+

Теренска настава из предмета – Шумарска екоклиматологија, Дендрологије, Петрографија са геологијом, Геодезија и ГИС

Шифра предмета: Ш1212
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезан-I година студија
Број ESPB: 3
Услов: не постоји

Настава из предмета Шумарска еколклиматологија има за циљ упознавање студената са кругом главне метеоролошке станице и свим пратећим инструментима који се у њему налазе, са посебним освртом на рад аутоматске метеоролошке станице као и пуштање сондажног балона, у оквиру Републичког-хидрометеоролошког завода Србије.

Настава из предмета Дендрологија има за циљ да студенти науче да детерминишу и међусобно разликују дрвенасте врсте у природним условима, као и њихове еколошке и фенолошке карактеристике.

Настава из предмета Петрографија са геологијом има за циљ упознавање студената са: а) карактеристичним геолошким облицима, стенама и минералима, б) процесом распадања матичних стена, в) врстама материјала насталог распадањем матичног супстрата, г) формираним ерозионим и акумулационим морфолошким облицима.

Настава из предмета ГЕОДЕЗИЈА И ГИС има за циљ да студентима шумарства пружи неопходна знања о техникама и методама прикупљања геопросторних података, њиховој обради, анализи, затим картографисању и правилном коришћењу аналогних и дигиталних картографских подлога, која ће им омогућити успешно управљање природним ресурсима и простором, као и све врсте планирања, пројектовања и мониторинг. Садржај наставе је прилагођен стручном профилу инжењера, нивоу знања која се стичу у току студија и значају одређене материје за успешно решавање проблема и задатака, који их очекују у пракси.

Знања стечена на теренској настави из ових предмета имају практични зачај и служе као основа за читав низ стручних шумарских дисциплина

Теренска настава из Шумарске еколклиматологије обухвата дефинисање положаја, величине, облика и изгледа круга главне метеоролошке станице. Утврђивање положаја инструмената у кругу као и правце кретања по њему. Упознавање са принципима рада и мерења свих инструмената у кругу – ветроказ, анемометар, кишомер, плувиограф, хелиограф, испаритељи, геотермометри итд. Посебно се обрађују инструменти који се налазе у метеоролошком заклону (психрометар, екстремни термометри, термограф и хигрограф, хигрометар и пошеов испаритељ). За прецизно одређивање основних климатских елемената – врши се пуштање сондажног балона.

Теренска настава из Дендрологије се одржава у шумама у околини Београда, где студенти уче да распознају дрвенасте врсте у њиховом природном амбијенту. Детерминација дрвенастих врста се врши на основу хабитуса, изгледа коре, избојака са листовима и на основу цветова (за дрвенасте врсте које цветају у мају месецу). Студенти сакупљају хербарски материјал који им служи да детерминацију врста и за учење материје за полагање колоквијума.

Теренска настава из Петрографије са геологијом подразумева обилазак геолошки значајних објеката на терену и посета музеју са поставком чији програм је обрађиван током изучавања предметног градива. На терену, на лицу места студенти ће се упознати са карактеристичним елементима анализираних објеката, вршити мерење основних параметара и доносити одређене закључке.

Теренска настава из предмета Геодезија и ГИС подразумева општу оријентација на терену и кретање помоћу карте. Употреба ГПС пријемника. Прикупљање геопросторних и атрибутских података. Мерење углова, дужина и висинских разлика. Поларна метода снимања.