+

Smiljana Jakšić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 836
E-mail: smiljana.jaksic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 67
Konsultacije: zimski semestar: četvrtak, 14 časova; letnji semestar: sreda, 11 časova

Smiljana Jakšić je rođena 1982. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Novom Sadu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, 2005. godine sa prosečnom ocenom 9.73 i stekla zvanje diplomirani matematičar ‒ matematike finansija. Magistarske studije upisala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2005. godine i završila ih 2010. godine sa prosečnom ocenom 10 odbranom magistarske teze Weyl‑ova transformacija u prostorima distribucija i ultradistribucija, urađene pod mentorstvom akademika dr Stevana Pilipovića. Doktorske studije upisala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine i završila ih 2016. godine sa prosečnom ocenom 10 odbranom doktorske disertacije Distributions and ultradistributions on through Laguerre expansions with applications to pseudo-differential operators with radial symbols (Distribucije i ultradistribucije na kroz Lagerov razvoj sa primenama na pseudo‑diferencijalne operatore sa radijalnim simbolima), urađene pod mentorstvom akademika Stevana Pilipovića i dr Bojana Prangoskog.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu zaposlena je bila od 2008. godine do 2009. godine u zvanju saradnika u nastavi. Od 2009. godine radi na Šumarskom fakultetu, prvo u zvanju saradnika u nastavi, zatim u zvanju asistenta.

Govori engleski (CFA), italijanski (CILS B2) i nemački jezik.

Angažovanje u nastavi

Matematika za sve smerove Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beograd