+

Биоремедијација

Шифра предмета: ДМ1.1111В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.1.Семенарство, расадничарство и пошумљавање
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање са практичним аспектима примене биотехнологије у заштити шумских екосистема као дела животне средине.

Оспособљеност слушаоца за примену биотехнологије у заштити и унапређењу шумских екосистема као дела животне средине.

Физиологија отпорности биљака: адаптација биљака на стрес, адаптација биљака на температуру, на  загађеност ваздуха, на јонизујуће зрачење, на повећане концентрације  тешких метала и осталих полутаната. Фиторемедијација применом дрвенастих и зењастих врста. Селекција отпорних генотипова. Генетски инжињеринг и фиторемедијација. Биокомпостирање. Биодеградација. Биомаркери и биоиндикатори. Биођубрива. Микросимбионти. Фитотехнологија и фотосинтеза. Циклус угљеника, азота, сумпора и фосфора.