+

Нацртна геометрија

Шифра предмета: ЕИ31103
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Нема

Циљ овог предмета је да студент развије способност схватања и поимања тродимензионалног простора користећи цртеж у истраживању геометријских облика, да научи прецизност приказивања  и сагледавања, као и да одговарајућом геометријском анализом створи у свести потпуну просторну представу о облицима приказаним на цртежу. Студент би тиме био оспособљен, у овиру своје струке за изучавање свих пројектантских предмета.

Оспособљен студент да сагледава простор и предмете у њему у три димензије и да их графички представи у дводимензионалној равни, аксонометрији и перспективи. Сазнања стечена током курса омогућавају студентима успешно укључивање у програме стручних предмета чиме се оспособљавају за свеобухватно и креативно бављење инжењерским проблемима.

Теоријска настава:

Увод, историјат, координатизација, све врсте пројицирања, заснивање

Монжових парова пројекција.

Основни геометријски поступци: ротација, трансформација (грађење нових Монжових парова

пројекција); афинитет, колинеација.

Правилни полиедри; Равни пресеци рогљастих тела. Аксонометрија. Котирана пројекција.

Централана пројекција-перспектива: основни појмови, елементи и њихово конструисање.

Фронтална перспектива: конструктивни поступци.

Перспектива са угла: конструктивни поступци.

Практична настава:

Решавање задатака и проблема у вези са садржајем теоријске наставе у оквиру вежби и провера стеченог знања кроз два колоквијума. Методске јединице за вежбе прате теоријску наставу.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе