+

Владимир Пуђа

Сарадник у високом образовању
Телефон:
Е-маил: vladimir.pudja@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Пуђа Владимир рођен је 1979. године у Београду, где завршава основну школу и гимназију. Шумарски факултет, смер шумарство уписује школске 1998/99 године, а дипломира 2003. чиме стиче звање дипломираног инжењера шумарства. Дипломске академске мастер студије уписује у школској 2008/09 години, а завршава 2010.  године, када стиче академски назив мастер инжењер шумарства.

На шумарском факултету је запослен од 2015. године, као ревирни инжењер, а затим као управник у наставној бази „Мајданпечка домена“. Пре шумарског факултета био је запослен у ЈП „Шуме Српске“-ШГ „Оштрељ-Дринић“ где је обављао послове пројектанта, контролора и управника радне јединице у периоду 2004-2014. године.

Крајем 2020. године постаје сарадник у високом образовању на Катедри коришћења шумских ресурса

Током своје каријере бавио се практично свим битнијим пословима из домена свог звања, почев од дознаке и инвентуре до организације рада на коришћењу шума и техничког пријема шумских путева.

Има положен државни стручни испит у Републици Србији и положен стручни испит у Републици Српској.

Поседује лиценцу за обављање стручних послова у газдовању шумама бр. 0910 коју издаје комора инжењера шумарства Србије.