+

10.03.2017. JAVNU NABAVKU DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL BROJ NABAVKE: 3/2017

10/03/17

JAVNI POZIV [pdf]
KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Rok za dostavljanje ponude je 20.03.2017. godine, do 10:00 časova.
Ponude dostaviti na adresu: ul.Kneza Višeslava br.1, 11 030 Beograd

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 20.03.2017. godine, u 10:30 časova, u prostorijama Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta, u ulici kneza višeslava br.1 u beogradu

27.03.2017. Odluka o dodeli ugovora br.JN 3/2017

11.04.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.JN 3/2017

11.02.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP 3/2017