+

13.01.2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ДВА ДОБАВЉАЧА НА ДВЕ ГОДИНЕ БРОЈ ЈН:1/2017

13/01/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]
13.01.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је 23.01.2017. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 23.01.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

30.01.2017 Одлука о закључењу оквирног споразума ЈНМБ бр.: 01/2017

06.02.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 01-480/3  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА