+

Публикације

МОНОГРАФИЈЕ

 • МЕДАРЕВИЋ, Милан, у сарадњи са ЈОВАНОВИЋ, Бранислав, БАНКОВИЋ, Станиша, КАРАЏИЋ, Драган (2001): Шуме Ђердапа. Доњи Милановац: Национални парк „Ђердап”; Београд: Еkолибри, 2001. стр. 168, илустр. ISBN 86-7905-037-7. [COBISS.SR-ID 94381324]
 • МЕДАРЕВИЋ, Милан, БАНКОВИЋ, Станиша, КАРАЏИЋ, Драган, КНЕЖЕВИЋ, Милан, МИХАЈЛОВИЋ, Љубодраг (2005): Шуме Таре. Београд: Шумарски факултет, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије; Бајина Башта: Национални парк Тара, 2005. IV, стр. 140, илустр. ISBN 86-7299-119-2. ISBN 978-86-7299-119-2. [COBISS.SR-ID 125057804]
 • МЕДАРЕВИЋ, Милан и сар.(2005): Типови шума Националног парка „Ђердап”. Београд: Шумарски факултет Универзитета у Београду, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, ISBN 86-7299-118-4. [COBISS.SR-ID 512771228]
 • МЕДАРЕВИЋ, Милан и сар. (2007): Основне еколошке и структурно производне карактеристике типова шума Ђердапа и Таре: зборник радова. 1. изд. Београд: Министарство науке Републике Србије, Шумарски факултет Универзитета у Београду; Доњи Милановац: Национални парк Ђердап; Бајина Башта: Национални парк Тара, ISBN 978-86-7299-140-6 (ШФ, брош.). [COBISS.SR-ID 512432284]
 • БАНКОВИЋ, Станиша, МЕДАРЕВИЋ, Милан, ПАНТИЋ, Дамјан, ПЕТРОВИЋ, Ненад (2009): Национална инвентура шума Републике Србије: шумски фонд Републике Србије. 1. изд. Београд: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за шуме, 2009. стр. 244, илустр. ISBN 978-86-83285-20-4. (COBISS.SR-ID 153672460)
 • СТАЈИЋ, Бранко, ВИЛОТИЋ, Драгица (2015): Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димнезија на подручју националног парка „Ђердап”, ЈП Национални парк „Ђердап”, Доњи Милановац
 • PANTIĆ, Damjan, MEDAREVIĆ, Milan, BOROTA, Dragan (2016): National Forest Inventories – Assessment of Wood Availability and Use, Chapter 39-Serbia, ISBN 978-3-319-44014-9 ISBN 978-3-319-44015-6 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-44015-6 Springer

УЏБЕНИЦИ И ПОМОЋНИ УЏБЕНИЦИ

 • Шеншин, А. (1934): Уређење шума, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд
 • Мирковић, Д. (1948): Дендрометрија, Пољопривредно издавачко предузеће, Београд
 • Милетић, Ж. (1950): Основи уређивања пребирне шуме, књига прва, Пољопривредно издавачко предузеће, Београд
 • Милетић, Ж. (1951): Основи уређивања пребирне шуме, књига друга, Пољопривредно издавачко предузеће, Београд
 • Мирковић, Д. (1954): Дендрометрија, Научна књига, Београд
 • Милетић, Ж. (1954): Уређивање шума, књига I., Научна књига, Београд
 • Милетић, Ж. (1958): Уређивање шума, књига II., Научна књига, Београд
 • Мирковић, Д. (1971): Дендрометрија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
 • Томанић, Л. (1989): Уређивање шума, (скрипта), Београд
 • Мирковић, Д., Банковић, С. (1993): Дендрометрија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
 • Јанић, М. (1994): AutoLISP 10, 11 и 12 – ТЕХНИКЕ ПРОГРАМИРАЊА, Универзитетски уџбеник, Шумарски факултет Београд, 1. изд., Смедерево
 • Милин, Ж. (1998): Групимично газдовање, теоријске основе, особине и примена, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд
 • Стаменковић, В., Вучковић, М. (1998): Прираст и производност стабала и шумских састојина, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд
 • Медаревић, М. (2006): Планирање газдовања шумама, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд
 • Банковић, С., Пантић, Д. (2006): Дендрометрија, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд
 • Стајић Б., Вучковић М. (2022): Раст и производност шума, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд.

ПРАКТИКУМИ

 • ГРУЈОВИЋ, Драгомир (2002): ПРАКТИКУМ из Геодезије, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд
 • БАНКОВИЋ, Станиша, МЕДАРЕВИЋ, Милан (2003): Кодни приручник за информациони систем о шумама Републике Србије. Београд: Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине, Управа за шуме, 2003. 179 стр., илустр. ISBN 86-84163-15-X. [COBISS.SR-ID 106578188]
 • СТАЈИЋ, Бранко., ВУЧКОВИЋ, Миливој (2016): Раст и производност шума – Практикум, Универзитета у Београду, Шумарски факултет,Београд