+

Шумарска ентомологија

Шифра предмета: Ш3631
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Положени испит из Шумарске ботанике, Генетике и Дендрологије

Настава из предмета Шумарска ентомологија има за циљ да упозна студенте са основним морфолошким и анатомским карактеристикама инсеката, њиховим размножавањем и развићем, начинима на који оштећују биљке, типовима оштећења, основама класификације и мерама борбе против најважнијих штетних врста у циљу заштите шумских екосистема и повећања производње квалитетног дрвета.

Оспособњеност студената да препознају најважније штетне шумске инсекте и препоруче одговарајуће мере за њихово сузбијање.

Теоретска настава: Увод, Историјат шумарске ентомологије, Однос шумарске ентопмологије и других научних дисциплина, Морфологија инсеката (телесни покривач, глава, груди и трбух), Анатомија инсеката (мишићни систем, органи за варење, органи за дисање, органи крвотока, органи за екскрецију, полни органи, нервни систем, чулни органи), Размножавање инсеката, Развиће инсеката (ембрионално развиће, постембрионално развиће, постметаболно развиће, трајање развића календар развића, биолошка формула),  Популациона  динамика штетних шумских  инсеката, Систематика и класификација инсеката, Карактеристике редова инсеката, Биономија најважнијих штетних шумских инсеката економски значај штетних шумских инсеката, Сузбијање штетних шумских инсеката (превентивне мере и репресивне мере – механичко физичке, хемијске, биолошке и интегрисане мере), Начини сузбијања најважнијих штетних шумких  инсеката.

Практична настава: Детерминација редова и фамилија инсеката, Рад са  таблицама за детерминацију редова и фамилија детерминација инсекатских стадијума развића, Прикупљање инсеката на терену