+

Uputstvo za predaju doktorske disertacije

POSTUPAK   PREDAJE IZRAĐENE  DOKTORSKE DISERTACIJE

  • Kandidat predaje 11 primeraka doktorske disertacije i elektronsku verziju disertacije na CD-u  ( 3 primerka) sa propratnim aktom u 2 primerka.
  • Napomena: elektronska verzija mora biti u PDF formatu kao jedan fajl –
  • Kandidat je obavezan da preda konačnu verziju izrađene doktorske disertacije najkasnije 6 (šest) meseci pre odbrane.
  • Sa predajom doktorske disertacije obavezno je dostaviti i potvrdu službenika iz Biblioteke fakulteta da ste vratili literaturu

Napomena: Odlukom NNV Fakulteta odobreno je da kandidat može da preda konačnu verziju doktorske disertacije u spiralnom povezu a nakon usvajanja doktorske disertacije na sednici NNV obavezan je da preda ukoričene primerke u tvrdom povezu.