+

Правилник о поступку израде и одбране завршног рада на основним академским студијама

На основу чл. 30 ст. 6 Закона о високом образовању и чл. 88. и 154. Статута Шумарског факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Шумарског факултета у Београду, на седници одржаној 26.03.2008. године, доноси

 

Основне одредбе

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови за приступање изради и уређује се поступак израде и одбране завршног рада на основним академским студијама (у даљем тексту: завршни рад) на Шумарском факултету у Београду (у даљем тексту: Факултет).

Члан 2.

Студент који положи све испите, односно испуни све наставне обавезе  предвиђене студијским програмом обавезан је да одбрани завршни рад, уколико је то предвиђено студијским програмом.

Члан 3.

Завршни рад је самостални писaни рад који обрађује један од проблема струке. Одбраном завршног рада кандидат треба да покаже способност за самостално решавање стручних проблема.

Члан 4.

Списак тема завршног рада одређује Катедра и доставља га Служби за наставу, која га објављује на почетку школске године, на огласној табли и на веб страни Факултета.

 

Пријава и израда рада

Члан 5.

Право да приступи изради завршног рада и поднесе захтев да се одреде тема рада и ментор има студент који је испунио наставне обавезе које према студијском програму претходе изради завршног рада.

Студент бира тему завршног рада из групе научно-стручних односно стручно-апликативних предмета које је је слушао у току студија.

Захтев се подноси Служби за наставу на прописаном обрасцу и садржи студијски програм (наставни  предмет) у оквиру ког студент жели да напише завршни рад.

Студент ће у захтеву назначити тему са понуђеног списка тема коју жели да обради у завршном раду, при чему може предложити и нову тему која није на списку.

Студент уз захтев даје на увид студентску књижицу (индекс).

Члан 6.

Служба за наставу проверава да ли су испуњени услови за приступање изради завршног рада и уредан захтев доставља секретару одговарајуће Kатедре.

Члан 7.

Коначан наслов теме завршног рада и тезе за израду истог, студент ће, у договору са предметним наставником, утврдити у току последње године студија, а најкасније до почетка последњег семестра.

Члан 8.

Веће одсека, на предлог Катедре, одређује Комисију која оцењује квалитет и успешност одбране завршног рада.

Комисију из става 1. овог члана чине три члана из реда наставника и сарадника  из области из које се завршни рад брани.

 

Члан 10.

Студенту који у току студија изради стручне радове који по садржају одговарају завршном раду, они се могу признати као завршни рад, с тим што је студент дужан да га усмено брани.

Процену вредности и предлог за признавање стручних радова који по садржају одговарају завршном раду врши одговарајућа Катедра у оквиру чијих предмета  је рад и сачињен.

Изум, техничко унапређење, увођење нових производних процеса, креативно-техничко-технолошко организационо или економско решење у привредним делатностима, ако по свом садржају и обиму одговарају завршном раду, може да се прихвати као завршни рад, уз мишљење и препоруку Комисије.

 

Поступак одбране рада

Члан 11.

Студент подноси одговарајућој Катедри, а преко Службе за наставу, захтев на прописаном обрасцу да му се одобри одбрана завршног рада.

Уз захтев прилаже три примерка рада у писаном облику (за чланове Комисије) и један у електронском облику који се чува у Библиотеци.

Члан 12.

Одбрана завршног рада је јавна, а одржава се у службеним просторијама Факултета.

„Служба за наставу оглашава датум и време одбране завршног рада на огласној табли Факултета најкасније пет дана пре одбране.

 

Члан 13.

Завршни рад се оцењује оценом од 6 до 10, а број бодова који носи одређен је студијским програмом.

Број бодова којим се вреднује одбрањен завршни рад, заједно с бодовима који су стечени по основу положених испита улази у укупан број бодова који се захтевају за завршетак основних академских студија.

Добијена оцена за одбрану завршног рада, заједно с оценама по основу положених испита, основа је за израчунавање остварене просечне оцене на основним академским студијама. 

Члан 14.

Студент који успешно одбрани завршни испит стиче право на диплому о завршеним основним академским студијама и стручни назив “инжењер шумарства – област:

– шумарство;

– прерада дрвета;

– пејзажна архитектура и хортикултурa;

– еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса».

 

Ступање на снагу

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се након стављања на огласну таблу Факултета.

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Проф. др Ратко Кадовић