+

Конкурси и стипендије

  Конкурс за доделу награде задужбине ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

  Београд, 07.11.2018. године
  03 Број: 612-5045/1-18

  На основу члана 6. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23.01.2012.године и Предлога ректорке Универзитета у Београду, 03 број: 612-4880/1-18 од 30.10.2018. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 07.11.2018. године, донео је следећу:

  О Д Л У К У
  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
  НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:
  • природно-математичких наука,
  • техничко-технолошких наука,
  • медицинских наука и
  • друштвено-хуманистичких наука.
  На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2018. године.

  Члан 2.

  Награда у износу од по 100.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

  Члан 3.

  Критеријуми за добијање награде су:
  1) Научни рад објављен у 2017. и 2018. години са афилијацијом Универзитета у Београду, или евидентиран у 2018. години DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са 31. децембром 2018. године.
  2) Научни рад чији је одговорни аутор (corresponding author) кандидат.
  3) Научни рад који претходно није упућиван на конкурс за доделу
  награде Задужбине Ђоке Влајковића.

  Члан 4.

  Потребна документација:
  • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1),
  • Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду,
  • Краткa биографијa,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће
  личне карте,
  • Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа.
  Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

  Члан 5.

  Рок за подношење пријава је од 10.12.2018. године до 25.01.2019. године.
  Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића.
  Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 6.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

  Члан 7.

  Избор најбољег научног рада врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

  Члан 8.

  На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 9.

  На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

  ПРЕДСЕДНИК
  ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

  Проф. др Драгана Милић

  Конкурс за доделу стипендија фондације КОСТЕ МИГРИЋА за школску 2018/2019 годину

  Београд, 15.11.2018. године
  03 Број: 67-5143/1-18
  МП

  На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 15.11.2018. године, донео је следећу:

  О Д Л У К У
  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
  ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу 3 (три) стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2018/2019 годину.
  На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду, који се у школској 2018/2019 години финансирају из буџета Републике Србије.

  Члан 2.

  Критеријуми за добијање стипендије су:
  1) редовно уписивање школске године и
  2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.

  Члан 3.

  Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Косте Мигрића.

  Члан 4.

  Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

  Члан 5.

  Потребна документација:
  1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
  2. Уверење факултета о упису школске 2018/2019 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

  Члан 6.

  Рок за подношење пријава је од 19. новембра до 19. децембра 2018. године.
  Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

  Члан 7.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

  Члан 8.

  Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 9.

  На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

  ПРЕДСЕДНИК
  ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

  Проф. др Милан Мартић

  Стипeндиje Влaдe Фрaнцускe 2019-2020.

  Студeнт стe и жeлeли бистe дa студирaтe у Фрaнцускoj? Oдaбeритe студиjски прoгрaм нивoa мaстeр 2 или дoктoрaтa, нa фрaнцускoм или eнглeскoм jeзику, нa унивeрзитeту пo вaшeм избoру у Фрaнцускoj: у Ници, Tулузу, Лилу, Стрaзбуру, Пaризу или билo кoм другoм унивeрзитeтскoм грaду у Фрaнцускoj и oствaритe свojу зaмисao зaхвaљуjући стипeндиjи кojу дoдeљуjу Aмбaсaдa Фрaнцускe и Фрaнцуски институт у Србиjи.

  Свaкe гoдинe oкo пeдeсeт студeнaтa искoристи финaнсиjску пoдршку Влaдe Фрaнцускe зa нaстaвaк студиja у Фрaнцускoj.

  Кoнкурс зa стипeндиje 2019-2020. oтвoрeн je дo 18. мaртa, 2019.

  Студeнти мoгу дa кoнкуришу зa рaзнe прoгрaмe стипeндиja:
  • мaстeр 2-свe oблaсти
  • мaстeр 2-стипeндиja зa бившe мaтурaнтe Maтeмaтичкe гимнaзиje у Бeoгрaду
  • дoктoрaт у кoмeнтoрству
  • стипeндиja зa Нaциoнaлну висoку шкoлу зa лeпу умeтнoст (ENSBA).

  Пoднoшeњe кaндидaтурa:
  Фрaнцуски институт у Србиjи, Змaj Joвинa 11, Бeoгрaд
  vesna.adamovic@institutfrancais.rs

  Услoви и критeриjуми нaлaзe сe нa:
  www.institutfrancais.rs/info/bourses-du-gouvernement-francais/
  www.srbija.campusfrance.org

  Конкурс за доделу стипендије задужбине ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ за школску 2018/2019 годину

  Београд, 02.11.2018. године
  03 Број: 612-4945/1-18
  МП

  На основу члана 7. Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, од 23.12.2012. године, Одбор Задужбине Љубице М. Здравковић, на сeдници одржаној 02.11.2018. године, донео је следећу:

  О Д Л У К У
  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
  СТИПЕНДИЈЕ ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ
  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу једне стипендијe студенту Универзитета у Београду, за школску 2018/2019 годину.
  На Конкурс се може пријавити студент основних академских студија који се у школској 2018/2019 години финансира из буџета Републике Србије.

  Члан 2.

  Критеријуми за добијање стипендије су:
  1) редовно уписивање школске године и
  2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.

  Члан 3.

  Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине Љубице М. Здравковић.

  Члан 4.

  Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 6.000,00 динара.

  Члан 5.

  Потребна документација:
  1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
  2. Уверење факултета о упису школске 2018/2019 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

  Члан 6.

  Рок за подношење пријава је од 14. новембра до 14. децембра 2018. године.
  Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.

  Члан 7.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

  Члан 8.

  Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 9.

  На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

  ПРЕДСЕДНИК
  ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

  Проф. др Милица Јовановић-Поповић

  Конкурс за доделу стипендије фондације МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ за школску 2018/2019 годину

  Београд, 09.10.2018. године
  03 Број:67-4530/1-18
  МП

  На основу члана 6. Статута Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, број 06-17570/14-12 од 26.12.2011. године, Одбор Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 09.10.2018. године, донео је:

  О Д Л У К У
  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ
  ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу 1 (једне) стипендије Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студенту Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2018/2019 годину.
  На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, који се у школској 2018/2019 години финансирају из буџета Републике Србије.

  Члан 2.

  Критеријуми за добијање стипендије су:
  1) редовно уписивање школске године,
  2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
  Предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.

  Члан 3.

  Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

  Члан 4.

  Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

  Члан 5.

  Потребна документација:
  1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1,
  2. Уверење факултета о упису школске 2018/2019 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.
  Комплетна документација наведена у члану 5. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

  Члан 6.

  Рок за подношење пријава је од 14. новембра до 14. децембра 2018. године.
  Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.
  Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 7.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

  Члан 8.

  Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 9.

  На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

  ПРЕДСЕДНИК
  ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

  Проф. др Маја Леви-Јакшић

  Конкурс за доделу стипендија фондације „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“ за школску 2018/2019. годину

  Београд, 09.10.2018. године
  03 Број: 67-4529/1-18
  MП/ММ

  На основу члана 6. Статута Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, број: 06-300/4-12 од 24.01.2012.године, Одбор Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“, на сeдници одржаној 09.10.2018. године, донео је:

  О Д Л У К У
  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
  ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“
  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу четири стипендије за школску 2018/2019. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:
  • Групације природно-математичких наука,
  • Групације техничко-технолошких наука,
  • Групације медицинских наука,
  • Групације друштвено-хуманистичких наука.
  На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

  Члан 2.

  Критеријуми за добијање стипендије су:
  1) редовно уписивање школске године,
  2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
  3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

  Члан 3.

  Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

  Члан 4.

  Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

  Члан 5.

  Потребна документација:
  • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
  • Уверење факултета о упису школске 2018/2019. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.
  Комплетна документација наведена у члану 5. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

  Члан 6.

  Рок за подношење пријава је од 14. новембрa до 14. децембра 2018. године.
  Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.
  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 и на интернет страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 7.

  Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 8.

  На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

  ПРЕДСЕДНИК
  ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

  Проф. др Милош Недељковић