+

Nacionalni projekti

FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE (2023-2026)

Participira na projektu Šumarski fakultet

1. Zeleni program saradnje nauke i privrede -informacioni okvir za podršku generisanju karbonskih kredita u šumarstvu FOREST CO2, 2023-2026, V. Ivetić
2. Zeleni program saradnje nauke i privrede – PestFreeTree, 2023-2026, S. Milanović
3. Naučno istraživački projekat u okviru programa PRIZMA „Urban Forest Soil Indicators as a tool for Climate-Smart-Forestry“ UrbanFoS, 2023-2026, N. Živanović
4. Naučno istraživački projekat u okviru programa PRIZMA „Global and local analysis of operators and distributions“- GOALS, 2023-2026, S. Jakšić

Nosilac projekta Šumarski fakultet

1. Naučno istraživački projekat u okviru programa PROMIS 2023 „Physiological and morphological responses of oaks seedlings to drought stress „- PRO_DROAKS, 2023-2025, J. Devetaković

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE (2011-2018)

1. III 43007: Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, rukovodilac Prof. dr Ratko Kadović
2. TR 37002: Novi bio-ekološki materijali za zaštitu zemljišta i voda, rukovodilac Prof. dr Vojislav Đeković
3. TR 37008: Održivo gazdovanje ukupnim potencijalima šuma u Republici Srbiji, rukovodilac Prof. dr Milan Medarević
4. TR 31041: Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije, rukovodilac Prof. dr Dragica Vilotić

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE UPRAVA ZA ŠUME (2015-2018)

1. Tehnološka tipizacija šuma u uslovima prirodnih nepogoda, 2023-2024, M. Danilović
2. Ugovor o korišćenju sredstava budžetskog fonda za šume Republike Srbije za gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva u jesen 2023. godini, 350140-2023-14844-002 000401117 od 06.12.2023., B Stajić
3. Ugovor o korišćenju sredstava budžetskog fonda za šume Republike Srbije za gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva u proleće 2023. godini, 401-00-00443/2023-10 od 21.06.2023. B Stajić
4. Monitoring divokoza, 2023-2024, V. Lavadinović
5. Mogućnost obnavljanja šuma oštećenih ledolomima na područiju ŠG Timočke šume Boljevac – II faza, 2023, B. Kanjevac
6. Ocena tehničke opremljenosti i efikasnosti privatnih preduzeća (izvođača radova) na poslovima korišćenja šuma – II faza i priprema osnova za izradu pravilnika o uslovima za izvođače radova u šumarstvu, 2023, M. Danilović
7. Analiza genekološkog potencijala različitih provenijencija bukve u okviru mreže evropskih provenijeničnih testova, 2023, M. Šijačić Nikolić
8. Usluga kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja u periodu 2020-2024, Č. Marković – Obavljanje delatnosti od javnog interesa u oblasti kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i šiblja
9. Unapređenje stanja populacije jelenskom divljači (Cervus elaphus) kroz naseljavanje u prihvatilištu lovišta „Gvozdac“ na Goču, 2022-2023, N. Petrović
10. Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) i mera za unapredjenje procesa reintrodukcije – druga faza, rukovodilac dr Dragan Gačić, vanr. prof. (2017-2018)
11. Definisanje taksonomskog statusa bukve u Srbiji – faza II, rukovodilac Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić (2017-2018)
12. Unapređenje sistema za zaštitu šuma od požara u Republici Srbiji, rukovodilac dr Slobodan Milanović, docent (2017)
13. Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) i mera za unapređenje procesa reintrodukcije – prva faza, rukovodilac dr Dragan Gačić, vanr. prof. (2016-2017)
14. Definisanje taksonomskog statusa bukve u Srbiji, rukovodilac Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić (2016-2017)
15. Program aktivnosti za podršku realizaciji projekta „Implementacija inovativnog planiranja gazdovanja šumama uz poštovanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih aspekata u Srbiji“, rukovodilac dr Branko Stajić, vanr.prof. (2015-2017)
16. Istraživanje načina i mogućnosti obnavljanja hrasta kitnjaka u Srbiji, rukovodilac Prof. dr Milun Krstić (2014-2016)
17. Nacionalni program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa Republike Srbije, rukovodilac Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić (2015-2016)
18. Procena kvaliteta šumskih sadnica u Srbiji i predlog za donošenje novog standarda, rukovodilac dr Vladan Ivetić, vanr. prof. (2015-2017)
19. Izbor metoda i sistema rada pri korišćenju slučajnih prinosa nastalih kao posledica sušenja šuma, ledoloma i ledioizvala na području Srbije, rukovodilac Prof. dr Milorad Danilović (2015-2016)
20. Uloga šumskih ekosistema u prevenciji bujičnih poplava, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2015-2016)
21. Istraživanja socio-ekonomskih aspekata rizika usled klimatskih promena u šumskim područjima, rukovodilac Prof. dr Miodrag Zlatić (2015-2016)
22. Definisanje mera za biološku kontrolu širenja pajasena i revitalizaciju ugroženih sastojina na području NP Fruška gora (Ailantus altissima /Mill./ Swingle), rukovodilac Prof. dr Martin Bobinac (2015-2016)
23. Ispitivanja erozionih i bujičnih procesa kao faktor nastanka poplava u Zapadnoj Srbiji sa preporukama i rešenjima, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2015)
24. Utvrđivanja rezervi ugljenika u zemljištima travnih ekosistema visokoplaninskih regiona Srbije, rukovodilac dr Snežana Belanović Simić (2015)
25. Uticaj bujičnih poplava na fizičku i hemijsku degradaciju zemljišta na području Istočne Srbije, rukovodilac Prof. dr Milan Knežević (2015)
26. Utvrđivanje stanja i potencijala zemljišta neobraslih šumskih i napuštenih poljoprivrednih površina planinskog područja Zapadne Srbije, rukovodilac Prof. dr Milan Knežević (2015)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA (2023)

1. Dinamika rasta i struktura mešovitih šuma bukve i jele na Goču kao osnov njihovog održivog- potsticajna sredstva, 2023, B Stajić

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA (2023)

1. Obavljanje laboratorijskih i s njima povezanih stručnih poslova u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zdravlja bilja,   ANEKS I/2023, M. Glavendekić

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA(2023)

1. Projekat DS5, Indentifikacija odbrambenih mehanizama kod ekonomski značajnih drvenastih biljaka protiv štetnih i agresivnih patogena, 2023, I Milenković

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNRE SREDINE (2023)

1. Sufinansiranje programa upravljanja zaštićenih područija od nacionalnog interesa za 2023.godinu (Goč-Gvozdac, Felješana), 2023, B. Stajić,

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (2015-2018)

1. Uticaj meliorativnih radova na stanište hrasta lužnjaka u Ravnom Sremu, rukovodilac Prof. dr Ljubomir Letić (2014-2015)
2. Potencijali osnivanja plantaža paulovnije, rukovodilac Prof. dr Dragica Vilotić (2014-2015)
3. Fitopatološki elementi sušenja šuma cera i lužnjaka na području Vojvodine – posledice ekstremne suše iz 2012. godine, rukovodilac Prof. dr Nenad Keča

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (2015-2023)

1. Program upravljanja zaštićenim područjem Arboretum Šumarskog fakulteta za 2023. Godinu, 2023, B. Stajić
2. Strategija zelene infrastrukture grada Beograda, 2023-2025, B. Radić
3. Istraživanja koncentracije i akumulacije polutanata na područiju Beograda, rukovodilac dr Dragica Stanković, naučni savetnik (2017-2018)
4. Zaštita i usmereno korišćenje genofonda retkih i ugroženih vrsta Velikog ratnog ostrva, rukovodilac Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić (2014-2016)
5. Istraživanje, valorizacija i zaštita dela prostora Ade Ciganlije, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2014-2015)
6. Plavo-zeleni koridori – Istraživanje mogućnosti revitalizacvije sliva Rakovičkog potoka i okolnih šumskih površina, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2014-2015)

JP „SRBIJAŠUME“ BEOGRAD (2015-2023)

1. Privremene norme za gajenje šuma _faza 2 za JP Srbijašume , 2022-2023, B. Kanjevac
2. Postavljanje dugoročnih stalnih oglednih površina za istraživanje prirasta u bukovim šumama u funkciji doznake i postojećih saznanja uzgajivača u JP Srbijašume – 3 faza, 2023-2024, B. Stajić
3. Usluga monitoringa sušenja šuma u parku prirode Golija za ŠG Golija Ivanjica i ŠG Stolovi Kraljevo, rukovodilac Prof. dr Dragan Karadžić i dr Vesna Ćurguz, vanr. prof. (2017)
4. Monitoring degradacionih procesa u PP Stara planina (zaječarskog okruga) za 2017. godinu, potrebe ŠG Timočke šume, Boljevac, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2017)
5. Monitoring zdravstvenog stanja šuma sa posebnim osvrtom na posledice ledoloma u PP Stara planina (zaječarski okrug) za 2017. godinu, potrebe ŠG Timočke šume, Boljevac, rukovodilac projekta Prof. dr Dragan Karadžić (2017)
6. Usluge ispitivanja uticaja mreže šumskih puteva i vlaka na intezitet površinskog oticaja i erozionih procesa za potrebe PP Stara planina za ŠG Pirot za 2017. god., rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2017)
7. Hidrogeološka istraživanja karstnog Jelovičkog vrela, rukovodilac Prof. dr Zoran Nikić (2016)

JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN (2015-2023)

1. Normiranje rada u šumarstvu sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP Vojvodinašume, 2022-2023, M. Danilović
2. Istraživanje tehničko-tehnoloških aspekata korišćenja drvne biomase, 2023-2024, M. Danilović – Korišćenje drvne biomase iz šuma mekih i tvrdih lišćara u ravničarskom području
3. Unapređenje rasadničke proizvodnje u JP Vojvodinašume, 2023, V. Ivetić
4. Održivo gazdovanje šumama hrasta lužnjaka u Sremu – problemi i mogućnosti unapređenja, 2023, B. Stajić
5. Istraživanje uticaja režima vlaženja na stanište hrasta lužnjaka( za sremsko šumsko područije i severno bačko šumsko područije), 2023, V. Nikolić-Jokanović
6. Normiranje rada u šumarstvu sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP Vojvodinašume, rukovodilac Prof. dr Milorad Danilović (2017-2018)
7. Normiranje rada u šumarstvu sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP Vojvodinašume, rukovodilac Prof. dr Milorad Danilović (2015-2016)
8. Istraživanja nivoa podzemnih voda na području Š.G. „Sremska Mitrovica“, rukovodilac Prof. dr Ljubomir Letić (2015-2016)
9. Istraživanja nivoa podzemnih voda na području Š.G. „Sombor“ za 2015. godinu, rukovodilac Prof. dr Ljubomir Letić (2015-2016)
10. Uloga patogena u propadanju hrastovih šuma na području JP „Vojvodinašume“, rukovodilac Prof. dr Dragan Karadžić (2014-2015)

NACIONALNI PARK „ĐERDAP“ (2015-2018)

1. Izrada projekta: Optimalna izgrađenost sastojina bukve Nacionalnog parka „Đerdap“, rukovodilac projekta dr Branko Stajić, vanr.prof. (2017)
2. Projekat za izradu monografije „Lekovito bilje Nacionalnog parka Đerdap“, rukovodilac Prof. dr Dragica Vilotić (2016-2017)
3. Projekat za uzradu zapreminskih tablica Nacionalnog parka „Đerdap“ – preliminarna istraživanja, rukovodilac Prof. dr Damjan Pantić (2016)