+
????????????????????????????????????

Драгица Станковић

Научни саветник
Телефон: +381 (11) 3053 907
Е-маил: dragica.stankovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 10
Консултације: понедељак, 10‒14 часова

Др Драгица Станковић је рођена 29. 8. 1963. године у Београду. Основну и средњу школу завршила је такође у Београду. На Пољопривредном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1989. године. Последипломске студије на одсеку Заштита и унапређивање животне средине уписала је 1991/92. године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.

Магистарску тезу под називом „Потенцијали и ресурси шумског подручја Гоч као основа за развој интегралног газдовања” у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду одбранила је 1996. године.

Докторску дисертацију под насловом „Истраживање утицаја саобраћаја на концентрацију полутаната у шумским екосистемима НП ‘Фрушка гора’ у функцији заштите и унапређивања животне средине” одбранила је 2006. године на Природно‑математичком факултету Универзитета у Новом Саду, на Департману за биологију и екологију, чиме је стекла звање доктора биолошких наука.

Од 1992. до 2000. године запослена је у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитет у Београду, у звању истраживача.

Од 2000. године радно је ангажована на Шумарском факултету Универзитету у Београду у сталном радном односу.

У звање истраживач‑сарадник изабрана је 2000. године, 2007. године изабрана је у звање научни сарадник, у звање виши научни сарадник 2012. године, а у звање Научни саветник 2017. године

На Шумарском факултету Универзитету у Бања Луци радно је ангажована и изабрана у звање доцента (2007‒2012) на предмету Шума и животна средина.

Због настале потребе на Шумарском факултету Универзитету у Београду у школској 2003/2004. години др Драгица Станковић је укључена у наставу као асистент на предмету Шумарска екоклиматологија за ужу научну област Гајење шума.

Од 2003. до 2007. године била је изабрана за техничког уредника и секретара редакције часописа „’ШУМАРСТВО”.

Др Драгица Станковић је 2011. године са ауторима проф. др Боривојем Крстићем (ПМФ, Универзитет у Новом саду) и проф. др Родољубом Ољачом (Шумарски факултет, Универзитет у Бања Луци) објавила универзитетски уџбеник „Физиологија дрвенастих биљака”. Објавила је и монографију „Биљке и саобраћај” 2008. године. Поседује преко 80 библиографских јединица. У часописима са SCI листе је објавила преко 20 радова.

Као руководилац и као истраживач учествовала је у реализацији великог броја домаћих и међународних научноистраживачких пројеката.

Била је члан комисија за одбрану дипломских радова, учествовала је и у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација. Тренутно се под њеним менторством и коменторством реализују две докторске дисертације.

Осим у наставним и научним активностима, др Драгица Станковић је учествовала у стручно-професионалним и друштвеним активностима.

Истраживања др Драгице Станковић, вишег научног сарадника из области биотехнологијe – шумарство, уже научне области Екологије шума и заштита животне средине, обухватају проучавања и процену изложености, ризика, и утицаја полутаната на животну средину, а у складу са тим и њихов утицај на људе.

Др Драгица Станковић бави се проучавањем научних аспеката проблема животне средине, која се базирају и заснивају пре свега на  истраживању концентрације и акумулације полутаната у различитим биљним врстама у урбаним и руралним срединама.

Истраживачки интереси и активности др Драгице Станковић, у последњих неколико година, фокусирају се на природним и антропогеним изворима полутаната, пре свега тешких метала, а обухватају и процену изложености ризика и утицаја на животну средину. Проучавања и истраживања о ефектима токсичних тешких метала у природном и контаминираном окружењу заснивају се на примени биоремедијације, односно фиторемедијације у заштити животне средине на локалном, регионалном и глобалном нивоу.

Ангажовање у настави

  • Шума и животна средина на Шумарском факултету Универзитета у Бања Луци 2007‒2012.
  • Биоремедијација (на докторским студијама) на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Одабрани научни радови

  1. Докторскa дисертацијa :

Драгица Станковић 2006: “Истраживање утицаја саобраћаја на концентрацију полутаната у шумским екосистемима НП “Фрушка  гора“, у циљу заштите и унапређивања животне средине“, Природно математички факултет-Универзитет у Новом Саду.

  1. Универзитетски уџбеник:

Krstić, B. Oljača, R., Stanković, D., 2011: Physiology of woody plants. University of Banja Luka, Faculty of Forestry (Fiziologija drvenastih biljaka. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet), Banja Luka, p. 352.

  1. Монографија:

Драгица Станковић 2008: Биљке и саобраћај. Монографија – Посебна издања, Задужбина Андрејевић, Београд.,стр 1- 96.

Научни радови:

  • Stanković, D., Ivetić, V., Ocokoljić, M., Jokanović, D., Oljača, R., Mitrović, S. (2015): Manganese concentration in plants of the protected natural resource, Kosmaj, in Serbia, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (1), p. 251-255, DOI: 10.2298/ABS141112031S
  • Stanković Dragica ,Medarević Milan, Krstić Borivoj, Bjelanović Ivan .,Šljukić Biljana., Karić Dušica., Janić Milorad (2013): CONCENTRATION OF HEAVY METALS AND STAND STATE OF SESILLE OAK (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) ON AVALA MOUNTAIN (SERBIA) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 3, p. 59-66.
  • Stanković Dragica; Jovanić Predrag; Krstić Borivoj; Šijačić-Nikolić Mirjana; Trivan Goran; Ivanović Sabina; Vučinić Aleksandra (2013): Concentration of pahs in forest ecosystems of the protected natural resource „Avala“, Fresen. Environ. Bull. Vol. 22, No. 1, PSP Publishing/Anger Frising, Germany, ISSN 1018-4619, 136-141 http://www.psp-parlar.de/
  • Stankovic Dragica, Borivoj Krstic, Ruzica Igic, Goran Trivan, Nenad Petrovic, Djordje Jovic (2011):Concentration of pollutants in the air, soil and plants in the area of National Park „Fruska gora“ – Serbia Fresenius Environmental Bulletin., Psp.Germany.- Psp.Volume 20., No. 1. 2011. стр.44-50 IF 0,630;
  • Dragica Stanković, Ružica Igić, Mirjana Šijačić Nikolić, Dragica Vilotić, Slobodanka Pajević (2009): Contents of the heavy metals nickel and lead in leaves of paulownia elongata S.Y. HU and Paulownia fortunei hems in Serbia. udc582.929:630*12:504.5. Arch. Biol. Sci.Belgrade, 61 (4), 827-834., IF 0,238;