+

Поступак пријаве теме и одбране завршног рада на основним академским студијама

 

  1. Студент према Правилнику о поступку за израду и одбрану завршног рада (члан 5) на прописаном обрасцу (образац А-купује се у Скриптарници), подноси Служби за наставу Захтев да се одреде тема завршног рада и ментор. Студент ће у захтеву назначити тему са понуђеног списка тема коју жели да обради у завршном раду, при чему може предложити и нову тему која није на списку.
  2. Наслов теме завршног рада и тезе за израду истог, студент ће у договору са предметним наставником, утврдити у току последње године студија.
  1. Након израде завршног рада студент подноси на прописаном обрасцу (образац Б-купује се у скриптарници), Служби за наставу Захтев да му се одобри одбрана завршног рада.

Уз захтев прилаже 3 (три) примерка рада у штампаном облику за чланове Комисије и један у електронском облику, који се чува у Библиотеци.

Катедрa одређује Комисију која оцењује квалитет и успешност одбране завршног рада. Комисију чине три члана из реда наставника и сарадника из области из које се завршни рад брани.