+

Статистика

Шифра предмета: Ш2318А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Предмет треба да омогући студенту стицање знања и разумевања статистичких принципа, случајне променљиве, статистичког оцењивања, тестирања статистичких хипотеза и регресионе и корелационе везе случајних променљивих.

Вештина примена статистичких метода и закључивање на основу добијених резултата.

Теоријска настава

Увод: основни скуп, узорак, јединице посматрања, обележје посматрања, прост случајни узорак, статистичке серије и табеле; Емпиријске расподеле: дистрибуција фреквенција и показатељи статистичке серије (средње вредности, мере варијација и мере облика); Теоријске расподеле: нормална, Биномна, Поасонова, Студентова, Фишерова, χ2. Метод узорка: Расподеле параметара узорка; Статистичке оцене параметара основног скупа: тачкасте и интервалне оцене; Тестирање статистичких хипотеза: о средњој вредности, пропорцији, анализа варијансе, тестирање непараметријских хипотеза χ2-тестом; Корелација и регресија: проста линеарна регресија (оцена параметара, тестирање значајности, интерполација и екстраполација), коефицијент корелације и тестирање његове значајности;

Практична настава

Практична настава се одржава на часовима вежби.