+

Шумарска ентомологија 2

Шифра предмета: МШ51104/а
Студијски програм: Шумарство - (модул): Заштита шума и украсних биљака:
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема

Настава из предмета  Шумарска ентомологија 2  има за циљ да инжењере шумарства упозна  са  штетним шумским инсектима, свим превентивним и репресивним мерама борбе против штетних шумских инсеката у циљу њиховог ефикасног сузбијања уз истовремено очување стабилности шумских екосистема. Поред штетних шумских инсеката,  инжењери шумарства треба да препознају и њихове природне непријатеље, како би их у шумама сачували  и помогли њихово корисно деловање.

Потпуна оспособљеност студената да препознају најважније штетне шумске инсекте и њихове природне непријатеље и препоруче одговарајуће мере заштите шума од њиховог штетног деловања.

Теоретска настава: Палеоентомологија и филогенија инсеката,  Екологија шумских инсеката (Утицај абиотичких фактора средине на шумске инсекте, Утицај биотичких фактора на шумске инсекте, Утицај хране на живот шумских инсеката, Екологија инсекатских популација), Значај и улога инсеката у природи, Превентивне и репресивне мере борбе против штетних шумских инсеката, Систематика и класификација инсеката – редови инсеката и фамилије инсеката од значаја за шумарство, Биономија најзначајнијих врста штетних шумских инсеката, Корисни организми у борби против штетних инсеката (вируси, бактерије, гљиве, праживотиње, нематоде, пауци, инсекти  предатори, паразитоиди, птице, сисари.  

Практична настава: Рад са таблицама задетерминацију редова и фамилија инсеката и детерминација инсекатских стадијума развића, прикупљање инсеката на терену, препаровање инсеката и израда збирке инсеката.