+

Gordana Petrović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: gordana.petrovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 140
Konsultacije:

Mr Gordana Petrović rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i srednju Hemijsko-tehnološku školu, smer prehrambeni tehničar. Od 1981. godine zaposlena je na Šumarskom fakultetu u Beogradu, Katedra hemijsko-mehaničke prerade drveta na predmetu Hemija. Započete studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu nastavila je na Šumarskom fakultetu na Odseku za zaštitu zemljišta od bujica i erozije, koje je završila 2001. godine.
Poslediplomske magistarske studije upisala je 2001/02. god. na Odseku za preradu drveta, uža naučna oblast Hemijska prerada drveta.
Zbog potrebe Katedre izabrana je u zvanje stručnog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Hemijska prerada drveta, nastavni predmet Hemija drveta (sa punim radnim vremenom) 2005/06. god. i ovu funkciju je obavljala sve do kraja školske 2007/08. god. 01.10.2008. godine izabrana je na neodređeno vreme u zvanje stručnog saradnika u okviru Katedre i uže naučne oblasti Hemijsko-mehanička prerada drveta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Magistarsku tezu pod naslovom „ISPITIVANJE HEMIJSKIH SVOJSTAVA DRVETA I BIOLOŠKE AKTIVNOSTI EKSTRAKTIVA KORE BELE JOVE (Alnus incana) SA PODRUČJA KOPAONIKA“ odbranila je, 29.09.2014. godine.

Oblast istraživanja

Hemijska prerada drveta
Hemija drveta

Odabrani naučni radovi

Naučna saopštenja na skupovima međunarodnog značaja štampana u zbornicima radova u celini (M33)

  • Petrović, Milica Rančić, Dragoljub Jovanović, Milena Krstić, Milanka Điporović-Momčilović , „Chemical composition variability of grey alder wood (Alnus incana (l.) Moensch) from Jošanička river basin (Kopaonik, Serbia), 2nd International Scientific Conference “Wood Technology & Product Gordana Design”, Ohrid, Macedonia, 30th August/2nd September 2015.
  • Gordana Petrović, M. Rančić, M. Popović, I. Gavrilović-Grmuša, M. Điporović-Momčilović,  “Chemical characterization of normal wood of grey alder (Alnus incana) from Jošanička river basin, Kopaonik, Serbia”, 8th  International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Belgrade, Serbia, 2013.

Naučna saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampana u zbornicima radova u izvodu (M64)

  • Gordana Petrović, Milica Rančić, Milena Krstić, Nemanja Zdravković, Dušan Mišić, Milanka Điporović-Momčilović, „Antimicrobial activity of grey alder (Alnus Incana (L.) Moensch) bark extracts”, 51. Savetovanje srpskog hemijskog društva, Kratki izvodi radova, Niš, 2014.