+

Slobodan Petković

Profesor u penziji
Telefon:
E-mail: spetkovic@ikomline.net
Kabinet:
Konsultacije:

Rođen je u  Ražnju, 1942. godine. Osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju završio je 1960. godine i iste godine se upisao na Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 1964 godine. Univerzitetsko obrazovanje je nastavio upisom na III stepen studija na Građevinskom fakultetu, na Hidrotehničkom odseku. Doktorirao je u Francuskoj, na Univerzitetu u Grenoblu, 1972 god.

Inženjersku karijeru je započeo u Institutu za vodoprivredu “Jaroslav Černi”u Beogradu u  Odeljenju za uređenje vodotoka. 

1973 god. počinje njegova univerzitetska karijera na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beoradu, koja se odvijala uporedo sa radom u Institutu. Na ovom fakultetu je prošao kroz izbore u zvanja docent i vanredni profesor a 1983. god. izabran je u zvanje redovnog profesora.

Naučno-istraživački rad profesora Petkovića je u najvećem delu povezan sa uređenjem rečnih tokova. U tom okviru je učestvovao i rukovodio izradom većeg broja projekata i studija. Posebno treba istaći projekte regulacije reka u slivovima Velike Morave, Save i Dunava. Njegova uža specijanost se odnosi na istraživanja geneze i transporta rečnog nanosa, koja su obuhvatila slivove Južne i Velike Morave. Druga značajna specijalnost se odnosila na studije režima leda na Dunavu i pritokama, kao i na studije zaštite od poplava.

U periodu od 2001-2003. god. obavljao je dužnost pomoćnika za Sektor vodoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Objavio je preko 150 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, 5 naučnih i stručnih monografija i jedan udžbenik.

Redovni je član inženjerske akademije Srbije.

Uža naučna oblast

Hidrologija, Mehanika fluida i Hidraulika

Oblast istraživanja

Hidraulika, Hidrologija, Rečna hidraulika

Odabrani naučni radovi

  • Petković, S., Đukić, V. (2009): Mogućnosti modeliranja erozionih i transportnih proces u rečnim slivovima. 15. Naučno Savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH); 1-2. Oktobar, Babe, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet.
  • Đukić, V.. Petković, S. (2009): Mogućnosti modeliranja erozionih i transportnih procesa u rečnim sliovima. Vodoprivreda 0350-0519, 41, 240-242 s. 117-125
  • Petković, S.; Ristić, R. (1994): Geneza i transport nanosa u slivu jednog bujičnog vodotoka, 11-to Savetovanje hidrauličara i hidrologa, Zbornik radova, str.381-388, Beograd.
  • Đukić, V., Petković, S. (2012): Modeliranje erozije zemljišta i transporta nanosa u slivu. 16. Naučno Savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 22-23. oktobar, Donji Milanovac, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet.Petković,Sl., Petković,Sa.,
  • Kostadinov,S., (2015): Obezbeđenje kontinuiteta poslovanja u slučaju opasnosti od prirodnih katastrofa- Vodič za mala i srednja preduzeća; Unija poslodavaca Srbije; Beograd, ISBN: 978-86-86051-15-8 ; str.1- 63.
  • Petković S. (2003): Strategija navodnjavanja u Srbiji, Vodoprivreda, 0350-0519, 35(2003), 2001-2002, p. 3-9