+

Šumska fitopatologija 2

Šifra predmeta: MŠ51104/b
Studijski program: Šumarstvo - (modul): Zaštita šuma i ukrasnih biljaka
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

Nastava iz predmeta Šumska fitopatologija 2 ima za cilj da inžinjere šumarstva detaljnije upozna sa najznačajnijim uzročnicima bolesti šumskog drveća, simptomima oboljenja, biologijom patogenih organizama, metodama borbe protiv ovih organizama u cilju povećanja proizvodnje kvalitetnog drveta i očuvanja prirodnih šumskih ekosistema.

Potpuno osposobiti inžinjere šumarstva da na terenu prepoznaju parazitne organizme, uzročnike bolesti i primene odgovarajuće mere zaštite šumskih vrsta drveća.

Teorijska nastava: Uvod: Istorijat fitopatologije. Zadaci i značaj šumske fitopatologije. Definicija; vrste i uzroci bolesti šuma. Parazitu i parazitizam. Patogeneza i uticaj ekoloških faktora na patognezu. Epidemiologija biljnih bolesti. Prognoza biljnih bolesti. Otpornost biljaka prema bolesti. Administrativne mere borbe protiv parazitnih organizama.Osnovi opšte profilakse i terapije. Najčešći prouzrokovači bolesti u šumskim rasadnicima četinara (biologija, način infekcije i kontrola). Najznačajniji prouzrokovači bolesti u rasadnicima i plantažama mekih lišćara (topole i vrbe). Najčešći prouzrokovači bolesti u četinarskim kulturama (biologija, način infekcije i kontrola). Najznačajniji prouzrokovači bolesti u prirodnim sastojinama (smrče, jele, borova, bukve, hrastova, bresta, javora). Neinfektivne bolesti šumskog drveća. Najčešće gljive prouzrokovači truleži drveta u šumama i na šumskim stovarištima. Parazitne cvetnice na šumskim vrstama drveća (biologija i kontrola).

Praktična nastava: Načini identifikacije mikoza (pravljenje stalnih preparata, izolacija na hranljivim podlogama, osnovi morfologije i fiziologije gljiva). Osnovi sistematike gljiva. Provera patogenosti na oglednim poljima (Kohovi postulati: veštačke inokulacije, izazivanje simptoma i reizolacije na hranljivim podlogama). Primena bioloških mera borbe (korišćenje antagonista; veštačka selekcija) u cilju zaštite drveća protiv patogena u prirodnim sastojinama. Demonstracija direktne primene (upotreba) različitih fungicida u rasadnicima i mladim kulturama u cilju zaštite sadnica. Na oglednim poljima demonstracija načina suzbijanja imela i drugih parazitnih cvetnica.