+

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса

М1 – Заштита водних ресурса брдско-планинских подручја

Ред.бр. Шиф. пред. Назив предметa Сем  Броj часова  ЕСПБ
1 М41101 Деградација земљишта и вода и глобалне промене I 3+2 5
2 М41102 Заштита водних ресурса од наноса I 3+2 5
3 М41103 Водни ресурси у брдско планинским подручјима I 3+2 6
4 М41104 Шумска хидрологија  I  2+3  5
5 М41105 Управљање пројектима за заштиту природних ресурса  I  2+3  5
6 М41106
М41106А
М41106Б
М41106Ц
М41106Д
М41106Е

Изборни предмети:

Анализа ризика од деградације природних ресурса
Реонизација зона ризика од природних непогода
Позајмишта и резерве материјала
Заштита и еколошко коришћење вода фреатске издани
Мониторинг квалитета површинских вода

 I  2+2  4
 7 М41201 Студијски истраживачки рад II  20  10
 8 М41202 Стручна пракса II    5
9 М41203 Мастер рад II    15
Укупно часова активне наставе  49  
Укупно ЕСПБ  60

М2 – Деградација и заштита ресурса земљишта

Ред.бр. Шиф. пред. Назив предметa Сем  Броj часова  ЕСПБ
10 М41101 Деградација земљишта и вода и глобалне промене I 3+2 5
11 М41108 Политика и управљање одрживим развојем земљишног простора I 3+2 5
12 М41109 Модели деградације земљишта I 3+2 6
13 М41110 Шумска хидрологија I 2+3 5
14 М41111 Системи агрошумарства I 2+2 5
15 М41112
М41112А
М41112Б
М41112Ц

Изборни предмети:

Еколошки ефекти шумских мелиоративних радова
Санација клизишта
Хемија земљишта и животна средина

I 2+2 4
16 М41201 Студијски истраживачки рад II 20 10
17 М41204 Стручна пракса II   5
18 М41205 Мастер рад II   15
Укупно часова активне наставе 48  
Укупно ЕСПБ 60

М3 – Управљање одрживим развојем деградираних подручја

Ред.бр. Шиф. пред. Назив предметa Сем  Броj часова  ЕСПБ
19 М41101 Деградација земљишта и вода и глобалне промене I 3+2 5
20 М41114 Политика и управљање одрживим развојем земљишног простора I 3+2 5
21 М41115 Вредновање природног капитала I 3+2 6
22 М41116 Управљање пројектима за заштиту природних ресурса I 2+3 5
23 М41117 Утицај социо-демографског развоја на природне ресурсе I 2+2 5
24

М41118

М41118А

М41118Б

Изборни предмети:

I 2+2 4
25 М41201 Студијски истраживачки рад II 20 10
26 М41206 Стручна пракса II   5
27 М41207 Мастер рад II   15
Укупно часова активне наставе 48  
Укупно ЕСПБ 60