+

Извори информација

Корисницима су на располагању следећи извори информација:

Лисни каталози: ауторски, стручни каталог, каталог докторских дисертација, магистарских радова, специјалистичких радова, мастер радова, каталог речника, каталог серијских публикација.

Електронски каталог

Библиотека Шумарског факултета приступила је пројекту Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) 2003. гoд., а уговор о пуноправном чланству библиотеке у библиотечко-информационом систему COBISS. SR потписује 2004 год. Пројекат ВБС подразумева изградњу система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека коју чине све библиотеке у Србији са њиховим фондовима и каталозима. Циљ пројекта ВБС јесте повезивање библиотека у Србији у јединствен информациони систем, чиме би се корисницима библиотека на организован и рационалан начин обезбедио приступ информацијама и документима у електронском облику, било да су настале у самом систему или да се његовим посредством приступа специјалним информацијама на било ком рачунару на Интернету.

Поред Библиотеке Шумарског факултета у систему узајамне каталогизације, ради још 170 библиотека. Узајамни каталог отвара врата ка каталозима свих библиотека који се налазе у истом систему као и библиотека Шумарског факултета, па корисник који преко интернета претражује публикације са било које тачке приступа (из библиотеке или од куће) добиће информације о траженој публикацији, као и у којој библиотеци у Србији може пронаћи жељену публикацију.

Електронски каталог библиотеке доступан је 24 сата дневно, 7 дана недељно. У било које доба корисници могу да приступе каталогу, и претраже га према задатим параметрима.

У електронском каталогу Библиотеке Шумарског факултета налази се 8700 записа које је могуће претражити према аутору, наслову, издавачу, и другим подацима, У електронски каталог су унете све публикације пристигле у библиотеку од 2000-те год.

Стари део фонда који није унет у е-каталог, могуће је претражити у библиотеци коришћењем лисног каталога:

 

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Библиографије научних и стручних радова
У библиотеци се уносе подаци за библиографске јединице у узајамној библиографској бази података у систему COBISS а за потребе израде персоналних библиографија научних и стручних радова наставника и сарадника Шумарског факултета од 2000-те год.

Непосредан увид у библиографије истраживача, истраживачких организација и истраживачких пројеката, омогућен је сервисом E-CRIS.SR чиме се промовише транспарентност српске науке и појединачних научних остварења.

E-CRIS.SR

E-CRIS.SR је информациони систем за успостављање евиденције о истраживачима и установама, неопходан за вођење библиографије научних и стручних радника и установа.

E-CRIS.SR је повезан са информацијским системом COBISS.SR, односно са његовом библиографском базом података COBIB.SR. На тај начин корисницима је омогућен и непосредан увид у библиографије истраживача

КоБСОН

Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) је облик организовања библиотека Србије.
Основни циљеви удруживања су оптимизована набавка страних научних информација, прелазак са папирних издања на електронска, унапређење приступа електронским информацијама као и промоција домаћег научног издаваштва.
Запослени на Факултету, као и сви корисници академске мреже, имају преко интернета могућност приступа највећим електронским сервисима

Од 2001 год. преко Конзорцијума библиотека Србије (КоБСОН) обезбеђен је интернет приступ електронским базама часописа. Највећи део иностраних извора научних информација, било у електронској или папирној форми обезбеђује се у Србији из средстава Министарства за науку и технолошки развој, у оквиру обједињене набавке. У случају електронских извора то се огледа пре свега у обезбеђивању већег броја бољих и јефтинијих сервиса заједничким наступом, бољом информисаношћу као и стварању бољих услова за праћење и евалуацију искоришћености. У рад КоБСОН-а укључене су све библиотеке у научноистраживачким установама (универзитетима, факултетима, институтима).

КоБСОН нуди приступ електронским научним изворима (часописима, књигама, базама података).
Из академских институција у Србији, доступно је преко 35.000 наслова страних научних часописа у пуном тексту, близу 160.000 наслова књига, као и неколико индексних база података. Претраживање на КоБСОН порталу могуће је обавити самo према наслову часописа или књиге. Већина часописа је у пуном тексту доступна од 1997. године, док су ранија годишта доступна до нивоа апстракта. За предметна претраживања по чланцима користе се агрегатори, или опције на сајту издавача.

КоБСОН портал доступан је без икакве надокнаде и аутентификације свима са академског IP домена у Србији. Од 2004. године корисницима је омогућен и удаљени приступ („од куће“, посредством комерцијалног провајдера) и то под истим условима као и из IP простора академске мреже, потписивањем лиценце којом се обавезују да ће се придржавати правила коришћења. Право на личну лиценцу имају сви запослени у академским и научним институцијама чији је оснивач Република Србија, као и докторанти који су стипендисти Министарства науке.
претраживање научне грађе у електронском облику преко система КОБСОН 

 

Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду PHAIDRA

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) је систем за дугорочно похрањивање, индексирање и коришћење дигиталних објеката на Универзитету у Београду. Дигитални репозиторијум омогућава да се резултати рада целог Универзитета систематски архивирају, трајно чувају и учине приступачним светској јавности.

У репозиторијум се уносе научни и стручни радови наставника и сарадника Универзитета у Београду, Универзитета у Нишу и Универзитета у Крагујевцу.

Објекти у репозиторијуму се претражују и користе у складу са лиценцом коју је изабрао власник ауторског права.

Е-тезе

Докторске дисертације одбрањене на универзитетима у Београду, Нишу и Крагујевцу доступне су на порталу Е-тезе. Поред дисертација насталих од маја 2012, доступан је и један број старијих, од којих су посебно значајне оне које су неки од славних српских научника бранили на страним универзитетима.
Унете дисертације је могуће претраживати у систему „Е-тезе” или у оквиру универзитетског репозиторијума PHAIDRA,

Докторске дисертације одбрањене на Шумарском факултету, Универзитета у Београду – Е-тезе

UviDok – Увид јавности у докторске дисертације пре одбране на Универзитету у Београду

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду.

 

Водич кроз научне области LibGuide 

Веб-водичи кроз научне области данас успешно замењују раније популарне „препоручене линкове“, а основна идеја је да се на једном месту омогући приступ поузданим е-изворима (текстовима, сликама, видео-записима, линковима и сл.).

Водичи кроз различите научне области и релевантне изворе помажу студентима и докторандима током истраживачког рада.

ЦИТАТНЕ БАЗЕ

Дају одговоре на питања који су радови најпопуларнији, најчитанији или највише цитирани у оквиру неког научног подручја.

Претраживањем цитатних база могуће је:

  • сазнати ко цитира поједини рад и како се тај рад користи у текућим истраживањима
  • пратити истраживачке активности сарадника и конкуренције
  • анализирати утицаје обављеног рада – истраживања
  • утврдити историју и методологију неког истраживања од његовог почетка до данас
  • лоцирати текућа истраживања заснована на ранијим патентима, извештајима, објављеним радовима или проналасцима

ISI Web of science

ISI Web of science је комерцијална база података (доступна преко КоБСОН портала), за цитатну анализу научног учинка аутора.

SCOPUS

SCOPUS  је комерцијална база апстраката и цитата из научних и академских часописа (доступна преко КоБСОН портала). У њој је индексирано више од 15.000 рецензираних часописа из прирпдних, техничких, медицинских и друштвених наука. Ова база података даје могућност ауторима да виде цитираност својих радова.

SCIndeks (Српски цитатни индекс)

Српски цитатни индекс се користи за претрагу домаћих научних часописа и чланака. Радови у неким часописима дати су у пуном формату, а у неким до нивоа сажетка.

Google Scholar (Google Академик)

Google Академик представља једноставан начин да се на разним странама претражује академска литература. Са једног места можете да претражујете многе дисциплине и изворе: рецензиране радове, дисертације, књиге, сижеа и чланке академских издавача, професионалних удружења, складишта радних верзија, универзитета и других академских организација. Google Академик вам помаже да пронађете најрелевантнија научна истраживања из света академског истраживања.

DOAJ

Директоријум часописа отвореног приступа (Directory of Open Access Journals) представља сервис који пружа приступ бесплатном електронским часописима који су задовољили одређене научне и академске критеријуме.Чланци великог броја часописа у директоријуму корисницима су доступни у пуном тексту.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” је научна библиотека Универзитета у Београду.Она је матична библиотека свих универзитетских и факултетских библиотека у Србији. Служи наставним и научним потребама студената, универзитетских наставника и научних радника.

Народна библиотека Србије

Народна библиотека Србије, установа културе од националног значаја и централна национална библиотека у Републици Србији остварује општи интерес у библиотечко-информационој делатности и делатности заштите старе и ретке библиотечке грађе у скаду са законима и подзаконским прописима.

WorldCat

WorldCat је највећи светски електронски каталог који омогућава претрагу преко три стотине милиона публикација из целог света, на скоро пет стотина језика.

TEL – The European Library

Европска библиотека (The European Library – TEL) нуди брз и једноставан приступ дигиталним колекцијама и библиографским подацима из 48 националних библиотека, као и водећих истраживачких библиотека Европе.