+

Борислав Шошкић

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: borislav.soskic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Рођен је 03.01.1947. у селу Улотина у Црној Гори.Дипломирао је на Шумарском факултету  Универзитета у Београду 1971.године. После завршеног факултета је радио као технички руководилац у Комбинату за прераду дрвета у Куршумлији.Радни однос је засновао на Шумарском факултету Универзитета у Београду, 1974. године. Магистарски рад  је одбранио 1977.године а докторску дисертацију 1981.године на  Шумарском факултету Универзитета у Београду. Изабран је у звање  редовног професора на предмету Својства дрвета 1993.године, а на предмету  Прерада дрвета на пиланама 1996.године.Поред наставе на матичном факултету, као гостујући професор је изводио наставу на Шумарском факултету у Бањој Луци  из предмета Својства дрвета и Основи прераде дрвета  и на Машинском факултету  у Бањој Луци  на предметима Својства дрвета и Прерада дрвета на пиланама.Један је од иницијатора оснивања Одсека за механичку технологију дрвета на Машинском факултету у Бањој Луци .Био је ментор и члан бројних докторских, магистарских и дипломских радова. Руководио је републичким и савезним пројектима из области прераде дрвета.

Боравио је на студијскомстручном усавршавању у Институту за дрво у Минхену и Институту за дрво у Москви.

Објавио је сам или са сарадницима више од 110  научних и стручних радова објављених у научним или стручним часописима, 6 монографија и уџбеника  и више од 40 студија и пројеката за потребе предузећа из области прераде дрвета.Био је продекан за финансије Шумарског факултета у два мандата. 

Професор Борислав Шошкић је пензионисан  30.09.2015.године.  

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Својства дрвета, Примарна прерада дрвета

Одабрани научни радови

 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Uticaj načina slaganja rezane građe pri parenju na fizička i mehanička svojstva bukovine posle parenja : magistarski rad. Beograd: [B. Šoškić], 1977. 105 lista, graf. prikazi.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Istraživanje tehnoloških svojstava munike (Pinus heldreichii – Christ.) sa različitih staništa i mogućnosti njenog racionalnog iskorišćenja : doktorska disertacija. Beograd: [B.M. Šoškić], 1981. 316 listova, graf. prikazi.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Uticaj aksijalnog oblika i rasporeda kvalitetnih zona nestandardne bukove oblovine na tehnologiju i iskorišćenje. Drvna industrija, Zagreb, Vol. 34, br. 7-8, 1983. str. 197-200.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Uticaj parenja na svojstva drveta bukve. Šumarstvo, Beograd, God. XXXVII, br. 3-4, 1984. str. 3-19.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Istraživanje uticaja intenziteta sila i metoda ispitivanja na tvrdoću. Šumarstvo , ISSN 0350-1752, 1986, god. 39, br. 5/6, str.29-35.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Uticaj deformacije oblika rezane građe na tehnologiju sekundarne prerade. Glasnik Šumarskog fakulteta , ISSN 0353-4537, 1992, knj. 1, br. 74, str. 239-245.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Uticaj deformacije oblika rezane građe na tehnologiju sekundarne prerade. Glasnik Šumarskog fakulteta , ISSN 0353-4537, 1992, knj. 1, br. 74, str. 239-245.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav, SKAKIĆ, Dušan. Svojstva i namenska prerada bukovine : (monografija). Beograd: Šumarski fakultet Univerziteta, 1995. 155 str., graf. prikazi. ISBN 86-7299-031-5.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav, ZDRAVKOVIĆ, Vladislav. Uticaj svojstava i kvaliteta sirovine na izbor tehnoloških postupaka proizvodnje furnira. Prerada drveta, ISSN 1451-401X, 2003, god. 1, br. 3/4, str. 45-49.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav, STOJIČIĆ, Dragan, PETROVIĆ, Danijela. Gustina i mehanička svojstva drveta duglazije, borovca i crnog bora = Wood Density and Strength Properties of Douglas-Fir, Weymouth
 • ŠOŠKIĆ, Borislav, POPOVIĆ, Zdravko, POPADIĆ, Ranko. Analiza svojstava drveta belog (Pinus Silvestris L.) i crnog (Pinus Nigra Arn.) bora sa Zlatibora-Republika Srbija = Analysis of properties of scots pine (Pinus Silvestris L.) and austrian pine(Pinus Nigra Arn.) wood from Zlatibor – Republic of Serbia. Prerada drveta, ISSN 1451-401X, april-septembar 2010, god. 8, br. 30-31, str. 5-14, graf. prikazi. Pine and Austrian Pine Wood.Šumarstvo , ISSN 0350-1752, 2007, vol. 59, br. 3/4, str. 1-11.