+

23.03.2017. Javna nabavka male vrednosti radova broj 4/2017, radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim Ponuđačem na godinu dana – Hidrogeološka istraživanja u cilju sagledavanja mogućnosti i uslova zahvatanja podzemnih voda za potrebe navodnjavanja arboretuma Šumarskog fakulteta – II deo I faze

23/03/17

JAVNI POZIV [pdf]
KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

24.03.2017 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE [pdf]

31.03.2017 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE [pdf]

Rok za dostavljanje ponude je do 12.04.2017. godine, do  10:00 časova.
Ponude dostaviti na adresu:  Šumarski Fakultet ,Kneza Višeslava  1

Javno otvaranje ponude obaviće se  12.04.2017. godine, u 10:30 časova,  u prostorijama Šumarskog  Fakulteta , Kneza Višeslava  1

31.03.2017. Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

31.03.2017 Obaveštenje o produženju roka

17.05.2017 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu