+

Laboratorija za istraživanje prirasta i biomonitoring

Laboratorija je osposobljena instrumentima za prikupljanje podataka na terenu i njihovu dalju tehničku i analitičku obradu, saglasno savremenim metodama kvantitativne analize prirasta i dendrohronološko-dendroklimatološkim metodama istraživanja. Rad u laboratoriji najčešće predstavlja završni deo praktične nastave studenata različitih nivoa studija ili važnu fazu u okviru naučnoistraživačkih aktivnosti u toku rada na rešavanju zadataka od značaja za utvrđivanje zakonitosti i kvantifikovanje rasta, razvoja i prirasta pojedinih vrsta drveća u zavisnosti od razvojne faze stabala i sastojina, porekla, boniteta staništa, izgrađenosti sastojina, zdravstvenog stanja i uzgojno-gazdinskih mera. Takođe, snabdevenost laboratorije pojedinim specifičnim instrumentima i primena odgovarajućih metodoloških procedura omogućavaju sticanje niza saznanja od ekološkog značaja, nastalih kao rezultat korišćenja prirasta kao bioindikatora vitalnosti stabala i nivoa delovanja različitih stimulativnih i ometajućih faktora na šume i šumske ekosisteme (uticaju pojedinih klimatskih elemenata, štetočina entomološkog i fitopatološkog karaktera itd.).

Sadržaj:

 1. Digitalpoziciometar
 2. Rezistograf
 3. Licencirani softver-TSAP
 4. Licencirani softver-DECOM-SCIENTIFIC
 5. Kompjuter x 3
 6. Skener
 7. Mikroskop LEICA
 8. Dendrometri x 5
 9. Preslerova svrdla x 5
 10. Prečnice
 11. Visinomeri
 12. Sušnice (peći)

Rukovodilac laboratorije: dr Branko Stajić