+

Огласи, конкурси и стипендије

  Конкурс за доделу награде задужбине Ђоке Влајковића

  Београд, 3. новембар 2022. године

  03-07 број: 612-4473/1-22

  На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012. године и Предлога ректорa Универзитета у Београду, 01 број: 612-4319/1-22 од 25. октобра 2022. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 3. новембра 2022. године, донео је:

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

  НАГРАДЕ  ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

  Члан 1.

              Расписује се Конкурс за доделу  6 (шест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду.

  Члан 2.

  Конкурсом се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића додељују награде у износу од по 150.000,00 динара.

  Изузетно, у случају пријаве већег броја радова који задовољавају прописани критеријум, а у складу са расположивим средствима, може се доделити већи број награда.

  Члан 3.

              Награде се додељују младим научницима из сваке од групација друштвено-хуманистичких, медицинских, природно-математичких и техничко-технолошких наука.

  У случају да радови у некој од групација не задовољавају услове Конкурса, награде се преносе другим групацијама, и то сходно степену конкурентности.

  Члан 4.

  На Конкурс се могу пријавити кандидати запослени на Универзитету у Београду, старости до 40 година на дан 31. децембра 2022. године.

  Члан 5.

  На Конкурс се може пријавити један научни рад који претходно није упућиван на конкурсе Задужбине Ђоке Влајковића.

  Члан 6.

  На Конкурс се може поднети научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године, на коме је кандидат одговорни аутор (corresponding author) са афилијацијом Универзитета у Београду.

  Члан 7.

  Потребна документација:

  • Комплетно попуњена Пријава (Образац преузети са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа),
  • Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа,
  • Сва мишљења свих рецензената током читавог процеса рецензије (од првог прегледања до прихватања за објављивање без исправки).

  Комплетна документација наведена у члану 7. Одлуке, доставља се у електронској и штампаној форми.

  Члан 8.

              Рок за подношење пријава је од 15. децембра 2022. године до 28. јануара 2023. године.

  Документација у штампаној форми подноси се на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића.

  Документација у електронској форми доставља се као један документ у PDF формату на адресу: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 9.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 или на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 10.

  На основу мишљења рецензената и квалитета часописа, водећи рачуна о равноправном учешћу групација, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 11.

  На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. 

  Образац Пријаве за конкурс можете преузети ОВДЕ.     

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                  ____________________________

                                                                                         проф. др Драгана Милић

  Конкурс за доделу стипендија фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2022/2023. годину

  Београд, 5. децембар 2022. године 03-06 број: 67-4898/1-22

  МП

  На  основу  члана  6  Статута  Фондације  Милана  Стефaновића-Смедеревца  и супруге Даринке, број 06-17570/14-12 од 26. децембра 2011. године, Одбор Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 5. децембра 2022. године, донео је:

   

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

  ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ

  ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу  16  (шеснаест) стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2022/2023. годину.

  На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години  на  основне  и  интегрисане  академске  студије  факултета  Универзитета  у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, чије се школовање у школској 2022/2023. години финансира  из  буџета  Републике  Србије  и  који  нису  губили  ниједну  годину  током студија, уз максималну ефикасност током студирања.

  На  конкурс  се  могу  пријавити  студенти  од  друге  године  основних  и интегрисаних академских студија на студијским програмима на којима има најмање 3 предмета  из  области  менаџмента  и  других  научних  дисциплина  чији  је  предмет унапређење трговине.

  Предност  ће  имати  студенти  који  су  уписани  на  акредитовани  студијски програм/модул менаџмента или трговине.

  Члан 2.

  Критеријуми за утврђивање редоследа су:

  1)    просечна  оцена  свих  положених  испита  из  претходних  година  студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)

  2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.

  Број бодова за рангирање студената утврдиће се према следећој формули:

  Б = О + Бос / Бук + 0,0075 x Бос, где је: О – просечна оцена свих положених испита до текуће године студија, Бос – број остварених ЕСПБ бодова до текуће године студија и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму.

  Члан 3.

  Студенти који су корисници других стипендија или сличног облика давања из буџета Републике Србије (изузев кредита) или из средстава универзитетских задужбина и фондација, немају право на стипендију Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

  Члан 4.

  Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 12.000,00 (словима: дванаестхиљада) динара.

  Члан 5.

  Потребна документација:

  1. Пријава (Образац   преузети   у   PDF   формату   са   интернет   странице Универзитета    у    Београду,    у    делу          „Стипендије    и    конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  1. Уверење факултета  о  уписаном  зимском  семестру  одговарајуће  године студија у школској 2022/2023. години и постигнутом успеху у претходним годинама студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (Образац   преузети   у   PDF   формату   са   интернет   странице Универзитета    у    Београду,    у    делу          „Стипендије    и    конкурси“,http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  1. Два примерка  својеручно  потписаног  уговора  о  студентској  стипендији  (Уговор  преузети  у  PDF  формату  са  интернет  странице  Универзитета  у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“) и
  2. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне  карте (без чипа).

  Поднета конкурсна документа се не враћају.

  Члан 6.

  Рок за подношење пријава је од 6. децембра 2022. до 16. јануара 2023. године.

  Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

  Члан 7.

  Додатне  информације  заинтересовани  кандидати  могу  добити  у  Сектору  за инвестиције  и  управљање  имовином  Универзитета  и  универзитетских  задужбина  и фондација, на телефон:   (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 8.

  Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку  на  интернет  страници  Универзитета  у  Београду,  у  делу „Стипендије  и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

  Уколико два или више кандидата, који су рангирани на последњем месту, имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.

  Одбор  може  донети  одлуку  о  додели  мањег  или  већег  броја  стипендија  у зависности од расположивих средстава у тренутку доношења одлуке.

  Члан 9.

  На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 (осам) дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

  Образац Пријаве за конкурс можете преузети ОВДЕ.

  Образац Уверења за конкурс можете преузети ОВДЕ.

  Образац уговора о стипендирању можете преузети ОВДЕ.

   

  ПРЕДСЕДНИК

  ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

  др Данијела Максимовић-Иванић,
              научни саветник

  Обавештење о расписивању Конкурса Фондације „Привредник“ о додели стипендија

  Српско привредно друштво Фондација „Привредник“ расписује Конкурс за пријем нове генерације питомаца и штићеника  у школској 2022/2023. години.

  Конкурс је отворен у периоду од 12. септембра до 20. октобра 2022. године.

  Право учешћа имају студенти чија је просечна оцена најмање 9.00, а који су слабијег материјалног стања. Молимо Вас да на одговарајући начин обавестите све студенте.

  Детаљне информације се налазе у Конкурсу који је послат у прилогу.

  За сва питања и нејасноће контактирајте ме на имејл – адресу fondacija1993@gmail.com

  Линк конкурса: http://fondprivrednik.org.rs/konkurs-za-2022-2023-godinu/

  Више информација о условима и потребној документацији могу се преузети ОВДЕ.

  Пријавни лист за Конкурс за 2022/2023. годину преузети ОВДЕ.

  Упитник за Конкурс за 2022/2023. годину преузети ОВДЕ.

  БГ ПРАКСА 2022 – прилика за студенте Универзитета у Београду

  Универзитет у Београду и Град Београд позивају студенте завршних година основних и мастер студија да постану део 11. генерације полазника програма универзитетске радне праксе БГ ПРАКСА и искористе прилику за стицање радног искуства у струци.

  Овог лета 135 студената Универзитета у Београду имаће прилику да обави тромесечну радну праксу у некој од следећих установа:

  Предузећа: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈП „Градско стамбено” , ЈКП „Београд пут“, ЈП „Београдска тврђава“, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП „Инфостан технологије“ Београд, ЈКП за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Туристичка организација Београда, ЈКП „Погребне услуге”, градскa општинa Савски венац, установе културе: Библиотека града Београда, Библиотека „Милутин Бојић“, Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац, Дом омладине Београда, БИТЕФ театар, Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, Музеј града Београда, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Историјски архив Београда, Канцеларија за младе, Градско веће, као и 11 секретаријата Градске управе.

  Свим полазницима програма током три месеца трајања праксе биће обезбеђена новчана надокнада. Ангажовање у програму, као препозната релевантна ваннаставна активност студената Универзитета у Београду, носи и додатне /некумулативне/ ЕСПБ бодове.

  Сваки полазник праксе имаће непосредно одређеног ментора из реда запослених.

  Током реализације програма ове године биће укључено укупно 90 ментора на 82 различите позиције у градским предузећима, установама културе, библиотекама, музејима, секретаријатима градске управе и општинама које учествују у програму.

  Конкурс са свим детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла, условима за сваку позицију и потребним документима налази се на сајту Центра за развој каријере, на страници http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa

  На истој страни сајта истакнути су важни датуми везани за процес пријаве, предселекцију, селекцију, одговори на најчешће постављена питања, линк ка пријавном формулару за конкурс, као и “Водич кроз конкурс” са позицијама организованим према факултетима.

  На конкурс се могу пријавити заинтересовани студенти завршних година основних и мастер студија у складу са наведеним условима конкурса за расписане позиције.

  За све кандидате неопходно је да приложе скенирану потврду о редовном студирању са одговарајућег факултета.

  Конкурс је отворен од 12.априла до 4. маја 2022. године у поноћ, а први дан праксе биће 1. јул 2022.

  О ПРОГРАМУ БГ ПРАКСА:

  Програм се реализује од 2010. године за редом захваљујући успешној сарадњи Универзитета у Београду и Града Београда, а осмислио га је Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду. Програм је резултат заједничког настојања да што већи број студената Универзитета у Београду стекне практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и тако унапреди своје академско образовање; проистекао из потребе да се што већем броју младих људи са универзитетском дипломом пружи подршка у професионалном усавршавању, али и препознавање важности идеје да концепт друштвено одговорног пословања постане интегрални део пословних стратегија јавних предузећа у Београду. До сада је кроз програм БГ пракса прошло преко 2000 студента са 27 факултета Универзитета у Београду.

  Извод из Водича кроз конкурс за студенте Шумарског факултета