+

Zajednički master studijski program Erasmus+ (od 2021.)

STUDIJSKI PROGRAM Erasmus+K2 ZAJEDNIČKI PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA EROZIJA ZEMLJIŠTA I PREVENCIJA OD BUJIČNIH POPLAVA (60 ESPB)
akreditovan 2021. godine i počinje sa izvođenjem od školske 2021/2022. godine. Uverenje o akreditaciji.

Redni
broj
Šifra Naziv predmeta
Semestar Predavanja Vežbe DON SIR/
PIR
Ostalo Status
predmeta
ESPB
PRVI SEMESTAR
1. 20.ER2101 Degradacija zemljišta i voda I 3 2 0 0   Obavezni 5
2. 20.ER2102 Zaštita zemljišta od erozije I 3 2 0 0   Obavezni 6
3. 20.ER2103 Prevencija od bujičnih poplava I 2 3 0 0   Obavezni 6
4. 20.ER2104 Integralno upravljanje bujičnim slivovima I 3 2 0 0   Obavezni 5
5. 20.ER2111 Melioracije zemljišta I 2 2 0 0   Izborni 4
6. 20.ER2112 Konzervacija kraških terena I 2 2 0 0   Izborni 4
7. 20.ER2113 Adaptacija na klimatske promene I 2 2 0 0   Izborni 4
8. 20.ER2114 Upravljanje projektima za zaštitu prirodnih resursa I 2 2 0 0   Izborni 4
9. 20.ER2115 Održivo upravljanje zemljišnim resursima I 2 2 0 0   Izborni 4
10. 20.ER2116 Biomelioracije goleti I 2 2 0 0   Izborni 4
11. 20.ER2116 Geoinformacione tehnologije I 2 2 0 0   Izborni 4
12. 20.ER2121 Upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa I 2 2 0 0   Izborni 4
13. 20.ER2122 Degradacija zemljišta i usluge ekosistema I 2 2 0 0   Izborni 4
14. 20.ER2123 Monitoring bujičnih tokova i sistem rane najave I 2 2 0 0   Izborni 4
15. 20.ER2124 Odlučivanje u zaštiti zemljišta od erozije i bujica I 2 2 0 0   Izborni 4
16. 20.ER2125 Modeli degradacije zemljišta i voda I 2 2 0 0   Izborni 4
17. 20.ER2126 Melioracije degradiranih šuma I 2 2 0 0   Izborni 4
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB u bloku             30
Ukupno časova aktivne nastave u bloku 28    
    30
DRUGI SEMESTAR (ZAVRŠNA GODINA)
18. 19.TD2201 Studijski istraživački rad II       10   Obavezni 7
19. 19.TD2202 Stručna praksa II         6 Obavezni 3
20. 19.TD2203 Izrada master rada II       10 2 Obavezni 12
21. 19.TD2204 Master rad II         2 Obavezni 8
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini       20     10   30
Ukupno časova aktivne nastave na godini 30         60
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 58