+

Национални пројекти

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2011-2018)

1. ИИИ 43007: Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање, руководилац Проф. др Ратко Кадовић
2. ТР 37002: Нови био-еколошки материјали за заштиту земљишта и вода, руководилац Проф. др Војислав Ђековић
3. ТР 37008: Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији, руководилац Проф. др Милан Медаревић
4. ТР 31041: Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије, руководилац Проф. др Драгица Вилотић

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2015-2018)

1. Утврђивање стања и потенцијала земљишта необраслих шумских и напуштених пољопривредних површина планинског подручја Западне Србије, руководилац Проф. др Милан Кнежевић (2015)
2. Утицај бујичних поплава на физичку и хемијску деградацију земљишта на подручју Источне Србије, руководилац Проф. др Милан Кнежевић (2015)
3. Утврђивања резерви угљеника у земљиштима травних екосистема високопланинских региона Србије, руководилац др Снежана Белановић Симић (2015)
4. Испитивања ерозионих и бујичних процеса као фактор настанка поплава у Западној Србији са препорукама и решењима, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2015)
5. Дефинисање мера за биолошку контролу ширења пајасена и ревитализацију угрожених састојина на подручју НП Фрушка гора (Ailantus altissima /Mill./ Swingle), руководилац Проф. др Мартин Бобинац (2015-2016)
6. Истраживања социо-економских аспеката ризика услед климатских промена у шумским подручјима, руководилац Проф. др Миодраг Златић (2015-2016)
7. Улога шумских екосистема у превенцији бујичних поплава, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2015-2016)
8. Избор метода и система рада при коришћењу случајних приноса насталих као последица сушења шума, ледолома и ледиоизвала на подручју Србије, руководилац Проф. др Милорад Даниловић (2015-2016)
9. Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда, руководилац др Владан Иветић, ванр. проф. (2015-2017)
10. Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса Републике Србије, руководилац Проф. др Мирјана Шијачић-Николић (2015-2016)
11. Истраживање начина и могућности обнављања храста китњака у Србији, руководилац Проф. др Милун Крстић (2014-2016)
12. Програм активности за подршку реализацији пројекта „Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији“, руководилац др Бранко Стајић, ванр.проф. (2015-2017)
13. Дефинисање таксономског статуса букве у Србији, руководилац Проф. др Мирјана Шијачић-Николић (2016-2017)
14. Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи у централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију (насељавање) и мера за унапређење процеса реинтродукције – прва фаза, руководилац др Драган Гачић, ванр. проф. (2016-2017)
15. Унапређење система за заштиту шума од пожара у Републици Србији, руководилац др Слободан Милановић, доцент (2017)
16. Дефинисање таксономског статуса букве у Србији – фаза II, руководилац Проф. др Мирјана Шијачић-Николић (2017-2018)
17. Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи у централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију (насељавање) и мера за унапредјење процеса реинтродукције – друга фаза, руководилац др Драган Гачић, ванр. проф. (2017-2018)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО (2015-2018)

1. Утицај мелиоративних радова на станиште храста лужњака у Равном Срему, руководилац Проф. др Љубомир Летић (2014-2015)
2. Потенцијали оснивања плантажа пауловније, руководилац Проф. др Драгица Вилотић (2014-2015)
3. Фитопатолошки елементи сушења шума цера и лужњака на подручју Војводине – последице екстремне суше из 2012. године, руководилац Проф. др Ненад Кеча

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2015-2018)

1. Плаво-зелени коридори – Истраживање могућности ревитализацвије слива Раковичког потока и околних шумских површина, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2014-2015)
2. Истраживање, валоризација и заштита дела простора Аде Циганлије, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2014-2015)
3. Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог ратног острва, руководилац Проф. др Мирјана Шијачић-Николић (2014-2016)
4. Истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручију Београда, руководилац др Драгица Станковић, научни саветник (2017-2018)

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД (2015-2018)

1. Хидрогеолошка истраживања карстног Јеловичког врела, руководилац Проф. др Зоран Никић (2016)
2. Услуга мониторинга сушења шума у парку природе Голија за ШГ Голија Ивањица и ШГ Столови Краљево, руководилац Проф. др Драган Караџић и др Весна Ћургуз, ванр. проф. (2017)
3. Мониторинг деградационих процеса у ПП Стара планина (зајечарског округа) за 2017. годину, потребе ШГ Тимочке шуме, Бољевац, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2017)
4. Мониторинг здравственог стања шума са посебним освртом на последице ледолома у ПП Стара планина (зајечарски округ) за 2017. годину, потребе ШГ Тимочке шуме, Бољевац, руководилац пројекта Проф. др Драган Караџић (2017)
5. Услуге испитивања утицаја мреже шумских путева и влака на интезитет површинског отицаја и ерозионих процеса за потребе ПП Стара планина за ШГ Пирот за 2017. год., руководилац Проф. др Ратко Ристић (2017)

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН (2015-2018)

1. Улога патогена у пропадању храстових шума на подручју ЈП „Војводинашуме“, руководилац Проф. др Драган Караџић (2014-2015)
2. Истраживања нивоа подземних вода на подручју Ш.Г. „Сомбор“ за 2015. годину, руководилац Проф. др Љубомир Летић (2015-2016)
3. Истраживања нивоа подземних вода на подручју Ш.Г. „Сремска Митровица“, руководилац Проф. др Љубомир Летић (2015-2016)
4. Нормирање рада у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада у ЈП Војводинашуме, руководилац Проф. др Милорад Даниловић (2015-2016)
5. Нормирање рада у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада у ЈП Војводинашуме, руководилац Проф. др Милорад Даниловић (2017-2018)

НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ЂЕРДАП“ (2015-2018)

1. Пројекат за узраду запреминских таблица Националног парка „Ђердап“ – прелиминарна истраживања, руководилац Проф. др Дамјан Пантић (2016)
2. Пројекат за израду монографије „Лековито биље Националног парка Ђердап“, руководилац Проф. др Драгица Вилотић (2016-2017)
3. Израда пројекта: Оптимална изграђеност састојина букве Националног парка „Ђердап“, руководилац пројекта др Бранко Стајић, ванр.проф. (2017)