+

Лабораторија за истраживање прираста и биомониторинг

Лабораторија је оспособљена инструментима за прикупљање података на терену и њихову даљу техничку и аналитичку обраду, сагласно савременим методама квантитативне анализе прираста и дендрохронолошко-дендроклиматолошким методама истраживања. Рад у лабораторији најчешће представља завршни део практичне наставе студената различитих нивоа студија или важну фазу у оквиру научноистраживачких активности у току рада на решавању задатака од значаја за утврђивање законитости и квантификовање раста, развоја и прираста појединих врста дрвећа у зависности од развојне фазе стабала и састојина, порекла, бонитета станишта, изграђености састојина, здравственог стања и узгојно-газдинских мера. Такође, снабдевеност лабораторије појединим специфичним инструментима и примена одговарајућих методолошких процедура омогућавају стицање низа сазнања од еколошког значаја, насталих као резултат коришћења прираста као биоиндикатора виталности стабала и нивоа деловања различитих стимулативних и ометајућих фактора на шуме и шумске екосистеме (утицају појединих климатских елемената, штеточина ентомолошког и фитопатолошког карактера итд.).

Садржај:

 1. Дигиталпозициометар
 2. Резистограф
 3. Лиценцирани софтвер-TSAP
 4. Лиценцирани софтвер-DECOM-SCIENTIFIC
 5. Компјутер x 3
 6. Скенер
 7. Микроскоп LEICA
 8. Дендрометри x 5
 9. Преслерова сврдла x 5
 10. Пречнице
 11. Висиномери
 12. Сушнице (пећи)

Руководилац лабораторије: др Бранко Стајић