+

Јован Добросављевић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 883
Е-маил: jovan.dobrosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 98
Консултације: среда, 8.30‒10.00 часова

Маст. инж. шум. Јован Добросављевић рођен је 31. маја 1989. године у Јагодини. Гимназију природно-математичког смера завршио је 2008. године. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за шумарство, уписао је школске 2009/2010. године. Основне студије завршио је 2013. са просечном оценом 9,00. Завршни рад са темом: „Прилог познавању фауне стрижибуба (Coleoptera, Cerambycidae) Србије” одбранио је оценом 10 на Катедри заштите шума. Школске 2013/14. године уписао је мастер студије. Мастер рад са темом: „Сузбијање шумских буба листара (Coleoptera, Chrysomelidae) препаратом Новодор” одбранио је оценом 10 на Катедри заштите шума. Школске 2014/2015. године уписао се на докторске студије на Катедри заштите шума на Шумарском факултету Универзитета у Београду. У марту 2016. године изабран је за асистента на Катедри заштите шума Шумарског факултета у Београду. Пре тога је био запослен на месту ревирног инжењера и референта за коришћење шума на нивоу шумске управе у шумском газдинству „Северни Кучај” Кучево, шумска управа Мајданпек.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума

Ангажовање у настави

Основне студије

Шумарска ентомологија (О)

Одабрани научни радови

  • Добросављевић Ј., Михајловић Љ. (2014): Прилог познавању фауне стрижибуба (Coleoptera, Cerambycidae) Србије, са освртом на заштићене врсте. Шумарство бр. 1-2, УШИТС, стр. 21‒31.
  • Добросављевић Ј. (2015): Сузбијање велике тополине буба листаре Melasoma populi L. (Coleoptera, Chrysomelidae) препаратом „Novodor”. Шумарство бр. 1‒2, УШИТС, стр. 95‒108.