+

Конкурси и стипендије

  Кoнкурс зa избoр нajбoљих студeнтских aкaдeмских рaдoвa

  КOНКУРС зa избoр нajбoљих студeнтских aкaдeмских рaдoвa (прojeкти, мaстeр и зaвршни рaдoви) кojи су рeaлизoвaни у пeриoду oд 01. oктoбрa 2017 дo 01. сeптeмбрa 2018. гoдинe, a кojи су oбрaђивaли тeмe из eнeргeтикe и тeмaтски су вeзaни зa дeлaтнoст члaницa ПУ “Eлeктрoмaшинoгрaдњa”, који су, у складу са својим Спoрaзумом o oргaнизoвaњу и финaнсирaњу Теслиних дана енергетике расписали ПУ ЕЛЕКТРОМАШИНОГРАДЊА из Београда и ФОНДАЦИЈА НИКОЛА ТЕСЛА из Београда, EЛEКTРOTEХНИЧКИ ФAКУЛTET УНИВEРЗИTETA У БEOГРAДУ, ФAКУЛTET ИНЖEЊEРСКИХ НAУКA УНИВEРЗИTETA У КРAГУJEВЦУ и MAШИНСКИ ФAКУЛTET УНИВEРЗИTETA У БEOГРAДУ.

  Конкурс је објављен у Дневном листу „Политика“, 19.септембра 2018. године.

  Текст конкурса


  Start Up Science: BASF финансира најбоље студентске идеје из области одрживог развоја

  Немачка хемијска компанија BASF под покровитељством кабинета министра за иновације и технолошки развој Републике Србије расписује конкурс за бесповратно финансирање научно-истраживачких пројеката студената свих година основних, мастер, докторских и специјалистичких студија.

  Ово обухвата финансијску подршку уз помоћ које студенти могу развити или унапредити прототип неког решења – новог или постојећег, финансирати истраживање неопходно за даљи развој пројекта или истраживачког рада, развити апликацију или тестирати изводљивост идеје/ производа и сл.

  Предуслов за учешће је да пројекат доприноси унапређењу одрживе будућности у било ком аспекту, пратећи области наведене у опису конкурса, које је детаљније могуће пронаћи на веб сајту пројекта.

  Циљ организатора је да омогући студентима да материјална средства не буду препрека за развој њихових пројеката, већ помоћ у њиховој реализацији, било у делу пројекта или у целини.

  Конкурс неће правити разлику између финансирање пројеката које студент реализује у оквиру редовних академских активности (нпр. студентско инстраживање, развој прототипа у оквиру израде мастер рада и сл.) и пројеката које студенти развијају самоиницијативно (startup идеје и сл.).

  Приликом пријаве на конкурс, кандидати морају да представе пројекат у целини, а не само појединачни део пројекта за који би се неопходна средства утрошила, како би се могао проценити значај пројекта у целини и његових ефеката, према критеријумима наведеним у конкурсној документацији.

  Укупан новчани фонд конкурса износи 875.000 динара, а пријаве за учешће су отворене до 11. новембра 2018. године у поноћ.

  Све информације о конкурсу и упутство за пријављивање доступни су на сајту www.startupscience.rs.


  Летња школа на University of Pecs, од 28.07.-08.08.2017. године

  Летња школа на University of Pecs у периоду од 28. јула до 8. августа 2017. године.

  Конкурисати могу студенти свих нивоа студија (BA, MA i PhD).

  Рок за пријаву на летњу школу је 5. мај 2017. године

  Наведени универзитет нуди стипендије за учешће на наведеној летњој школи, која покрива трошкове котизације, смештаја и присуство на свим културним манифестацијама.

  Учесник покрива само троскове пута.

  Кандидати треба путем приложеног формулара директно да контактирају наведен универзитет и да се пријаве.

  Application Form Pécs Debate Academy CEEPUS Scholarship 2017

  У прилогу можете погледати детаље конкурса и прелиминарни програм:

  Call Pécs Debate Academy CEEPUS Scholarship 2017

  Preliminary Program Pécs Debate Academy 2017

  Конкурс за програм БГПРАКСА 2017

  Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду позива студенте завршних година да се пријаве за учешће у програму Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА 2017.

  БГПРАКСА омогућава студентима да по јединственом моделу обављају стручну праксу у јавним и јавним комуналним предузећима, организационим јединицама Градске управе, установама културе и градским општинама и стекну практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и на тај начин унапреде своје академско образовање.

  Ове године у оквиру програма отворено је укупно 226 места у 16 унутрашњих организационих јединица Градске управе, 14 градских предузећа, 11 установа културе и 3 градске општине града Београда.

  Програм БГ ПРАКСА 2017 реализоваће се као тромесечна пракса а планирани почетак је 15. јуни 2017.  Свим студентима – полазницима програма током трајања праксе биће обезбеђена накнада за топли оброк и превоз и менторска подршка из реда запослених у институцијама учесницама у програму. Ангажовање у програму носи и одређени број додатних /некумулативних/ ЕСПБ бодова које факултети Универзитета у Београду препознају као релевантну ваннаставну активност студената или као обавезну стручну праксу.

  Конкурс ће бити отворен од 23.марта до 17.априла 2017.године и кандидати се могу пријавити искључиво електронским путем. Приликом пријављивања кандидатима ће од документације бити неопходна скенирана потврда о редовном студирању.

  Интегрални текст конкурса (са детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла и условима за сваку позицију) и Водич кроз конкурс доступни су на сајту Центра за развој каријере  www.razvojkarijere.bg.ac.rs, где се обавља пријављивање кандидата.

  Програм Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА реализује Центар за развој каријере Универзитета  у Београду у сарадњи са Градском управом Града Београда од 2010. године. У протеклих седам година реализације преко 1650 студената са 26 факултета

  Универзитета у Београду стекло је прво радно искуство у институцијама чији је оснивач град.

  БГ ПРАКСА – позиције за Шумарски факултет:

  ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 3
  ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
  Позиција: Стручни сарадник за послове хортикултуре -3 места

  КОНКУРС ЗА КРАТКИ ИСТРАЖИВАЧКИ БОРАВАК У ФРАНЦУСКОЈ!

  Рок за пријаву на конкурс је до 17. маја 2017. године

  Амбасада Француске и Француски институт у Србији додељују стипендије кратког боравка за српске истраживаче који желе да бораве у истраживачкој лабораторији у Француској у периоду од 15. јуна 2017. до 31. децембра 2017.

  1) Циљна група: истраживачи свих нивоа који раде у истраживачком тиму у Србији (асистенти, докторанти, пост докторанти, истраживачи, предавачи, професори, информатичари, инжењери, лекари…).

  2) Области истраживања: информатичке науке, инжењерство и иновације, примењена медицина, е-медицина, наука и технологија животне средине, роботика, биотехнологија…

  Боравак треба да буде у складу са истраживањима у области технологије и иновације у служби становништва, која траже решења за следеће изазове:

  -примена нових информационих и комуникационих технологија у медицини и за добробит становништва, праћење и превенција болести, еманципација и аутономија болесника и особа са инвалидитетом (примењена медицина, е-медицина, биотехнологија, роботика, неуронаука, когнитивне науке, …);

  -примена нових технологија за очување климе и животне средине, паметни и повезани градови (еколошки превоз, повезани предмети, анализа података, уштеда енергије, превенција ризика, одржива пољопривреда, очување екосистема…);

  -подршка и експертска помоћ при дефинисању јавних политика везаних за технолошки развој и његове последице на друштво у целини (медицина, економија, право, политичке науке…).

  Тел : (011) 302 36 39 – маил : vesna.adamovic@institutfrancais.rs 

  Додатне информације на : www.institutfrancais.rs/srp/07d.html