+

Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta

Pored osnovnih akademskih studija na Fakultetu je akreditovan i studijski program strukovnih studija TEHNOLOGIJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD  DRVETA traju tri godine, odnosno 6 semestara i imaju 180 ESPB bodova.

U oviru studijskog programa studenti slušaju i polažu 25 jednosemestralnih predmeta na kojima se izučavaju tehnološke i organizaciono-ekonomske discipline od značaja za rad inženjera u drvnoj industriji.

Nakon završetka ovih studija studenti stiču stručni naziv strukovni inženjer tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta.

PRVA GODINA

R.BR. Šifra Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
1 TNPOD1101 Matematika 1 2+3 8
2 TNPOD1102 Fizika 1 2+3 8
3 TNPOD1103 Hemija 1 2+3 8
4 TNPOD1104 Strani jezik 1 1 4+0
5 TNPOD1105 Izborni predmet 1 1 2+0 2
6 TNPOD1206 Tehnička mehanika 2 2+3 8
7 TNPOD1207 Anatomija i hemija drveta 2 3+3 10
8 TNPOD1208 Strani jezik 2 2 4+0 8
9 TNPOD1209 Izborni predmet 2 2 3+3 8
Ukupno časova aktivne nastave   24+18  
Ukupno ESPB       60

DRUGA GODINA

R.BR. Šifra Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
10 TNPOD2310 Osnovi mašinstva 3 3+3 7
11 TNPOD2311 Svojstva drveta 3 3+3 9
12 TNPOD2312 Poznavanje materijala 3 3+3 9
13 TNPOD2313 Zaštita drveta 3 3+3 8
14 TNPOD2414 Drvne konstrukcije 4 3+3 9
15 TNPOD2415 Unutrašnji transport u preradi drveta 4 3+3 9
16 TNPOD2416 Sušenje i parenje drveta 4 3+3 9
Ukupno časova aktivne nastave   21+21  
Ukupno ESPB       60

TREĆA GODINA

R.BR. Šifra Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
17 TNPOD3517 Izborni predmet 3 5 3+3 7
18 TNPOD3518 Izborni predmet 4 5 3+3 7
19 TNPOD3519 Izborni predmet 5 5 3+3 7
20 TNPOD3520 Izborni predmet 6 5 3+3 7
21 TNPOD3621 Izborni predmet 7 6 3+3 7
22 TNPOD3622 Izborni predmet 8 6 3+3 7
23 TNPOD3623 Izborni predmet 9 6 3+3 7
24 TNPOD3624 Stručna praksa 6 3+3 5
25 TNPOD3625 Završni rad 6 3+3 6
Ukupno časova aktivne nastave   27+27  
Ukupno ESPB       60

Lista izbornih predmeta

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Sem. ESPB Oblast
1 TNPOD1104/1 Francuski jezik 1 1 4 Francuski jezik
2 TNPOD1104/2 Nemački jezik1 1 4 Nemački jezik
3 TNPOD1104/3 Ruski jezik1 1 4 Ruski jezik
4 TNPOD1104/4 Engleski jezik1 1 4 Engleski jezik
5 TNPOD1105/1

Izborni predmet 1

Osnovi ekonomije

Sociologija

1 2 Društvene nauke
6 TNPOD1105/2 1 2 Društvene nauke
7 TNPOD1208/1 Francuski jezik 2 2 4 Francuski jezik
8 TNPOD1208/2 Nemački jezik2 2 4 Nemački jezik
9 TNPOD1208/3 Ruski jezik2 2 4 Ruski jezik
10 TNPOD1208/4 Engleski jezik2 2 4 Engleski jezik
11 TNPOD1209/1

Izborni predmet 2

Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem

Primenjena inženjerska grafika

2 8 Geometrija arhitektonske forme
12 TNPOD1209/2 2 8 Geometrija arhitektonske forme
13 TNPOD3517/1

Izborni predmet 3 i 4

Mašine i alati za obradu drveta

5 7 Mašine i uređaji u preradi drveta
14 TNPOD3517/2

Izborni predmet 3 i 4

Iverice, vlaknatice i drvoplastične mase

5 7 Hemijsko-mehanička prerada drveta
15 TNPOD3517/3

Izborni predmet 3 i 4

Furniri i slojevite ploče

5 7 Primarna prerada drveta
16 TNPOD3517/4

Izborni predmet 3 i 4

Prerada drveta na pilanama

5 7 Primarna prerada drveta
17 TNPOD3518/1

Izborni predmet 5 i 6

Organizacija proizvodnje u preradi drveta

6 7 Organizacija, upravljanje i projektovanje preduzeća u preradi drveta
18 TNPOD3518/2

Izborni predmet 5 i 6

Ekonomika drvne industrije

6 7 Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta
19 TNPOD3518/3

Izborni predmet 5 i 6

Trgovina drvetom

6 7 Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta
20 TNPOD3518/4

Izborni predmet 5 i 6

Priprema proizvodnje

6 7 Organizacija, upravljanje i projektovanje preduzeća u preradi drveta
21 TNPOD3517/5

Izborni predmet 7 i 8

Finalna prerada drveta

5 7 Finalna prerada drveta
22 TNPOD3517/6

Izborni predmet 7 i 8

Površinska obrada drveta

5 7 Finalna prerada drveta
23 TNPOD3518/4

Izborni predmet 7 i 8

Priprema proizvodnje

6 7 Organizacija, upravljanje i projektovanje preduzeća u preradi drveta
24 TNPOD3518/1

Izborni predmet 7 i 8

Organizacija proizvodnje u preradi drveta

6 7 Organizacija, upravljanje i projektovanje preduzeća u preradi drveta
25 TNPOD3518/5

Izborni predmet 9

Projektovanje nameštaja

6 7 Oblikovanje proizvoda od drveta
26 TNPOD3518/4

Izborni predmet 9

Priprema proizvodnje

6 7 Organizacija, upravljanje i projektovanje preduzeća u preradi drveta

 

Izborni predmeti u V semestru