+

20.03.2018 Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku JN br: OP 01/2018 – računari, računarska i mrežna oprema radi zaključenja okvirnog sporazuma sa dva dobavljača na dve godine

20/03/18

JAVNI POZIV [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjima [pdf]

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma [pdf]

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu [pdf]

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma [pdf]