+

Јован Добросављевић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 883
Е-маил: jovan.dobrosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 98
Консултације: среда, 8.30‒10.00 часова

Маст. инж. шум. Јован Добросављевић рођен је 31. маја 1989. године у Јагодини. Гимназију природно-математичког смера завршио је 2008. године. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за шумарство, уписао је школске 2009/2010. године. Основне студије завршио је 2013. са просечном оценом 9,00. Завршни рад са темом: „Прилог познавању фауне стрижибуба (Coleoptera, Cerambycidae) Србије” одбранио је оценом 10 на Катедри заштите шума. Школске 2013/14. године уписао је мастер студије. Мастер рад са темом: „Сузбијање шумских буба листара (Coleoptera, Chrysomelidae) препаратом Новодор” одбранио је оценом 10 на Катедри заштите шума. Школске 2014/2015. године уписао се на докторске студије на Катедри заштите шума на Шумарском факултету Универзитета у Београду. У марту 2016. године изабран је за асистента на Катедри заштите шума Шумарског факултета у Београду. Пре тога је био запослен на месту ревирног инжењера и референта за коришћење шума на нивоу шумске управе у шумском газдинству „Северни Кучај” Кучево, шумска управа Мајданпек.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума

Ангажовање у настави

Основне студије

Шумарска ентомологија (О)

Одабрани научни радови

  • Dobrosavljevic, J., Markovic, C., Bojic, S. (2017) Overview of leaf miner fauna in Serbia. Proceedings, VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, Jahorina, 5-8.10.2017, Bosnia and Herzegovina: 1490-1498.
  • Marković, Č., Stojanović, A., Dobrosavljević, J. (2018) Diversity and abundance of coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) on trees in parks and tree rows of Belgrade. Biologia, 73 (9): 857–865. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0087-5
  • Cebeci H., Markovic, C., Grabenweger, G., Ayberk, H., Dobrosavljevic, J., Goltas, M., Stojanovic, A. (2018) Preliminary notes on pupal parasitism rates of the horse chestnut leafminer, Cameraria ohridella (Lepidoptera Gracillariidae) in Belgrade and Istanbul. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (10): 7122-7124.
  • Dobrosavljević, J., Marković, C., Stojanović, A. (2018) Contribution to the knowledge of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Acta entomologica Serbica, 23(1): 25-32. DOI: 10.5281/zenodo.1213045
  • Dobrosavljević, J., Kanjevac, B., Marković, Č. (2018) Uticaj gala Andricus kollari (Hartig, 1843) (Hymenoptera, Cynipidae) na rast podmlatka hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Šumarstvo LXX (3-4): 137-151.
  • Dobrosavljević J., Mihajlović Lj. (2014) Prilog poznavanju faune strižibuba (Coleoptera, Cerambycidae) Srbije, sa osvrtom na zaštićene vrste. Šumarstvo LXVI (1-2): 21-31.
  • Dobrosavljević J. (2015) Suzbijanje velike topoline buba listare Melasoma populi L.(Coleoptera, Chrysomelidae) preparatom „Novodor”. Šumarstvo LXVII (1-2): 95-108.
  • Dobrosavljevic, J., Markovic, C., Milanovic, S., Vujicic, P., Srbulovic, B., Bojic, S. (2018) Influence of Curculio glandium (Marsham, 1802) (Coleoptera, Curculionidae) on Turkey oak (Quercus cerris L., 1753) (Fagales, Fagaceae) acorn germination. Proceedings of the IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, Jahorina, 4-7.10.2018, Bosnia and Herzegovina: 1014-1018.
  • Kanjevac, B., Dobrosavljević, J., Babić, V. (2017) Prilog poznavanјu obilnosti uroda i kvaliteta žira hrasta kitnјaka na području severoistočne Srbije. Šumarstvo LXIX(1-2): 65-76.
  • Dobrosavljević, J., Marković, Č. (2018) Značaj lisnih minera u šumama Srbije. Zbornik rezimea radova, XV savetovanje o zaštiti bilja – Zlatibor, 26-30.11.2018, Društvo za zaštitu bilja, Beograd: 17-18.