+

Завршене су активности на изради националног акционог плана у оквиру пројекта „Шуме у рукама жена”

30/06/22

Једна од најважнијих активности у оквиру пројекта „Шуме у рукама жена” (Interreg Danube project „Forests in women′s hands” – Fem4Forest), била је израда Националног акционог плана за сваку од 10 земаља учесница.

Национални акциони план за Србију је инструмент стратешког планирања, којим се дефинишу циљеви и мере за остваривање активније улоге жена у сектору шумарства и побољшање њихове заступљености на тржишту рада.

Чланови пројектног тима Универзитета у Београду – Шумарског факултета, проф. др Драган Нонић, проф. др Мирјана Шијачић-Николић, др Јелена Недељковић, ванредни професор и др Марина Нонић, ванредни професор, израдили су предлог Националног акционог плана за Србију, који садржи 4 поглавља:

  1. Увод;
  2. Оквири Националног акционог плана;
  3. Родна равноправност у сектору шумарства у Србији;
  4. Акциони план.

Циљеви и мере за њихово испуњење, који су дефинисани у оквиру овог Националног акционог плана, могу са груписати у 5 кључних области деловања:

  1. стратешки оквир;
  2. програм менторства;
  3. умрежавање;
  4. промоција;
  5. активности у области универзитетског образовања.

У наведеним областима је неопходна примена мера за постизање родне равноправности, па су, с тим у вези и дефинисани: циљеви, мере за њихово постизање, одговорност носилаца реализације тих мера, временски оквир и индикатори успешности.

Процесу израде Националног акционог плана, претходила је анализа регулаторних (стратешких и законодавних) оквира и учешћа жена у сектору шумарства у Србији, као и округли столови (организовани су on-line у мају 2021. године, са 29 учесника и новембру 2021. године, са 21 учесником), анкете и интервјуи.

У периоду март-мај 2021. године прикупљени су примарни подаци путем on-line анкета са женама запосленим у сектору шумарства и власницама приватних шума (март-април 2021. године) и са студенткињама основних и мастер студија Одсека за шумарство и заштиту природе Универзитета у Београду – Шумарског факултета (април-мај 2021. године). Такође, део примарних података је прикупљен и спровођењем интервјуа са 13 испитаника: 9 запослених у сектору шумарства и 4 власнице приватних шума.

Након припреме нацрта Националног акционог плана, обављени су интервјуи са 6 представница кључних заинтересованих страна у сектору шумарства из различитих институција и организација (1 представник јавне управе, 3 представника јавних предузећа за газдовање државним шумама и 2 представника образовних и научно-истраживачких организација).

У завршној фази израде предлога Националног акционог плана обављени су интервјуи са 10 доносилаца одлука из сектора шумарства, који су дали значајан допринос унапређењу предложеног нацрта документа.

За реализацију већине дефинисаних циљева и мера задужени су Шумарски факултет и чланови националног пројектног тима, а период за њихову реализацију је од 2022. до краја 2024. године.

Више информација о активностима на пројекту може се добити на адреси:

www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest

или од координатора пројекта, др Јелене Недељковић (e-mail: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs)