+

Слободан Петковић

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: spetkovic@ikomline.net
Кабинет:
Консултације:

Рођен је у  Ражњу, 1942. године. Основну школу и Прву београдску гимназију завршио је 1960. године и исте године се уписао на Грађевински факултет Универзитета у Београду. Дипломирао је 1964 године. Универзитетско образовање је наставио уписом на ИИИ степен студија на Грађевинском факултету, на Хидротехничком одсеку. Докторирао је у Француској, на Универзитету у Греноблу, 1972 год.

Инжењерску каријеру је започео у Институту за водопривреду “Јарослав Черни”у Београду у  Одељењу за уређење водотока. 

1973 год. почиње његова универзитетска каријера на Шумарском факултету Универзитета у Беораду, која се одвијала упоредо са радом у Институту. На овом факултету је прошао кроз изборе у звања доцент и ванредни професор а 1983. год. изабран је у звање редовног професора.

Научно-истраживачки рад професора Петковића је у највећем делу повезан са уређењем речних токова. У том оквиру је учествовао и руководио израдом већег броја пројеката и студија. Посебно треба истаћи пројекте регулације река у сливовима Велике Мораве, Саве и Дунава. Његова ужа специјаност се односи на истраживања генезе и транспорта речног наноса, која су обухватила сливове Јужне и Велике Мораве. Друга значајна специјалност се односила на студије режима леда на Дунаву и притокама, као и на студије заштите од поплава.

У периоду од 2001-2003. год. обављао је дужност помоћника за Сектор водопривреде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Објавио је преко 150 научних радова у домаћим и међународним часописима, 5 научних и стручних монографија и један уџбеник.

Редовни је члан инжењерске академије Србије.

Ужа научна област

Хидрологија, Механика флуида и Хидраулика

Област истраживања

Хидраулика, Хидрологија, Речна хидраулика

Одабрани научни радови

  • Петковић, С., Ђукић, В. (2009): Могућности моделирања ерозионих и транспортних процес у речним сливовима. 15. Научно Саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ); 1-2. Октобар, Бабе, Универзитет у Београду, Грађевински факултет.
  • Ђукић, В.. Петковић, С. (2009): Могућности моделирања ерозионих и транспортних процеса у речним слиовима. Водопривреда 0350-0519, 41, 240-242 с. 117-125
  • Петковић, С.; Ристић, Р. (1994): Генеза и транспорт наноса у сливу једног бујичног водотока, 11-то Саветовање хидрауличара и хидролога, Зборник радова, стр.381-388, Београд.
  • Ђукић, В., Петковић, С. (2012): Моделирање ерозије земљишта и транспорта наноса у сливу. 16. Научно Саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), 22-23. октобар, Доњи Милановац, Универзитет у Београду, Грађевински факултет.Петковић,Сл., Петковић,Са.,
  • Костадинов,С., (2015): Обезбеђење континуитета пословања у случају опасности од природних катастрофа- Водич за мала и средња предузећа; Унија послодаваца Србије; Београд, ИСБН: 978-86-86051-15-8 ; стр.1- 63.
  • Петковић С. (2003): Стратегија наводњавања у Србији, Водопривреда, 0350-0519, 35(2003), 2001-2002, п. 3-9