+

13.01.2017 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I TONERI RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA SA DVA DOBAVLJAČA NA DVE GODINE BROJ JN:1/2017

13/01/17

JAVNI POZIV [pdf]
KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]
13.01.2017 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE [pdf]

Rok za dostavljanje ponude je 23.01.2017. godine, do  10:00  časova.
Ponude dostaviti na adresu: ul.Kneza Višeslava br.1, 11030 Beograd

Javno otvaranje ponude obaviće se dana 23.01.2017.godine, u 10:30 časova, u prostorijama UNIVERZITETA U BEOGRADU – ŠUMARSKOG FAKULTETA, U ULICI KNEZA VIŠESLAVA BR.1 U BEOGRADU

30.01.2017 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma JNMB br.: 01/2017

06.02.2017 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 01-480/3  JAVNA NABAVKA DOBARA – RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I TONERI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU  NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA