+

Pravilnik o postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim akademskim studijama

Na osnovu čl. 30 st. 6 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 88. i 154. Statuta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nastavno-naučno veće Šumarskog fakulteta u Beogradu, na sednici održanoj 26.03.2008. godine, donosi

 

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi za pristupanje izradi i uređuje se postupak izrade i odbrane završnog rada na osnovnim akademskim studijama (u daljem tekstu: završni rad) na Šumarskom fakultetu u Beogradu (u daljem tekstu: Fakultet).

Član 2.

Student koji položi sve ispite, odnosno ispuni sve nastavne obaveze  predviđene studijskim programom obavezan je da odbrani završni rad, ukoliko je to predviđeno studijskim programom.

Član 3.

Završni rad je samostalni pisani rad koji obrađuje jedan od problema struke. Odbranom završnog rada kandidat treba da pokaže sposobnost za samostalno rešavanje stručnih problema.

Član 4.

Spisak tema završnog rada određuje Katedra i dostavlja ga Službi za nastavu, koja ga objavljuje na početku školske godine, na oglasnoj tabli i na veb strani Fakulteta.

 

Prijava i izrada rada

Član 5.

Pravo da pristupi izradi završnog rada i podnese zahtev da se odrede tema rada i mentor ima student koji je ispunio nastavne obaveze koje prema studijskom programu prethode izradi završnog rada.

Student bira temu završnog rada iz grupe naučno-stručnih odnosno stručno-aplikativnih predmeta koje je je slušao u toku studija.

Zahtev se podnosi Službi za nastavu na propisanom obrascu i sadrži studijski program (nastavni  predmet) u okviru kog student želi da napiše završni rad.

Student će u zahtevu naznačiti temu sa ponuđenog spiska tema koju želi da obradi u završnom radu, pri čemu može predložiti i novu temu koja nije na spisku.

Student uz zahtev daje na uvid studentsku knjižicu (indeks).

Član 6.

Služba za nastavu proverava da li su ispunjeni uslovi za pristupanje izradi završnog rada i uredan zahtev dostavlja sekretaru odgovarajuće Katedre.

Član 7.

Konačan naslov teme završnog rada i teze za izradu istog, student će, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, utvrditi u toku poslednje godine studija, a najkasnije do početka poslednjeg semestra.

Član 8.

Veće odseka, na predlog Katedre, određuje Komisiju koja ocenjuje kvalitet i uspešnost odbrane završnog rada.

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine tri člana iz reda nastavnika i saradnika  iz oblasti iz koje se završni rad brani.

 

Član 10.

Studentu koji u toku studija izradi stručne radove koji po sadržaju odgovaraju završnom radu, oni se mogu priznati kao završni rad, s tim što je student dužan da ga usmeno brani.

Procenu vrednosti i predlog za priznavanje stručnih radova koji po sadržaju odgovaraju završnom radu vrši odgovarajuća Katedra u okviru čijih predmeta  je rad i sačinjen.

Izum, tehničko unapređenje, uvođenje novih proizvodnih procesa, kreativno-tehničko-tehnološko organizaciono ili ekonomsko rešenje u privrednim delatnostima, ako po svom sadržaju i obimu odgovaraju završnom radu, može da se prihvati kao završni rad, uz mišljenje i preporuku Komisije.

 

Postupak odbrane rada

Član 11.

Student podnosi odgovarajućoj Katedri, a preko Službe za nastavu, zahtev na propisanom obrascu da mu se odobri odbrana završnog rada.

Uz zahtev prilaže tri primerka rada u pisanom obliku (za članove Komisije) i jedan u elektronskom obliku koji se čuva u Biblioteci.

Član 12.

Odbrana završnog rada je javna, a održava se u službenim prostorijama Fakulteta.

„Služba za nastavu oglašava datum i vreme odbrane završnog rada na oglasnoj tabli Fakulteta najkasnije pet dana pre odbrane.

 

Član 13.

Završni rad se ocenjuje ocenom od 6 do 10, a broj bodova koji nosi određen je studijskim programom.

Broj bodova kojim se vrednuje odbranjen završni rad, zajedno s bodovima koji su stečeni po osnovu položenih ispita ulazi u ukupan broj bodova koji se zahtevaju za završetak osnovnih akademskih studija.

Dobijena ocena za odbranu završnog rada, zajedno s ocenama po osnovu položenih ispita, osnova je za izračunavanje ostvarene prosečne ocene na osnovnim akademskim studijama. 

Član 14.

Student koji uspešno odbrani završni ispit stiče pravo na diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama i stručni naziv “inženjer šumarstva – oblast:

– šumarstvo;

– prerada drveta;

– pejzažna arhitektura i hortikultura;

– ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa».

 

Stupanje na snagu

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja, a primenjivaće se nakon stavljanja na oglasnu tablu Fakulteta.

 

PREDSEDNIK VEĆA

Prof. dr Ratko Kadović