+

15.03.2017. ИЗМЕНА УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – БР. 1/ 2015 – ОД 27.02.2015 – РАДОВИ- ИЗГРАДЊА ТЕМЕЉА И КОТЛАРНИЦЕ ЗА МОНТАЖУ СУШАРЕ, ПАРИОНИЦЕ И КОТЛА У НАСТАВНОЈ БАЗИ „ГОЧ“ ГВОЗДАЦ

15/03/17

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

РОК подношења понуде је 16.03.2015. године до  10:00 часова
Понуде које стигну после овог рока су неблаговремене  и неће се узети у разматрање већ ће бити одбачене.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала – приземље)  у улици Кнеза Вишеслава бр. 1. 11030. Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 16.03.2015. године у 10:15 часова.

05.03.2015 Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавних набавки меле вредности бр.1/2015 – Изградња темеља и котларнице за монтажу сушаре, парионице и котла у Наставној бази „Гоч“ Гвоздац, Краљево

15.03.2017 Одлука о измени уговора о јавној набавци бр.1/2015