+

Konkursi i stipendije

  Konkurs za dodelu stipendija fondacije KOSTE MIGRIĆA za školsku 2020/2021 godinu

  Beograd, 4. novembar 2020. godine 03-16 broj: 67-3795/1-20
  MP

  Na osnovu člana 6 Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od  24. januara 2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 4. novembra 2020. godine, doneo je sledeću:

  O D L U K U

  O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
  FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA
  ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

  Član 1.

  Raspisuje se Konkurs za dodelu 6 (šest) stipendija najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/2021 godinu.
  Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj  2020/2021 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja.
  Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija.

  Član 2.

  Kriterijumi za utvrđivanje redosleda su:
  1) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50 (od 8,5 do 10 bodova)
  2) efikasnost studiranja, koja se meri brojem ukupno ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja.
  Broj bodova za rangiranje studenata utvrdiće se prema sledećoj formuli:
  B = O + Bos / Buk, gde je: O – prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja, Bos – broj ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja i Buk – ukupan broj ESPB bodova na studijskom programu.

  Član 3.

  Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije Koste Migrića.

  Član 4.

  Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

  Član 5.

  Potrebna dokumentacija:
  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta),
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2020/2021 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
  4. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.

  Član 6.

  Rok za podnošenje prijava je od 9. novembra do 9. decembra 2020. godine.
  Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije Koste Migrića.

  Član 7.

  Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za
  investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i
  fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Član 8.

  Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu
  objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.
  Ukoliko dva ili više kandidata, koji su rangirani na poslednjem mestu, imaju isti broj bodova za rangiranje, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.
  Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

  Član 9.

  Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

  PREDSEDNIK
  ODBORA FONDACIJE
  prof. dr Milan Martić

  KONKURS ZA DODELU “NAGRADA MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA”

  Beograd, 01.12.2017. godine
  03 Broj: 612-5014/1-17

  Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, broj: 06-17568/14-12 od 22.12.2011. godine, Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, na sednici održanoj 03.11. 2020. godine doneo je:

  O D L U K U
  O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
  “NAGRADA MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA”

  Član 1.

  Raspisuje se Konkurs za dodelu 8 (osam) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2020/2021. godinu.
  Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih studija studija fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2020/2021. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

  Član 2.

  Nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

  Član 3.

  Potrebna dokumentacija:
  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi),
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2020/2021. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte,
  4. Stručni rad studenta, koji mora zadovoljiti sledeće kriterijume:
  – da je izrađen samostalno (jedan autor), za šta je potrebno priložiti Izjavu o tome da je stručni rad rezultat spostvenog rada (Obrazac Izjave preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“) i
  – da je priložena preporuka profesora matičnog i kompetentnog za tu oblast na fakultetu na kome student studira.
  Rad se dostavlja isključivo na srpskom jeziku, u skladu sa Uputstvom za pripremu rada, koje se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“.
  Kompletna dokumentacija navedena u članu 3. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

  Član 4.

  Rok za podnošenje prijava je od od 9. novembra do 9. decembra 2020. godine.
  Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Konkurs za „Nagradu Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“.
  Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Član 5.

  Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Član 6.

  Izbor kandidata za dodelu nagrada vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“. Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja nagrada ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

  Član 7.

  Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

  PREDSEDNIK
  ODBORA ZADUŽBINE
  Prof. dr Slađana Benković

  Izjavu uz konkurs za nagrede možete preuzeti OVDE.

  Uputstvo za pripremu rada za konkurs možete preuzeti OVDE.

  Konkurs za dodelu nagrada Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju

  Fondacija “Docent dr Milena Dalmacija” objavljuje javni konkurs za dodelu nagrade “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period od 1.10.2017. do 30.09.2020. godine.

  Prijava treba da sadrži:
  1. Popunjen prijavni obrazac
  2. Širi apstrakt predloženog doktorskog rada u obimu od 10-15 stranica (format A4, Times New Roman, 12pt, prored 1,5) koji obuhvata prikaz rada, najvažnije rezultate i korišćenu metodologiju.
  3. Ocenu naučnog doprinosa od strane predlagača (do 2 stranice u istom formatu kao i apstrakt)
  4. Primerak celovitog teksta predložene doktorske disertacije
  5. Uverenja o položenim ispitima na osnovnim, master i doktorskim studijama

  Svi predlozi dostavljaju se u elektronskoj formi (CD), a jedan primerak i u papirnoj verziji.

  Prijave podneti do 1. oktobra 2020. godine na adresu:

  Jelena Dalmacija
  Fondacija “Docent dr Milena Dalmacija”
  ul. Stepe Stepanovića, br. 25
  21410 Futog

  Nagradni fond iznosi 150.000,00 dinara.

  Nagrade će biti dodeljene 26. oktobra 2020. godine.

  Tekst konkursa možete pogledati na linku:
  https://www.dh.uns.ac.rs/nagrada-fondacije-docent-dr-milena-dalmacija/

  KONKURS ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ ZA NAJBOLJE NAUČNO ODNOSNO STRUČNO OSTVARENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

  Beograd, 11.12.2019. godine
  03-13 Broj:612-5181/3-19

  Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23.01.2012. godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 11.12.2019. godine, donosi:

  O D L U K U

  O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
  „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
  ZA NAJBOLJE NAUČNO ODNOSNO STRUČNO OSTVARENJE
  NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

  Član 1.

  Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) „Nagrade Veselina Lučića” za 2020. godinu, za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje (u daljem tekstu: ostvarenje) nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2019. godini.

  Član 2.

  Nagrada, u neto iznosu od po 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

  Član 3.

  Kandidati na Konkurs mogu prijaviti sledeća ostvarenja:
  – monografija,
  – poglavlje u monografiji,
  – naučni rad.
  Navedena ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije).
  Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.

  Član 4.

  Rok za podnošenje prijava je od 21. februara do 21. maja 2020. godine.
  Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – Konkurs za Nagradu Veselina Lučića za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
  Uz prijavu podneti:
  1. Ostvarenje u 6 (šest) primeraka,
  2. Potvrdu o radnom odnosu svih/većine koautora na Univerzitetu u Beogradu,
  3. Kratku biografiju koautora,
  4. Saglasnost koautora da se ostvarenje može prijaviti na konkurs, sa procentualnom procenom doprinosa ostvarenju (priložiti samo u slučaju koautorstva) i
  5. Obrazloženje predlagača (do 500 reči) o naučnoj odnosno stručnoj vrednosti naučnog odnosno stručnog rada, koje objašnjava predmet, cilj, hipoteze i metod rada, i pozicionira rezultate u odnosu na svetsku praksu.
  Prijava se dostavlja u formi koja se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu (Konkursi univerzitetskih zadužbina i fondacija http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), i pored opisanih podataka sadrži kontakt podatke podnosioca prijave: ime i prezime, broj telefona i imejl adresu.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

  Član 5.

  Izbor najboljeg naučnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.
  U postupku razmatranja naučnog, odnosno stručnog ostvarenja, žiri ocenjuje kvalitet i značaj naučnog, odnosno stručnog ostvarenja.

  Član 6.

  Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.
  Ukoliko ostvarenje, koje je izabrano kao najbolje, ima više koautora, koautori će nagradu podeliti prema procentu doprinosa ostvarenju, navedenom u Prijavi.

  Član 7.

  Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

  Član 8.

  Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Član 9.

  Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

  PREDSEDNIK
  ODBORA ZADUŽBINE

  Prof. dr Sofija Stefanović

  Obrazac za prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE.

  KONKURS ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ ZA NAJBOLJE KNJIŽEVNO OSTVARENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

  Beograd, 13.11.2019. godine
  03-13 Broj:

  Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23.01.2012.godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 13.11.2019. godine, donosi:

  O D L U K U

  O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
  „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
  ZA NAJBOLJE KNJIŽEVNO OSTVARENJE
  NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

  Član 1.

  Raspisuje se Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića” za 2020. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2019. godini.

  Član 2.

  Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

  Član 3.

  Kriterijumi koje književno delo mora da zadovolji:
  – delo mora biti ostvarenje jednog autora,
  – delo mora biti objavljeno kao zasebna knjiga u najmanje 300 primeraka, sa CIP zapisom i ISNB brojem,
  – delo treba da ima najmanje 3 tabaka, tj. 48 strana,
  – delo mora biti objavljeno prvi put u 2019. godini,
  – u izbor mogu ući samo umetnička ostvarenja: roman, zbirka pripovedaka, zbirka pesama, drama, esej, putopis i memoari.
  Uz prijavu je poželjno priložiti recenzije.

  Član 4.

  Rok za podnošenje prijava je od 21. februara do 21. maja 2020. godine.
  Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – Konkurs za „Nagradu Veselina Lučića“ za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
  Uz prijavu podneti 6 (šest) primeraka književnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

  Član 5.

  Izbor najboljeg književnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.

  Član 6.

  Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

  Član 7.

  Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

  Član 8.

  Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Član 9.

  Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

  PREDSEDNIK
  ODBORA ZADUŽBINE

  Prof. dr Sofija Stefanović

  Obrazac Saglasnosti za prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE.

  KONKURS ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ ZA NAJBOLJE NAUČNO OSTVARENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

  Beograd, 11.12.2019. godine
  03-13 Broj: 612-5181/3-19

  Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23.01.2012. godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 11.12.2019. godine, donosi:

  O D L U K U

  O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
  „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
  ZA NAJBOLJE NAUČNO OSTVARENJE
  NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

  Član 1.

  Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) „Nagrade Veselina Lučića” za 2020. godinu, za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2019. godini.

  Član 2.

  Nagrada, u neto iznosu od po 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

  Član 3.

  Kandidati na Konkurs mogu prijaviti sledeća naučna ostvarenja:
  – monografija,
  – poglavlje u monografiji,
  – naučni rad.
  Navedena naučna ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije).
  Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.

  Član 4.

  Rok za podnošenje prijava je od 21. februara do 21. aprila 2020. godine.
  Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – Konkurs za Nagradu Veselina Lučića za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
  Uz prijavu podneti:
  1. Ostvarenje u 6 (šest) primeraka,
  2. Potvrdu o radnom odnosu svih/većine koautora na Univerzitetu u Beogradu,
  3. Kratku biografiju koautora,
  4. Saglasnost koautora da se ostvarenje može prijaviti na konkurs, sa procentualnom procenom doprinosa ostvarenju (priložiti samo u slučaju koautorstva) i
  5. Obrazloženje predlagača (do 500 reči) o naučnoj odnosno stručnoj vrednosti naučnog odnosno stručnog rada, koje objašnjava predmet, cilj, hipoteze i metod rada, i pozicionira rezultate u odnosu na svetsku praksu.
  Prijava se dostavlja u formi koja se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu (Konkursi univerzitetskih zadužbina i fondacija http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), i pored opisanih podataka sadrži kontakt podatke podnosioca prijave: ime i prezime, broj telefona i imejl adresu.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

  Član 5.

  Izbor najboljeg naučnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.
  U postupku razmatranja naučnog, odnosno stručnog ostvarenja, žiri ocenjuje kvalitet i značaj naučnog, odnosno stručnog ostvarenja.

  Član 6.

  Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.
  Ukoliko ostvarenje, koje je izabrano kao najbolje, ima više koautora, koautori će nagradu podeliti prema procentu doprinosa ostvarenju, navedenom u Prijavi.

  Član 7.

  Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

  Član 8.

  Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Član 9.

  Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

  PREDSEDNIK
  ODBORA ZADUŽBINE

  Prof. dr Sofija Stefanović

  Obrazac Saglasnosti za prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE.

  NAGRADNI KONKURS ZA STUDENTE PEJZAŽNE ARHITEKTURE

  Gradska opština Vračar u saradnji sa Katedrom za planirenje i projektovanje u PA raspisala je nagradni konkurs za studente pejzažne arhitekture Šumarskog fakulteta.

  Mogu učestvovati aktuelni studenti III i IV godine i MASTER studenti pejzažne arhitekture. Učesnici mogu biti pojedinci ili grupe od 2 studenta.

  Konkurs se odnosi na izradu projekta uređenja prostora urbanog džepa u Makenzijevoj br. 81 na Vračaru.

  Konkursom će biti nagrađena tri najbolja rešenja.
  Prva nagrada: 120.000,00 dinara
  Druga nagrada: 80.000,00 dinara
  Treća nagrada: 50.000,00 dinara

  Detaljnije informacije o konkursu, projektnom zadatku i podlogama su u prilozima:

  1. RASPIS KONKURSA, PROJEKTNI ZADATAK I UPUTSTVA
  2. KTP PODLOGA (PDF)
  3. KTP PODLOGA (DWG)


  Konkurs British Scholarship Trust (BST) za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji

  British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije – magistarske ili doktorske studije

  Konkurs za školsku 2020-2021 godinu je za one studente koji žele da provedu od 1 do 3 meseca na jednom od univerzitetu u Velikoj Britaniji, kako bi unapredili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa.

  Detaljna imformacija o stipendijama i uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na web adresi BST-a: www.britishscholarshiptrust.org

  AmChamps 2020 – Mladi lideri promena

  Objavljen je konkurs za sedmu generaciju programa AmChamps – Mladi lideri promena, koji je pokrenula Američka privredna komora u Srbiji. Program je namenjen profesionalnom usavršavanju studenata, kroz sinergiju akademskog i korporativnog sektora.

  Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

  Poziv za podnošenje prijava za Erasmus + mobilnost za 2020. godinu

  Poštovane koleginice i kolege,

  Obaveštavamo Vas da je Univerzitet u Beogradu otvorio poziv za podnošenje prijava za saradnju u okviru Ključnih akcija 103 i 107 Erasmus+ progama mobilnosti studenata i osoblja za 2020. godinu.
  – Erasmus + akcija KA 103 (saradnja sa programskim zemljama tj. zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska); odnosi se isključivo na odlaznu mobilnost (outgoing mobility), a
  – Erasmus + akcija KA107 sa institucijama iz partnerskih zemalja (zemlje iz regiona i drugih delova sveta); prijava obuhvata odlaznu i dolaznu mobilnost (incoming and outgoing mobility).
  Fakulteti prijave za projekte mobilnosti podnose isključivo elektronskim putem, preko MobiOn platforme i sa zvaničnog naloga ESPB koordinatora.
  Rok za podnošenje prijava Rektoratu ističe 8. januara 2020. godine u 13 časova.
  Molimo Vas da svoje prijave dostavite ESPB koordinatoru fakulteta, Katarini Lazić, u formularima koji su u prilogu mejla, na adresu katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs

  Rok za dostavljanje formulara koordinatoru je 20. decembar 2019. godine.

  Poželjno je da predloženi partneri za saradnju budu visokoškolske institucije sa kojima već postoje čvrsti kontakti na osnovu prethodne uspešne saradnje u okviru mobilnosti ili zajedničkih projekata.
  Ukupan broj dobijenih mobilnosti biće poznat nakon objavljivanja rezultata konkursa od strane Nacionalne Erazmus kancelarije.

  Prijavne formulare i pregled partnerskih institucija Univerziteta u Beogradu možete preuzeti ovde:

  Prijavni formular KA103 (2020) [word doc]

  Prijavni formular KA107 (2020) [word doc]

  Budžetske koverte KA107 [PowerPoint]

  Produžen je rok za podnošenje EU projekta WORTH (Creativity, Innovation, Connections, Design)

  Obaveštenje:

  Produžen je rok za podnošenje projekta EU – WORTH (Creativity, Innovation, Connections, Design) do 15.11.2019.

  Više informacija o projektu je dostupno na https://www.worthproject.eu/

  https://www.worthproject.eu/biljana-jovic-2/

  Prezentacija projekta WORTH je održana 07.10.2019. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu.


  Promociji projekta  prisustvovali su:
  Dekan Šumarskog fakulteta Prof. dr Ratko Ristić,
  Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu Prof. dr Nenad Zrnić,
  Korina Molla, International WORTH Partnership Project Technician i
  Prof. dr Biljana Jović https://www.worthproject.eu/worth-ambassador-interview-biljana-jovic/

  Konkurs za stipendije Nemačke fondacije za životnu sredinu

  Nemačka fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) je objavila konkurs za stipendije za praksu ili istraživački boravak u trajanju od 6 do 12 meseci u organizacijama u Nemačkoj (univerziteti, instituti, ministarstva, nevladine organizacije).

  Stipendijama se podržava najširi spektar struka, uz uslov da je predlog projekta u oblasti zaštite životne sredine, ekologije, održivog razvoja, klimatskih promena ili obnovljivih izvora energije. Ciljna grupa su mladi istraživači – master diplomci (uz uslov da je diploma stečena u poslednje tri godine ili master studenti pri kraju studija) ili studenti doktorskih studija, građani Srbije, sa znanjem engleskog/nemačkog jezika.

  Dokumenta potrebna za online prijavu na konkurs su: biografija, predlog projekta (do 3 strane sa opisom problema, metodologijom rada i očekivanim rezultatima), kopije diploma, pismo preporuke od univerzitetskog profesora, sertifikat ili potvrda o znanju nemačkog i engleskog jezika.

  Rok za prijavu je 01.08.2019, a početak stipendije je 01.02.2020. godine.

  Više informacija na:
  https://www.dbu.de/2910.html
  https://www.dbu.de/2909.html

  Kontakt osoba:
  dr Ana M. Petrović
  Koordinator DBU programa stipendija za Srbiju i Mreže DBU stipendista Srbije
  https://www.facebook.com/MrezaDBUStipendistaSrbije/
  e-mail adresa: borisavljevic.ana@gmail.com