+

Конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду.

09/11/23

Београд, 6. новембар 2023. године

03-07 број: 612-4139/1-23

На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012. године и Предлога ректорa Универзитета у Београду, 01 број: 612-3772/1-23 од 16. октобра 2023. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 6. новембра 2023. године, донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

НАГРАДЕ  ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 12 (дванаест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду.

Члан 2.

Конкурсом се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића додељују награде у нето износу од по 200.000,00 динара.

Изузетно, у случају пријаве већег броја радова који задовољавају прописани критеријум, а у складу са расположивим средствима, може се доделити већи број награда.

Члан 3.

            Награде се додељују младим научницима из сваке од групација друштвено-хуманистичких, медицинских, природно-математичких и техничко-технолошких наука.

У случају да радови у некој од групација не задовољавају услове Конкурса, награде се преносе другим групацијама, и то сходно степену конкурентности.

Члан 4.

На Конкурс се могу пријавити кандидати запослени на Универзитету у Београду, старости до 40 година на дан 31. децембра 2023. године.

Члан 5.

На Конкурс се може пријавити један научни рад који претходно није упућиван на конкурсе Задужбине Ђоке Влајковића.

Члан 6.

На Конкурс се може поднети научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2023. године, на коме је кандидат одговорни аутор (corresponding author) са афилијацијом Универзитета у Београду.

Члан 7.

Потребна документација:

  1. Комплетно попуњена Пријава (Образац преузети са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду (оригинал),
  3. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа),
  4. Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа,
  5. Сва мишљења свих рецензената током читавог процеса рецензије (од првог прегледања до прихватања за објављивање без исправки).

Пријава наведена у тачки 1. доставља се искључиво на обрасцу који се преузима са интернет стране Универзитета.

Комплетна документација наведена у члану 7. Одлуке, доставља се у електронској и штампаној форми.

Члан 8.

            Рок за подношење пријава је од 18. децембра 2023. године до 31. јануара 2024. године.

Документација у штампаној форми доставља се на адресу: Задужбина Ђоке Влајковића, Студентски трг бр. 1, са назнаком – Конкурс за Награду Задужбине Ђоке Влајковића.

Документација у електронској форми доставља се као један документ у PDF формату на адресу: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 9.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Служби за универзитетску и задужбинску имовину, на телефон:  (011) 3207-426 или на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 10.

На основу мишљења рецензената и квалитета часописа, водећи рачуна о равноправном учешћу групација, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 11.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација и исти се доставља или непосредно на адресу Задужбине, Београд, Студентски трг 1, или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

____________________________                                                                                   

проф. др Биљана Божић

Документа за преузимање:

Пријава на конкурс [pdf]