+

Postupak prijave teme i odbrane završnog rada na osnovnim akademskim studijama

 

  1. Student prema Pravilniku o postupku za izradu i odbranu završnog rada (član 5) na propisanom obrascu (obrazac A-kupuje se u Skriptarnici), podnosi Službi za nastavu Zahtev da se odrede tema završnog rada i mentor. Student će u zahtevu naznačiti temu sa ponuđenog spiska tema koju želi da obradi u završnom radu, pri čemu može predložiti i novu temu koja nije na spisku.
  2. Naslov teme završnog rada i teze za izradu istog, student će u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, utvrditi u toku poslednje godine studija.
  1. Nakon izrade završnog rada student podnosi na propisanom obrascu (obrazac B-kupuje se u skriptarnici), Službi za nastavu Zahtev da mu se odobri odbrana završnog rada.

Uz zahtev prilaže 3 (tri) primerka rada u štampanom obliku za članove Komisije i jedan u elektronskom obliku, koji se čuva u Biblioteci.

Katedra određuje Komisiju koja ocenjuje kvalitet i uspešnost odbrane završnog rada. Komisiju čine tri člana iz reda nastavnika i saradnika iz oblasti iz koje se završni rad brani.