+

Гордана Ђукановић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 838
Е-маил: gordana.djukanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 69
Консултације: среда, 12‒13 часова; четвртак 15‒16 часова

Рођена је 29. 8. 1963. године у Шапцу. Гимназију „Вук Караџић”, математички смер ‒ програмер, завршила је у Лозници. Дипломирала је 7. 3. 1988. године на Грађевинском факултету у Београду ‒ Конструктивни смер. Магистарски рад одбранила је 26. 12. 2000. године на Архитектонском факултету у Београду. Докторску дисертацију одбранила је 2. 11. 2012.године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
Кретање у служби: После дипломирала запослила се у Грађевинском предузећу „Рад” у Београду, где је радила од 9. 6. 1988. до 30. 9. 1994. године.
1. 10. 1994. године засновала је радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду, када је изабрана за асистента-приправника.
Каснији избори за:

  • асистента ‒ 21. 5. 2001. године,
  • доцента ‒ 9. 4. 2013. године.

Активности и награде у току студија и рада: Од треће до пете године студија на Грађевинском факултету добијала је Универзитетску стипендију као један од три студента са најбољим просеком оцена у току прве две године факултета. У Савезу инжењера и техничара Србије положила је стручни испит за област грађевинарстава. Бави се проценом објеката и овлашћени је судски вештак за ту област.
Чланство у домаћим и међународним организацијама: Српско удружење за геометрију и графику –СУГИГ, ISGG –International Society for Geometry and Graphics
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: др Гордана Ђукановић објавила је сама или са сарадницима 38 радова, од чега више од 5 научних радова са рецензијом објављених у научним или стручним часописима, 30 радова саопштених на конгресима и симпозијумима, један практикум и више од три студије и пројекта за потребе предузећа из области прераде дрвета и више стручних радова.

Ужа научна област

Геометрија архитектонске форме

Област истраживања

Дескриптивна геометрија; релативистичка геометрија; инжењерска графика; фотограметрија.

Ангажовање у настави

Основне академске студије:

Струковне студије:

Одабрани научни радови

⦁ Đorđević Đ., Đukanović G., Filipović D.: ⦁ Q⦁ uantifying the Density-quality of Photogrammetrically Created Point-clouds of Linear Architectural/urban Elements as a Function of Shooting Distances and Number of Camera Positions i.e. Shooting-directions, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, University of Nis, Nis, Vol. 13, No 3, 2015, ISNN 0354-4605 (Print), ISNN 2406-0860 (Online), pp. 257‒272.
⦁ http://facta.junis.ni.ac.rs
Đukanović G., Оbradović М., : The Pencil of the 4th and 3rd Order Surfaces Obtained as a Harmonic Equivalent of the Pencil of Quadrics Through a 4th Order Space Curve of the 1st Category, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, vol.10, No 2. 2012. pp. 193‒207, ISNN 0354-4605, http://facta.junis.ni.ac.rs/aace/aace201202/aace201202-07.html
DOI:10.2298/FUACE1202193D
⦁ Mišić S., Obradović M., Ðukanović G.: Composite Concave Cupolae as Geometric and Architectural Forms,ISSN 1433-8157/$ 2.50 c 2015 HeldermannVerlag, Journal for Geometry and Graphics 19 (2015), No. 1, 079—091, Copyright HeldermannVerlag 2015, MSC: 51N05; 51M20, 00A67
⦁ http://www.heldermann.de/JGG/JGG19/JGG191/jgg19006.htm Đorđević Đ., Đukanović G., Filipović D.: Linear Object’s Point-Clouds Obtained for Horizontal Shooting Directions: Quantifying its Metric and Density Quality as a Function of Object’s Inclination Angle, Journal of Industrial Design and Engineering Graphics, Special Issue of the 6th ICEGD Conference, Brasov, Romania, Vol. 10, 2015, ISSN (print version): 1843-3766, ISSN (online version): 2344-4681, pp. 5‒14.
⦁ Janić M., Đukanović G., Grujović D., Mijić N.: Earthwork Volume Calculation from Digital Terrain Models, 11-13.06.2015, JOURNAL OF INDUSTRIAL DESIGN AND ENGINEERING GRAPHICS, ⦁ JIDEG – ⦁ the⦁ SORGING ⦁ Journal » ⦁ Volume⦁ 10, ⦁ Special⦁ ⦁ Issue⦁ , ⦁ fascicle⦁ 2, ⦁ Issue⦁ ⦁ No⦁ . 1 – 2015, ICEGD,JUNE 2015, pp 27-30, ISSN (print version) – 1843-376, ISSN (online version) – 2344-4681, ISSN-L 1843-3766
http://www.sorging.ro/en/revista/volume-10-special-issue-fascicle-2/earthwork-volume-calculation-from-digital-terrain-models
Đukanovic G., Đorđevic Đ., Filipovic D., Janić M.: Mapping of the Pencils of Conics Using Supersymmetry – Inversion of Harmonic Homology, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics – MoNGeometrija 2014, Vlasina/Serbia, Vol. 2, 2014, ISBN 978-86-88601-14-6, pp. 180‒193.
http://mongeometrija.com/konferencije/mongeometrija-2014/377-proceedings-zbornik-radova
Đukanović G., Đorđević Đ., Obradović M. and Mišić S.: Application of Curves and Surfaces of Higher Orders Obtained by Inversion in the Practice of Architecture, Proceedings of the 16th International Conference On Geometry And Graphics – ISGG 2014, Innsbruck/Austria, Vol. 1, 2014,  ISBN 978-3-902936-46-2,pp. 45-53. https://www.uibk.ac.at/iup/buch_pdfs/icgg2014.pdf
⦁ Đorđević Đ., Đukanović G., Filipović D.: Quantifying the Metric-Quality of Linear Object’s Point-Cloud as a Function of Shooting-Distances and Number of Camera Positions i.e. Shooting-Directions, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics – MoNGeometrija 2014, Vlasina/Serbia, Vol. 1, 2014, ISBN 978-86-88601-13-9 pp.207-226
http://mongeometrija.com/konferencije/mongeometrija-2014/377-proceedings-zbornik-radova
Đukanović G., Đorđević Đ., Janić M., Grujović D., Matić V.: Pencils of Curves of the 4 and 3 Order Obtained as Harmonic Equivalents of Hyperbolic-Elliptic Pencil of Conics, Transactions on Hydrotehnics, Scientific Bulletin of the „POLITEHNICA“ University of Timişoara/Romania, Special Issue of the 5th ICEGD Conference, Timisoara/Romania, Vol. 58/72, 2013, ISSN 1224-6042, pp. 75-78. M33
⦁ Janić M., Grujović D., Djukanovic G.: Digital surveying map as a basis for landscape design illustrated by the example of the Botanical garden in Kragujevac, International Conference on Engineering Graphics and Design, Timisoara Romania, 13-15 jun 2013 and Scientific Bulletin of the „POLITEHNICA“ University of Timişoara, Romania
Transactions on HYDROTEHNICS, ISSN 1224-6042, Tom 58(72), Fascicola 1, pp 105‒109.
http://www.ct.upt.ro/buletinhidro/Files/content_13_1.pdf