+

Fondovi biblioteke

Fond biblioteke sadrži oko 74.000 bibliotečkih jedinica i to: 49.300 monografskih publikacija i 24.610 godišta časopisa.

Fond se popunjava (kupovinom, poklonom , razmenom i lokalnim obaveznim primerkom), monografskim, serijskim, i elektronskim publikacijama, prvenstveno iz oblasti koje se izučavaju na Šumarskom fakultetu ali i iz drugih srodnih naučnih oblasti.

Biblioteka dobija lokalni obavezni primerak od svih štampanih udžbenika na Šumarskom fakultetu, kao i obavezan primerak doktorskih disertacija, magistarskih, specijalističkih i master radova odbranjenih na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Povećanju fonda doprineli su nabavka strane stručne literature za potrebe i po izboru nastavnika i saradnika, kao i nabavka publikacija preko dva Međunarodna projekta od 2008-2011 god.:

  • 384 publikacija nabavljenih preko projekta TEMPUS
  • 117 publikacija nabavljenih preko projekta FOPER

Monografske publikacije (čine sve naučne i stručne knjige iz različitih oblasti).
Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od 49.300 jedinica.

Muzejska zbirka sadrži publikacije namenjene nastavi a koje su objavljene u izdanju Šumarskog fakulteta.

Fond retkosti sadrži stare i retke knjige štampane krajem XIX veka uglavnom na nemačkom jeziku, kao i prvu knjigu iz oblasti šumarstva objavljenu u Beogradu 1872 god, pod naslovom: „Proizvođenje i upotreba šuma“, autora Alekse Stojkovića.

Odbranjeni radovi: U fondu biblioteke nalazi se 360 doktorata, 425 magistarskih teza, 19 specijalističkih radova i 360 master radova odbranjenih na Šumarskom fakultetu u Beogradu

Poklon biblioteka: Biblioteka Šumarskog fakulteta u svojim fondovima čuva kao zasebne celine, poklon biblioteke profesora koji su predavali na Šumarskom fakultetu.

Fond referensne zbirke: sadrži enciklopedije (opšte i specijalne), leksikone, rečnike, biografske rečnike, priručnike, atlase i druga kapitalna izdanja na našem i stranim jezicima. Ovaj fond namenjen je da zadovolji informacione potrebe korisnika i omogući bibliotekarima da pruže direktnu personalnu pomoć korisnicima u traženju informacija.

Serijske publikacije (u koje spadaju domaći i strani časopisi) sa fondom koji sadrži više od 1500 naslova i preko 24.000 godišta časopisa. Fond serijskih publikacija se popunjava razmenom Glasnika Šumarskog fakulteta sa časopisima drugih institucija u zemlji i inostranstvu.

Glasnik Šumarskog fakulteta objavljuje pregledne i originalne naučne radove iz oblasti šumarstva, prerade drveta, pejzažne arhitekture i zaštite od erozije i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Glasnik izlazi od 1950 god. i do sada je objavljeno 112 brojeva, sa 1260 radova.