+

Katedra zaštite šuma

ISTORIJAT KATEDRE

Formiranjem Šumarskog fakulteta 1920. godine (u početku Odsek u okviru Poljoprivrednog fakulteta) praktično je počeo i rad na problemima zaštite šuma. Međutim, tek posle 5. februara 1949. godine, kada je Vlada NR Srbije donela uredbu o osnivanju posebnog Šumarskog fakulteta u Beogradu, formirala se i današnja Katedra za zaštitu šuma. U toku razvoja Katedra je nekoliko puta menjala ime. Prvo se zvala Katedra za zaštitu šuma, pa Katedra zaštite šuma i drveta (sa 2 zavoda: Zavod za entomologiju i zaštitu šuma i Zavod za fitopatologiju i zaštitu drveta), pa Katedra za zaštitu šuma, drveta i ukrasnih biljaka i na kraju sadašnji naziv Katedra zaštite šuma. Prvi šef Katedre za zaštitu šuma je bio akademik Dr Svetislav Živojinović, čiji je doprinos za razvoj Katedre nemerljiv. Pre Drugog svetskog rata zaštita šuma nije bila organizovana na zadovoljavajući način. Uviđajući ovaj nedostatak, odmah po završetku Drugog svetskog rata krenulo se za ozbiljnijim rešavanjem problema vezanih za zaštitu šuma. Tadašnji nastavnici na Katedri zaštite šuma (Akademik prof. dr S. Živojinović, prof. dr Mihailo Krstić, prof. dr Konstantin Vasić, uz pomoć akademika prof. dr Mladena Josifovića [prof. Poljoprivrednog fakulteta]) već su u startu shvatili da je za uspešnu službu zaštite šuma, kao i za sve ostale šumarske poslove, potrebno odškolovati stalan i specijalizovan stručni kadar. Takođe, na naučnoj problematici iz zaštite šuma se počelo mnogo ozbiljnije raditi. Pod direktnim rukovodstvom profesora Katedre zaštite šuma počele su velike akcije na području Srbije sa ciljem suzbijanja gubara, potkoranjaka, raka kestena, holandske bolesti bresta, bolesti i štetočina u rasadnicima i četinarskim kulturama, zaštita od požara i sl. Da bi se ovi poslovi mogli obaviti neophodno je bilo praksu opremiti i odgovarajućom literaturom. Na ovom mestu treba posebno podvući i delatnost na udžbenicima iz zaštite šuma. Godine 1948. izašao je iz štampe prvi udžbenik: Šumarska entomologija (autor prof. dr Svetislav Živojinović); 1951 udžbenik: Šumska fitopatologija (autor prof. dr Mladen Josifović); 1957. udžbenik Zaštita šuma (autor prof. dr Svetislav Živojinović). Objavljivanje ovih prvih udžbenika predstavlja značajan uspeh zaštite šuma u Srbiji. U vezi sa naučnom delatnošću na Katedri, treba podvući da se u početku ona kretala iz oblasti šumarske entomologije i šumske fitopatologije, dok su problemi iz opšte zaštite šuma dosta slabo naučno obrađivani. Ovaj trend se ipak poslednjih godina menja dolaskom novih kadrova na Katedri. Naučni rad na Katedri zaštite šuma može se sagledati i iz činjenica da je od njenog osnivanja do sada na njoj odbranjeno 38 doktorskih teza, 49 magistarskih i 17 master radova.
Nemerljiv doprinos u razvoju Katedre zaštite šuma dali su pokojni profesori:

  • Akademik prof. dr Svetislav Živojinović (1907‒1966),
  • prof. dr Konstantin Vasić (1915‒1990),
  • prof. dr Mihailo Krstić (1913‒1972),
  • prof. dr Pribislav Marinković(1925‒2007),
  • prof. dr Nenad Petrović (1921‒1973),
  • prof. dr Mihailo Petrović (1928‒1998),
  • prof. dr Milomir Vasić (1929‒2007),
  • prof. dr Dragutin Živojinović (1930‒1990),
  • prof. dr Tanja Milijašević (1954‒2010).