+

Јован Добросављевић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 883
Е-маил: jovan.dobrosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 98
Консултације: среда, 8.30‒10.00 часова

Маст. инж. Јован Добросављевић, асистент. Рођен је 1989. године у Јагодини где је завршио гимназију природно-математичког смера 2008. године. Основне студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одсек Шумарство, уписао је школске 2009/2010. године. Основне студије је завршио 2013., са просечном оценом 9,00. Завршни рад са темом: „Прилог познавању фауне стрижубуба (Coleoptera, Cerambycidae) Србије “ одбранио је са оценом 10 на Катедри заштите шума. Мастер студије је уписао школске 2013/14 године, а завршио 2014. године, са просечном оценом 10,00. Мастер рад са темом: „Сузбијање шумских буба листара (Coleoptera, Chrysomelidae) препаратом Novodor“ одбранио је са оценом 10 на Катедри заштите шума. Школске 2014/2015. године уписао се на докторске студије на Катедри за заштиту шума на Шумарском факултету Универзитета у Београду. На Катедри заштите шума 2016. године изабран је у звање асистента. Пре тога је био запослен на месту ревирног инжењера и референта за коришћење шума на нивоу шумске управе у шумском газдинству „Северни Кучај” Кучево, шумска управа Мајданпек. У оквиру стручног усавршавања 2018. године је похађао школу за молекуларну идентификацију инсеката сакупљених у Сентинел засадима, у ИНРА, у Орлеану (Француска), и бавио се морфометријом инсеката на факултету за шумарство и дрвне науке (Faculty of Forestry and Wood Sciences) у Прагу (Чешка). Члан је Ентомолошког друштва Србије.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

  • Dobrosavljević J., Marković Č., Marjanović M., Milanović S. (2020) Pedunculate Oak Leaf Miners’ Community: Urban vs. Rural Habitat. Forests 11(12) 1300. https://doi.org/10.3390/f11121300
  • Marković Č., Dobrosavljević J., Vujičić P., Cebeci, H.H. (2021) Impact of regeneration by shelterwood cutting on the pedunculate oak (Quercus robur) leaf mining insect community. Biologia. https://doi.org/10.2478/s11756-020-00631-7
  • Valdés-Correcher E., Moreira X., Augusto L.,Barbaro L., Bouget C., Bouriaud O., Branco M., Centenaro G., Csóka G., Damestoy T., Dobrosavljević J., Duduman M.-L., Dulaurent A.-M., Eötvös C., Faticov M., Ferrante M., Fürjes-Mikó Á., Galmán A., Gossner M., Hampe A., Harvey D., Howe A.G., Kadiri Y., Kaennel-Dobbertin M., Koricheva J., Kozel A., Kozlov M., Löveï G., Lupaştean D., Milanović S., Mrazova A., Opgennoorth l.,Pitkänen J.-M., Popova A., Popović M., Prinzing A., Queloz V., Roslin T., Sallé A., Sam K., Scherer-Lorenzen M., Schuldt A., Selikhovkin A., Suominen L., Tack A., Tahadlova M., Thomas R., Castagneyrol B. (2021) Search for top-down and bottom-up drivers of latitudinal trends in insect herbivory in oak trees in Europe. Global Ecology and Biogeography 30(3): 651-665. https://doi.org/10.1111/geb.13244
  • Milanović S., Milenković I., Dobrosavljević J., Popović M., Solla A., Tomšovsky M., Jankovský L. (2020) Growth Rates of Lymantria dispar Larvae and Quercus robur Seedlings at Elevated CO2 Concentration and Phytophthora plurivora Forests 11(10): 1059. https://doi.org/10.3390/f11101059
  • Marković, Č., Stojanović, A., Dobrosavljević, J. (2018) Diversity and abundance of coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) on trees in parks and tree rows of Belgrade. Biologia, 73 (9): 857–865. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0087-5
  • Milanović, S., Popović, M., Dobrosavljević, J., Kostić, I., Lazarević, J. (2020) Desperate times call  for  desperate  measures:  short-term use   of   the   common   ash   tree by   gypsy   moth   larvae (Lepidoptera:   Erebidae) under   density   and   starvation   Archives of Biological Sciences 72(1): 63-69 https://doi.org/10.2298/ABS191106067M
  • Cebeci H., Markovic, C., Grabenweger, G., Ayberk, H., Dobrosavljevic, J., Goltas, M., Stojanovic, A. (2018) Preliminary notes on pupal parasitism rates of the horse chestnut leafminer, Cameraria ohridella (Lepidoptera Gracillariidae) in Belgrade and Istanbul. Fresenius Environmental Bulletin, 27(10): 7122-7124.
  • Милановић, С., Караџић, Д., Добросављевић, Ј. (2019) Мониторинг здравственог стања шума у ПП Стара планина (Зајечарски округ) са посебним освртом на последице ледолома из 2014. године. Универзитет у Београду, Шумарски факултет: 1-132, ИСБН 978-86-7299-304-2.
  • Dobrosavljevic, J., Markovic, C., Bojic, S. (2017) Overview of leaf miner fauna in Serbia. Proceedings, VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, Jahorina, 5-8.10.2017, Bosnia and Herzegovina: 1490-1498.
  • Dobrosavljević, J., Marković, C., Stojanović, A. (2018) Contribution to the knowledge of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Acta entomologica Serbica, 23(1): 25-32. DOI: 10.5281/zenodo.1213045