+

Izvori informacija

Korisnicima su na raspolaganju sledeći izvori informacija:

Lisni katalozi: autorski, stručni katalog, katalog doktorskih disertacija, magistarskih radova, specijalističkih radova, master radova, katalog rečnika, katalog serijskih publikacija.

Elektronski katalog

Biblioteka Šumarskog fakulteta pristupila je projektu Virtuelne biblioteke Srbije (VBS) 2003. god., a ugovor o punopravnom članstvu biblioteke u bibliotečko-informacionom sistemu COBISS. SR potpisuje 2004 god. Projekat VBS podrazumeva izgradnju sistema uzajamne katalogizacije sa centralnim elektronskim katalogom i mrežom biblioteka koju čine sve biblioteke u Srbiji sa njihovim fondovima i katalozima. Cilj projekta VBS jeste povezivanje biblioteka u Srbiji u jedinstven informacioni sistem, čime bi se korisnicima biblioteka na organizovan i racionalan način obezbedio pristup informacijama i dokumentima u elektronskom obliku, bilo da su nastale u samom sistemu ili da se njegovim posredstvom pristupa specijalnim informacijama na bilo kom računaru na Internetu.

Pored Biblioteke Šumarskog fakulteta u sistemu uzajamne katalogizacije, radi još 170 biblioteka. Uzajamni katalog otvara vrata ka katalozima svih biblioteka koji se nalaze u istom sistemu kao i biblioteka Šumarskog fakulteta, pa korisnik koji preko interneta pretražuje publikacije sa bilo koje tačke pristupa (iz biblioteke ili od kuće) dobiće informacije o traženoj publikaciji, kao i u kojoj biblioteci u Srbiji može pronaći željenu publikaciju.

Elektronski katalog biblioteke dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. U bilo koje doba korisnici mogu da pristupe katalogu, i pretraže ga prema zadatim parametrima.

U elektronskom katalogu Biblioteke Šumarskog fakulteta nalazi se 8700 zapisa koje je moguće pretražiti prema autoru, naslovu, izdavaču, i drugim podacima, U elektronski katalog su unete sve publikacije pristigle u biblioteku od 2000-te god.

Stari deo fonda koji nije unet u e-katalog, moguće je pretražiti u biblioteci korišćenjem lisnog kataloga:

 

BIBLIOGRAFIJE

Bibliografije naučnih i stručnih radova
U biblioteci se unose podaci za bibliografske jedinice u uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka u sistemu COBISS a za potrebe izrade personalnih bibliografija naučnih i stručnih radova nastavnika i saradnika Šumarskog fakulteta od 2000-te god.

Neposredan uvid u bibliografije istraživača, istraživačkih organizacija i istraživačkih projekata, omogućen je servisom E-CRIS.SR čime se promoviše transparentnost srpske nauke i pojedinačnih naučnih ostvarenja.

E-CRIS.SR

E-CRIS.SR je informacioni sistem za uspostavljanje evidencije o istraživačima i ustanovama, neophodan za vođenje bibliografije naučnih i stručnih radnika i ustanova.

E-CRIS.SR je povezan sa informacijskim sistemom COBISS.SR, odnosno sa njegovom bibliografskom bazom podataka COBIB.SR. Na taj način korisnicima je omogućen i neposredan uvid u bibliografije istraživača

KoBSON

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je oblik organizovanja biblioteka Srbije.
Osnovni ciljevi udruživanja su optimizovana nabavka stranih naučnih informacija, prelazak sa papirnih izdanja na elektronska, unapređenje pristupa elektronskim informacijama kao i promocija domaćeg naučnog izdavaštva.
Zaposleni na Fakultetu, kao i svi korisnici akademske mreže, imaju preko interneta mogućnost pristupa najvećim elektronskim servisima

Od 2001 god. preko Konzorcijuma biblioteka Srbije (KoBSON) obezbeđen je internet pristup elektronskim bazama časopisa. Najveći deo inostranih izvora naučnih informacija, bilo u elektronskoj ili papirnoj formi obezbeđuje se u Srbiji iz sredstava Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, u okviru objedinjene nabavke. U slučaju elektronskih izvora to se ogleda pre svega u obezbeđivanju većeg broja boljih i jeftinijih servisa zajedničkim nastupom, boljom informisanošću kao i stvaranju boljih uslova za praćenje i evaluaciju iskorišćenosti. U rad KoBSON-a uključene su sve biblioteke u naučnoistraživačkim ustanovama (univerzitetima, fakultetima, institutima).

KoBSON nudi pristup elektronskim naučnim izvorima (časopisima, knjigama, bazama podataka).
Iz akademskih institucija u Srbiji, dostupno je preko 35.000 naslova stranih naučnih časopisa u punom tekstu, blizu 160.000 naslova knjiga, kao i nekoliko indeksnih baza podataka. Pretraživanje na KoBSON portalu moguće je obaviti samo prema naslovu časopisa ili knjige. Većina časopisa je u punom tekstu dostupna od 1997. godine, dok su ranija godišta dostupna do nivoa apstrakta. Za predmetna pretraživanja po člancima koriste se agregatori, ili opcije na sajtu izdavača.

KoBSON portal dostupan je bez ikakve nadoknade i autentifikacije svima sa akademskog IP domena u Srbiji. Od 2004. godine korisnicima je omogućen i udaljeni pristup („od kuće“, posredstvom komercijalnog provajdera) i to pod istim uslovima kao i iz IP prostora akademske mreže, potpisivanjem licence kojom se obavezuju da će se pridržavati pravila korišćenja. Pravo na ličnu licencu imaju svi zaposleni u akademskim i naučnim institucijama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i doktoranti koji su stipendisti Ministarstva nauke.
pretraživanje naučne građe u elektronskom obliku preko sistema KOBSON 

 

Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu PHAIDRA

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) je sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Beogradu. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada celog Univerziteta sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svetskoj javnosti.

U repozitorijum se unose naučni i stručni radovi nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Nišu i Univerziteta u Kragujevcu.

Objekti u repozitorijumu se pretražuju i koriste u skladu sa licencom koju je izabrao vlasnik autorskog prava.

E-teze

Doktorske disertacije odbranjene na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu dostupne su na portalu E-teze. Pored disertacija nastalih od maja 2012, dostupan je i jedan broj starijih, od kojih su posebno značajne one koje su neki od slavnih srpskih naučnika branili na stranim univerzitetima.
Unete disertacije je moguće pretraživati u sistemu „E-teze” ili u okviru univerzitetskog repozitorijuma PHAIDRA,

Doktorske disertacije odbranjene na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu – E-teze

UviDok – Uvid javnosti u doktorske disertacije pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu

Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu.

 

Vodič kroz naučne oblasti LibGuide 

Veb-vodiči kroz naučne oblasti danas uspešno zamenjuju ranije popularne „preporučene linkove“, a osnovna ideja je da se na jednom mestu omogući pristup pouzdanim e-izvorima (tekstovima, slikama, video-zapisima, linkovima i sl.).

Vodiči kroz različite naučne oblasti i relevantne izvore pomažu studentima i doktorandima tokom istraživačkog rada.

CITATNE BAZE

Daju odgovore na pitanja koji su radovi najpopularniji, najčitaniji ili najviše citirani u okviru nekog naučnog područja.

Pretraživanjem citatnih baza moguće je:

  • saznati ko citira pojedini rad i kako se taj rad koristi u tekućim istraživanjima
  • pratiti istraživačke aktivnosti saradnika i konkurencije
  • analizirati uticaje obavljenog rada – istraživanja
  • utvrditi istoriju i metodologiju nekog istraživanja od njegovog početka do danas
  • locirati tekuća istraživanja zasnovana na ranijim patentima, izveštajima, objavljenim radovima ili pronalascima

ISI Web of science

ISI Web of science je komercijalna baza podataka (dostupna preko KoBSON portala), za citatnu analizu naučnog učinka autora.

SCOPUS

SCOPUS  je komercijalna baza apstrakata i citata iz naučnih i akademskih časopisa (dostupna preko KoBSON portala). U njoj je indeksirano više od 15.000 recenziranih časopisa iz prirpdnih, tehničkih, medicinskih i društvenih nauka. Ova baza podataka daje mogućnost autorima da vide citiranost svojih radova.

SCIndeks (Srpski citatni indeks)

Srpski citatni indeks se koristi za pretragu domaćih naučnih časopisa i članaka. Radovi u nekim časopisima dati su u punom formatu, a u nekim do nivoa sažetka.

Google Scholar (Google Akademik)

Google Akademik predstavlja jednostavan način da se na raznim stranama pretražuje akademska literatura. Sa jednog mesta možete da pretražujete mnoge discipline i izvore: recenzirane radove, disertacije, knjige, sižea i članke akademskih izdavača, profesionalnih udruženja, skladišta radnih verzija, univerziteta i drugih akademskih organizacija. Google Akademik vam pomaže da pronađete najrelevantnija naučna istraživanja iz sveta akademskog istraživanja.

DOAJ

Direktorijum časopisa otvorenog pristupa (Directory of Open Access Journals) predstavlja servis koji pruža pristup besplatnom elektronskim časopisima koji su zadovoljili određene naučne i akademske kriterijume.Članci velikog broja časopisa u direktorijumu korisnicima su dostupni u punom tekstu.

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković” je naučna biblioteka Univerziteta u Beogradu.Ona je matična biblioteka svih univerzitetskih i fakultetskih biblioteka u Srbiji. Služi nastavnim i naučnim potrebama studenata, univerzitetskih nastavnika i naučnih radnika.

Narodna biblioteka Srbije

Narodna biblioteka Srbije, ustanova kulture od nacionalnog značaja i centralna nacionalna biblioteka u Republici Srbiji ostvaruje opšti interes u bibliotečko-informacionoj delatnosti i delatnosti zaštite stare i retke bibliotečke građe u skadu sa zakonima i podzakonskim propisima.

WorldCat

WorldCat je najveći svetski elektronski katalog koji omogućava pretragu preko tri stotine miliona publikacija iz celog sveta, na skoro pet stotina jezika.

TEL – The European Library

Evropska biblioteka (The European Library – TEL) nudi brz i jednostavan pristup digitalnim kolekcijama i bibliografskim podacima iz 48 nacionalnih biblioteka, kao i vodećih istraživačkih biblioteka Evrope.