+
????????????????????????????????????

Dragica Stanković

Naučni savetnik
Telefon: +381 (11) 3053 907
E-mail: dragica.stankovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 10
Konsultacije: ponedeljak, 10‒14 časova

Dr Dragica Stanković je rođena 29. 8. 1963. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila je takođe u Beogradu. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1989. godine. Poslediplomske studije na odseku Zaštita i unapređivanje životne sredine upisala je 1991/92. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu.

Magistarsku tezu pod nazivom „Potencijali i resursi šumskog područja Goč kao osnova za razvoj integralnog gazdovanja” u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu odbranila je 1996. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Istraživanje uticaja saobraćaja na koncentraciju polutanata u šumskim ekosistemima NP ‘Fruška gora’ u funkciji zaštite i unapređivanja životne sredine” odbranila je 2006. godine na Prirodno‑matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Departmanu za biologiju i ekologiju, čime je stekla zvanje doktora bioloških nauka.

Od 1992. do 2000. godine zaposlena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerzitet u Beogradu, u zvanju istraživača.

Od 2000. godine radno je angažovana na Šumarskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu u stalnom radnom odnosu.

U zvanje istraživač‑saradnik izabrana je 2000. godine, 2007. godine izabrana je u zvanje naučni saradnik, u zvanje viši naučni saradnik 2012. godine, a u zvanje Naučni savetnik 2017. godine

Na Šumarskom fakultetu Univerzitetu u Banja Luci radno je angažovana i izabrana u zvanje docenta (2007‒2012) na predmetu Šuma i životna sredina.

Zbog nastale potrebe na Šumarskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2003/2004. godini dr Dragica Stanković je uključena u nastavu kao asistent na predmetu Šumarska ekoklimatologija za užu naučnu oblast Gajenje šuma.

Od 2003. do 2007. godine bila je izabrana za tehničkog urednika i sekretara redakcije časopisa „’ŠUMARSTVO”.

Dr Dragica Stanković je 2011. godine sa autorima prof. dr Borivojem Krstićem (PMF, Univerzitet u Novom sadu) i prof. dr Rodoljubom Oljačom (Šumarski fakultet, Univerzitet u Banja Luci) objavila univerzitetski udžbenik „Fiziologija drvenastih biljaka”. Objavila je i monografiju „Biljke i saobraćaj” 2008. godine. Poseduje preko 80 bibliografskih jedinica. U časopisima sa SCI liste je objavila preko 20 radova.

Kao rukovodilac i kao istraživač učestvovala je u realizaciji velikog broja domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata.

Bila je član komisija za odbranu diplomskih radova, učestvovala je i u komisijama za ocenu i odbranu doktorskih disertacija. Trenutno se pod njenim mentorstvom i komentorstvom realizuju dve doktorske disertacije.

Osim u nastavnim i naučnim aktivnostima, dr Dragica Stanković je učestvovala u stručno-profesionalnim i društvenim aktivnostima.

Istraživanja dr Dragice Stanković, višeg naučnog saradnika iz oblasti biotehnologije – šumarstvo, uže naučne oblasti Ekologije šuma i zaštita životne sredine, obuhvataju proučavanja i procenu izloženosti, rizika, i uticaja polutanata na životnu sredinu, a u skladu sa tim i njihov uticaj na ljude.

Dr Dragica Stanković bavi se proučavanjem naučnih aspekata problema životne sredine, koja se baziraju i zasnivaju pre svega na  istraživanju koncentracije i akumulacije polutanata u različitim biljnim vrstama u urbanim i ruralnim sredinama.

Istraživački interesi i aktivnosti dr Dragice Stanković, u poslednjih nekoliko godina, fokusiraju se na prirodnim i antropogenim izvorima polutanata, pre svega teških metala, a obuhvataju i procenu izloženosti rizika i uticaja na životnu sredinu. Proučavanja i istraživanja o efektima toksičnih teških metala u prirodnom i kontaminiranom okruženju zasnivaju se na primeni bioremedijacije, odnosno fitoremedijacije u zaštiti životne sredine na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Angažovanje u nastavi

  • Šuma i životna sredina na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2007‒2012.
  • Bioremedijacija (na doktorskim studijama) na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Odabrani naučni radovi

  1. Doktorska disertacija :

Dragica Stanković 2006: “Istraživanje uticaja saobraćaja na koncentraciju polutanata u šumskim ekosistemima NP “Fruška  gora“, u cilju zaštite i unapređivanja životne sredine“, Prirodno matematički fakultet-Univerzitet u Novom Sadu.

  1. Univerzitetski udžbenik:

Krstić, B. Oljača, R., Stanković, D., 2011: Physiology of woody plants. University of Banja Luka, Faculty of Forestry (Fiziologija drvenastih biljaka. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet), Banja Luka, p. 352.

  1. Monografija:

Dragica Stanković 2008: Biljke i saobraćaj. Monografija – Posebna izdanja, Zadužbina Andrejević, Beograd.,str 1- 96.

Naučni radovi:

  • Stanković, D., Ivetić, V., Ocokoljić, M., Jokanović, D., Oljača, R., Mitrović, S. (2015): Manganese concentration in plants of the protected natural resource, Kosmaj, in Serbia, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (1), p. 251-255, DOI: 10.2298/ABS141112031S
  • Stanković Dragica ,Medarević Milan, Krstić Borivoj, Bjelanović Ivan .,Šljukić Biljana., Karić Dušica., Janić Milorad (2013): CONCENTRATION OF HEAVY METALS AND STAND STATE OF SESILLE OAK (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) ON AVALA MOUNTAIN (SERBIA) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 3, p. 59-66.
  • Stanković Dragica; Jovanić Predrag; Krstić Borivoj; Šijačić-Nikolić Mirjana; Trivan Goran; Ivanović Sabina; Vučinić Aleksandra (2013): Concentration of pahs in forest ecosystems of the protected natural resource „Avala“, Fresen. Environ. Bull. Vol. 22, No. 1, PSP Publishing/Anger Frising, Germany, ISSN 1018-4619, 136-141 http://www.psp-parlar.de/
  • Stankovic Dragica, Borivoj Krstic, Ruzica Igic, Goran Trivan, Nenad Petrovic, Djordje Jovic (2011):Concentration of pollutants in the air, soil and plants in the area of National Park „Fruska gora“ – Serbia Fresenius Environmental Bulletin., Psp.Germany.- Psp.Volume 20., No. 1. 2011. str.44-50 IF 0,630;
  • Dragica Stanković, Ružica Igić, Mirjana Šijačić Nikolić, Dragica Vilotić, Slobodanka Pajević (2009): Contents of the heavy metals nickel and lead in leaves of paulownia elongata S.Y. HU and Paulownia fortunei hems in Serbia. udc582.929:630*12:504.5. Arch. Biol. Sci.Belgrade, 61 (4), 827-834., IF 0,238;