+

Гордана Петровић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: gordana.petrovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 140
Консултације:

Мр Гордана Петровић рођена је у Београду, где је завршила основну школу и средњу Хемијско-технолошку школу, смер прехрамбени техничар. Од 1981. године запослена је на Шумарском факултету у Београду, Катедра хемијско-механичке прераде дрвета на предмету Хемија. Започете студије на Технолошко-металуршком факултету наставила је на Шумарском факултету на Одсеку за заштиту земљишта од бујица и ерозије, које је завршила 2001. године.
Последипломске магистарске студије уписала је 2001/02. год. на Одсеку за прераду дрвета, ужа научна област Хемијска прерада дрвета.
Због потребе Катедре изабрана је у звање стручног сарадника у настави за ужу научну област Хемијска прерада дрвета, наставни предмет Хемија дрвета (са пуним радним временом) 2005/06. год. и ову функцију је обављала све до краја школске 2007/08. год. 01.10.2008. године изабрана је на неодређено време у звање стручног сарадника у оквиру Катедре и уже научне области Хемијско-механичка прерада дрвета на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Магистарску тезу под насловом „ИСПИТИВАЊЕ ХЕМИЈСКИХ СВОЈСТАВА ДРВЕТА И БИОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ ЕКСТРАКТИВА КОРЕ БЕЛЕ ЈОВЕ (Alnus incana) СА ПОДРУЧЈА КОПАОНИКА“ одбранила је, 29.09.2014. године.

Област истраживања

Хемијска прерада дрвета
Хемија дрвета

Одабрани научни радови

Научна саопштења на скуповима међународног значаја штампана у зборницима радова у целини (М33)

  • Petrović, Milica Rančić, Dragoljub Jovanović, Milena Krstić, Milanka Điporović-Momčilović , „Chemical composition variability of grey alder wood (Alnus incana (l.) Moensch) from Jošanička river basin (Kopaonik, Serbia), 2nd International Scientific Conference „Wood Technology & Product Gordana Design“, Ohrid, Macedonia, 30th August/2nd September 2015.
  • Gordana Petrović, M. Rančić, M. Popović, I. Gavrilović-Grmuša, M. Điporović-Momčilović,  “Chemical characterization of normal wood of grey alder (Alnus incana) from Jošanička river basin, Kopaonik, Serbia”, 8th  International Conference of the Chemical Societies of the South-East Europеan Countries, Belgrade, Serbia, 2013.

Научна саопштења на скуповима националног значаја штампана у зборницима радова у изводу (М64)

  • Gordana Petrović, Milica Rančić, Milena Krstić, Nemanja Zdravković, Dušan Mišić, Milanka Điporović-Momčilović, „Antimicrobial activity of grey alder (Alnus Incana (L.) Moensch) bark extracts”, 51. Savetovanje srpskog hemijskog društva, Kratki izvodi radova, Niš, 2014.