+

Пројекти катедре

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ

 1. (2005-2007): Научно-истраживачки пројекaт Биотехнологија – Програм технолошког развоја – “Основне еколошке и структурно производне карактеристике типова шума Ђердапа и Националног парка Тара”, Трајање пројекта: 01.01.2005. – 31.12.2007. године
 2. (2008-2011): Научно-истраживачки пројекaт Биотехнологија – Програм технолошког развоја – “Основне еколошке и структурно производне карактеристике типова шума Националног парка Копаоник и Националног парка Тара”, Трајање пројекта: 01.04.2008. – 31.03.2011. године
 3. (2010-2011): Планска подршка развоју шума букве у Србији, Управа за шуме
 4. (2010-2012): Научно-истраживачки пројекaт „Oдрживи развој шумских екосистема – планска подршка развоју шума букве у Србији“ 2010-2012, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за шуме
 5. (2011-2014): „План пошумљавања Београда“ (Општине Сурчин, Земун, Лазаревац, Сопот, Младеновац, Вождовац, Чукарица, Обреновац), 2011-2014, Град Београд, Секретаријат за заштиту животне средине
 6. (2011-2016): Научно-истраживачки пројекaт „Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији“ – TP 37008, 2011-2016, Министарство просвете и науке
 7. (2013-2014): Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара на подручју Националног парка Фрушка Гора (2013-2014). Буџетски фонд за шуме АП Војводине 
 8. (2013-2014): Израда Плана развоја шума у Националном парку Фрушка Гора (2013-2014). Буџетски фонд за шуме АП Војводине 

Руководилац пројекaта др Милан Медаревић

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

 1. (2004-2008): FOPER: Strengthening capacities of education and training for forest policy and economics development” (Forest Policy and Economics Education and Research – FOPER (2004-2008)
 2. (2008-2011): Основ природног вредновања шума у НП Биоградска Гора, Министарство науке Црне Горе
 3. (2010-2012): FOPER II Forest Policy and Economics in Western Balkan Region-International Master program (Sarajevo, Skoplje, Zagreb, Tirana, Banja Luka i Beograd
 4. (2011): Regional Energy Security and Market Development, IRG (INTERNATIONAL RESOURCES GROUP) Washington, USA
 5. (2012-2015): Пројекат унапређења високошколског образовања (EU HETIP) – Реконструкција наставне базе Гоч – IPA Пројекат

Руководилац пројекaта др Милан Медаревић

 1. Distributed, integrated and harmonised forest information for bioeconomy outlooks, Horizon 2020, Project ID 633464, Call H2020-ISIB-2014-2, Proposal acronym: DIABOLO, (WP1-Multi-agent end-user requirements analysis, WP2-Harmonizing growing stock, biomass and carbon estimation and forest state monitoring based on field and high-resolution remote sensing data, WP3-Improving data collection and analysis for multipurpose inventory of forest resource, WP4-Monitoring disturbances based on EC space-applications, WP5-Model-based biomass supply analyses for bioeconomy).
 2. (2015-2016): SC17 – Use of National Forest Inventories data to estimate biomass in the European Forest
 3. GCP/SRB/002/GEF Contribution of Sustainable Forest Management to Low Emissions and Resilient Development-NFI2

Руководилац пројекта др Дамјан Пантић

 1. (2008-2009): FP 6, SEE-ERA.NET: Multifunctional Management of Coppice Forests. Coppice forestry in South-Eastern Europe: Problems and future prospects
 2. (2009-2011): FAO/TCP/YUG/3201 – Wood energy for sustainable rural development
 3. (2012): Techno-economic analysis of the possibilities of using biomass for heating purposes in mining basin Kolubara, Feasibility study (Serbia)
 4. (2012-2013): Израда модела раста храста китњака у циљу дефинисања мера за повећање нивоа продукције китњакових састојина
 5. (2013-2105): Израда нормала за пребирне шуме и утврђивање нормалног стања за високе једнодобне састојине букве у Србији (израда таблица приноса и прираста)
 6. Short rotation energy crops plantations (SRP) in Serbia: biomass production, legislation, market, and environmental impacts – potentials and constraints (2016).

Руководилац пројекта др Бранко Стајић

 1. Development and implementation of adaptation strategies to climate change in forest management (Adaptive Forest Management – Germany – Serbia) – ANKLIWA-DS.

Координатор пројекта др Ненад Петровић, заједно са проф. др Бранко Стајић и МСц Марко Казимировић

 1. (2021): Адаптивно газдовање шумама – ЈП „Национални парк Копаоник“

Руководилац пројекта Биљана Шљукић

 1. Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures“ – BESTSDI; Финансијер пројекта: EU ERASMUS+

Руководилац пројекта др Милорад Јанић