+

05.04.2017. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НА ДВЕ ГОДИНЕ СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ БР. ОП 3/2017 – ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ЗА ПОТРЕБЕ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ И НН БАЗА

05/04/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

07.04.2017. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

03.05.2017. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је до 11.05.2017. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  11.05.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

03.05.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде

03.05.2017 Обавештење о продужењу рока

29.05.2017 Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

15.06.2017 Обавештење о закљученом уговору

24.05.2018 Обавештење о закљученом уговору