+

Конкурси и стипендије

  Стипендије Владе Француске 2019-2020

  Конкурс  Стипендије Владе Француске 2019-2020. (отворен је до 18. марта 2019.)

  Презентација : 26. фебруара 2019. у 12:00 часова у сали за седнице

  Програм ће представити Сандра Елезовић и Весна Адамовић, представнице Француског института у Србији

   Студенти могу да конкуришу за разне програме стипендија:

  • мастер 2-све области
  • мастер 2-стипендија за бивше матуранте Математичке гимназије у Београду
  • докторат у коменторству

  Подношење кандидатура:

  Француски институт у Србији, Змај Јовина 11, Београд

    vesna.adamovic@institutfrancais.rs

  Детаљније о конкурсу можете погледати на адреси:

  http://www.institutfrancais.rs/stipendije-vlade-francuske-2019-2020/

  Услови и критеријуми се налазе на:
  www.institutfrancais.rs/info/bourses-du-gouvernement-francais/
  www.srbija.campusfrance.org

  – текст конкурса за стипендије за докторате у менторству можете преузети ОВДЕ.

  – текст конкурса за стипендије мастер 2 (све области) ОВДЕ.

  Конкурс Универзитета у Београду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2018. годину

  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

  К О Н К УР С
  за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2018. годину

  У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

  Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

  Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. март 2019. године.

  У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

  Радови се достављају у штампаној и електронској форми – непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета Проф. др Мирјани Шијачић-Николић, на email адресу: mirjana.sijacic-nikolic@sfb.bg.ac.rs

  Текст конкурса можете преузети ОВДЕ.

  Стипeндиje Влaдe Фрaнцускe 2019-2020.

  Студeнт стe и жeлeли бистe дa студирaтe у Фрaнцускoj? Oдaбeритe студиjски прoгрaм нивoa мaстeр 2 или дoктoрaтa, нa фрaнцускoм или eнглeскoм jeзику, нa унивeрзитeту пo вaшeм избoру у Фрaнцускoj: у Ници, Tулузу, Лилу, Стрaзбуру, Пaризу или билo кoм другoм унивeрзитeтскoм грaду у Фрaнцускoj и oствaритe свojу зaмисao зaхвaљуjући стипeндиjи кojу дoдeљуjу Aмбaсaдa Фрaнцускe и Фрaнцуски институт у Србиjи.

  Свaкe гoдинe oкo пeдeсeт студeнaтa искoристи финaнсиjску пoдршку Влaдe Фрaнцускe зa нaстaвaк студиja у Фрaнцускoj.

  Кoнкурс зa стипeндиje 2019-2020. oтвoрeн je дo 18. мaртa, 2019.

  Студeнти мoгу дa кoнкуришу зa рaзнe прoгрaмe стипeндиja:
  • мaстeр 2-свe oблaсти
  • мaстeр 2-стипeндиja зa бившe мaтурaнтe Maтeмaтичкe гимнaзиje у Бeoгрaду
  • дoктoрaт у кoмeнтoрству
  • стипeндиja зa Нaциoнaлну висoку шкoлу зa лeпу умeтнoст (ENSBA).

  Пoднoшeњe кaндидaтурa:
  Фрaнцуски институт у Србиjи, Змaj Joвинa 11, Бeoгрaд
  vesna.adamovic@institutfrancais.rs

  Услoви и критeриjуми нaлaзe сe нa:
  www.institutfrancais.rs/info/bourses-du-gouvernement-francais/
  www.srbija.campusfrance.org