+

Нацртна геометрија са техничким цртањем

Шифра предмета: ТМП1207
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: нема

Циљ овог предмета је да студент развије способност схватања и поимања тродимензионалног простора користећи цртеж у истраживању геометријских облика, да научи прецизност приказивања  и сагледавања, као и да одговарајућом геометријском анализом створи у свести потпуну просторну представу о облицима приказаним на цртежу. Студент би тиме био оспособљен, у овиру своје струке за изучавање свих пројектантских предмета.

Циљ предмета је и стицање нових знања о стандардима техничког цртања који се односе на ортогоналне пројекције, пресеке, котирање и толеранције делова, као и на израду техничке документације детаља и склопова намештаја.

Оспособљен студент да сагледава простор и предмете у њему у три димензије и да их графички представи у дводимензионалној равни, аксонометрији и перспективи. Сазнања стечена током курса омогућавају студентима успешно укључивање у програме стручних предмета чиме се оспособљавају за свеобухватно и креативно бављење инжењерским проблемима.

Теоријска настава: Техничко писмо и формати папира. Врсте линија и њихово коришћење, основне геометријске конструкције, размере, нека правила за писање у техници и науци, превијање формата папира, радионички цртежи, саставнице и заглавља. Упознавање са појмом толеранција, толеранцијским пољем и налегањима. Појам и врсте пројицирања.  Ортогонална пројекција. Основна геометријска тела и облици у ортогоналној пројекцији. Представљање предмета у косој пројекцији. Трансформација и ротација.Приказивање предмета у аксонометрији. Цртање и означавање пресека задатог предмета.  Котирање, стандарди, основе и врсте котирања. Перспективни приказ предмета. Основни елементи перспективе на примерима фронталне перспективе. Перспектива са угла.Конструисање перспективног приказа (са угла) коришћењем недогледа бисектрисних зрака. Реституција параметара перспективног приказа (фотографије) на примерима.

Практична настава: Решавање задатака и проблема у вези са садржајем теоријске наставе у оквиру вежби и провера стеченог знања кроз два колоквијума. Методске јединице за вежбе прате теоријску наставу.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе