+

Milorad Janić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 856
E-mail: milorad.janic@sfb.bg.a.rs
Kabinet: 80 i 81
Konsultacije:

Rođen je 13. 3. 1958. godine u Raški. Na Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za geodeziju, upisao se 1977. godine. Diplomirao je 1982, magistrirao 1990, doktorirao 2002. godine na Geodetskom fakultetu u Sofiji. Radni odnos na Šumarskom fakultetu u Beogradu, kao asistent‑pripravnik, zasnovao je 1984. godine. U zvanje asistenta izabiran je 1990. godine, u zvanje docenta 2004. godine, u zvanje vanrednog profesora 2014. godine.

Dr Milorad Janić član je razvojne mreže firme Autodesk (ADN – Autodesk DeveloperNetwork), zatim Udruženja korisnika CAD programa (CADUA – CAD User Association),Saveza geodetskih inženjera i geometara Srbije, Saveza šumarskih inženjera i tehničara Srbije, kao i član Inženjerske komore Srbije.

Oblast istraživanja

Geodezija, geoinformatika, fotogrametrija, daljinska detekcija.

Odabrani naučni radovi

U dosadašnjem periodu, Milorad Janić je objavio preko 100 bibliografskih jedinica. Neke od značajnijih su:

  1. Janić M., (1990): Istraživanje mogućnosti primene fotointerpretacije aerosnimaka u šumarstvu, magistarski rad, Građevinski fakultet Beograd.
  2. Janić M., (2002): OPTIMIZIRANE NA MATEMATIČESKI MODELI ZA KALIBRIRANE NA SKENIRANI PLANOVE I KARTI, doktorska disertacija, Geodetski fakultet Sofija.
  3. Dragica Stanković, Milan Medarević, Borivoj Krstić, Ivan Bjelanović, Biljana Šljukić, Dušica Karić &Milorad Janić, (2013): CONCENTRATION OF HEAVY METALS AND STAND STATE OF SESILLE OAK (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) ON AVALA MOUNTAIN (SERBIA); Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 3, p. 59 – 66, (ISSN 1842-4090; IF 1.495)
  4. Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Neđo Milošević, Grozdana Gajić &Milorad Janić, (2013): EFFECT OF RESERVOIR ON FLOODWAVE TRANSFORMATION; Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2013, Vol. 8, No. 2, p. 107 – 112, (ISSN 1842-4090; IF 1.495)
  5. Vojislav Đeković, Ljubomir Letić, Aleksandar Anđelković, Grozdana Gajić, Milorad Janić, Dragomir Grujović, Neđo Milošević, (2013): Fish Passages in Small Stream Management, Journal of TTEM – Technics Technologies Education Management, Sarajevo, Vol.8. No.1 2/3.2013. (ISSN: 1840-1503; e-ISSN: 1986-809X; IF 0.414)
  6. Vojislav Đeković, Ljubomir Letić, Neđo Milošević, Milorad Janić, Grozdana Gajić, Vesna Nikolić, (2013): Morphological development of regulated rivers, case study of the river Toplica, Journal of TTEM – Technics Technologies Education Management, Sarajevo, Vol.8. No.3 8/9.2013. (ISSN: 1840-1503; e-ISSN: 1986-809X; IF 0.414)
  7. Janić M., (2005): Digitalni geodetski plan kao osnova za projektovanje, Teme savetovanja: 1. Katastar nepokretnosti u Republici Srbiji 2. Geodetski informacioni sistem, 3. Katastar nepokretnosti u Republici Srpskoj, Jahorina, R. Srpska.
  8. Janić M., (2006): Digitalni geodetski plan kao osnova za projektovanje i GIS, Drugi međunarodni naučno-stručni skup „Savrmena teorija i praksa u graditeljstvu“ ZIBL, Vlada RS, Grad Banjaluka, Banja Luka.
  9. Janić M., Grujović D., Đukanović G., (2008): Primena inženjerske grafike u pejzažnom projektovanju, 24. nacionalni i 1. međunarodni naučni skup „moNGeometrija 2008“, ZBORNIK RADOVA, Vrnjačka banja.
  10. Janić M., Grujović D., Đukanović G., (2008): Modelovanje elemenata pejzažnog projektovanja , 24. nacionalni i 1. međunarodni naučni skup „moNGeometrija 2008“, ZBORNIK RADOVA, Vrnjačka banja.

Milorad Janić učestvovao je u više od 400 stručnih projekata kod nas i u inostranstvu, koji predstavljaju implementaciju naučnih saznanja iz geodezije i geoinformatike u rešavanju brojnih zadataka iz digitalne kartografije, CAD i GIS tehnologije.