+

Смиљана Јакшић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 836
Е-маил: smiljana.jaksic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 67
Консултације: зимски семестар: четвртак, 14 часова; летњи семестар: среда, 11 часова

Смиљана Јакшић је рођена 1982. Основну школу и гимназију је завршила у Новом Саду. Дипломирала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду, 2005. године са просечном оценом 9.73 и стекла звање дипломирани математичар ‒ математике финансија. Магистарскe студије уписала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду 2005. године и завршила их 2010. године са просечном оценом 10 одбраном магистарске тезе Weyl‑ова трансформација у просторима дистрибуција и ултрадистрибуција, урађене под менторством академика др Стевана Пилиповића. Докторскe студије уписала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду 2015. године и завршила их 2016. године са просечном оценом 10 одбраном докторске дисертације Distributions and ultradistributions on through Laguerre expansions with applications to pseudo-differential operators with radial symbols (Дистрибуције и ултрадистрибуције на кроз Лагеров развој са применама на псеудо‑диференцијалне операторе са радијалним симболима), урађене под менторством академика Стевана Пилиповића и др Бојана Прангоског.

На Пољопривредном факултету у Новом Саду запослена је била од 2008. године до 2009. године у звању сарадника у настави. Од 2009. године ради на Шумарском факултету, прво у звању сарадника у настави, затим у звању асистента.

Говори енглески (CFA), италијански (CILS B2) и немачки језик.

Ангажовање у настави

Математика за све смерове Шумарског факултета Универзитета у Београд